ࡱ> D  k Q }iD}LNPRVXZ\^`bdfh y! R” bjbj}}Q/.=''44555777:QA'7%i' b( B5JL@@JJ44eJ(485R(JC85o5" q(7r4{$0$ H 5(JJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJ' 3: v U_ TOC \o "1-3" \h \u HYPERLINK \l _Toc16065 i PAGEREF _Toc16065 1 HYPERLINK \l _Toc17215 1;`R PAGEREF _Toc17215 5 HYPERLINK \l _Toc21479 1.16ROnc PAGEREF _Toc21479 5 HYPERLINK \l _Toc15674 1.1.1V[sXObl_0lĉT gsQeN PAGEREF _Toc15674 5 HYPERLINK \l _Toc3664 1.1.2b/g[R'`eN PAGEREF _Toc3664 5 HYPERLINK \l _Toc5905 1.1.3V[vsQlĉ0ĉz0ĉ PAGEREF _Toc5905 5 HYPERLINK \l _Toc24374 1.1.40We'`l_0lĉ PAGEREF _Toc24374 6 HYPERLINK \l _Toc7232 1.1.5vQNvsQDe PAGEREF _Toc7232 8 HYPERLINK \l _Toc11940 1.2ċNvvTSR PAGEREF _Toc11940 9 HYPERLINK \l _Toc15646 1.2.1ċNvv PAGEREF _Toc15646 9 HYPERLINK \l _Toc6698 1.2.2ċNSR PAGEREF _Toc6698 9 HYPERLINK \l _Toc7498 1.3ċNekNċN͑p PAGEREF _Toc7498 10 HYPERLINK \l _Toc27151 1.3.1ċNek PAGEREF _Toc27151 10 HYPERLINK \l _Toc21128 1.3.2ċN͑p PAGEREF _Toc21128 10 HYPERLINK \l _Toc31027 1.4sXq_TVP[Ƌ+R PAGEREF _Toc31027 10 HYPERLINK \l _Toc16286 1.4.1sXq_TVP[Ƌ+R PAGEREF _Toc16286 10 HYPERLINK \l _Toc27915 1.4.2ċNVP[ PAGEREF _Toc27915 11 HYPERLINK \l _Toc4839 1.5ċNhQ PAGEREF _Toc4839 11 HYPERLINK \l _Toc18004 1.5.1sX(ϑhQ PAGEREF _Toc18004 11 HYPERLINK \l _Toc28348 1.5.2algirc>ehQ PAGEREF _Toc28348 13 HYPERLINK \l _Toc22633 1.6ċNI{~0V PAGEREF _Toc22633 15 HYPERLINK \l _Toc12769 1.6.1'YlsXċNI{~NċNV PAGEREF _Toc12769 15 HYPERLINK \l _Toc25710 1.6.20Wh4lsXċNI{~NċNV PAGEREF _Toc25710 16 HYPERLINK \l _Toc18581 1.6.30W N4lsXq_TċNI{~NċNV PAGEREF _Toc18581 16 HYPERLINK \l _Toc16043 1.6.4XsXċNI{~NċNV PAGEREF _Toc16043 17 HYPERLINK \l _Toc29436 1.6.5u`sXċNI{~NċNV PAGEREF _Toc29436 17 HYPERLINK \l _Toc22465 1.6.6sXΘiċN PAGEREF _Toc22465 18 HYPERLINK \l _Toc5112 1.7sXObvh PAGEREF _Toc5112 19 HYPERLINK \l _Toc4270 1.8sXq_TċN z^ PAGEREF _Toc4270 20 HYPERLINK \l _Toc29615 2s gyviQ PAGEREF _Toc29615 21 HYPERLINK \l _Toc14256 2.1s g] z^`Q PAGEREF _Toc14256 21 HYPERLINK \l _Toc31565 2.2s gyv^Q[0sOce=[`Q PAGEREF _Toc31565 21 HYPERLINK \l _Toc15756 2.3s gyvNTĉ!j0eHh PAGEREF _Toc15756 26 HYPERLINK \l _Toc23487 2.4s gyv^0Wp0]\O6R^SRR[XT PAGEREF _Toc23487 26 HYPERLINK \l _Toc28100 2.5xxňn PAGEREF _Toc28100 27 HYPERLINK \l _Toc24453 2.5.1;NSeO(u`Q PAGEREF _Toc24453 27 HYPERLINK \l _Toc2496 2.5.2xxňn]zAm zSNalp PAGEREF _Toc2496 27 HYPERLINK \l _Toc26569 2.6xxNňn PAGEREF _Toc26569 35 HYPERLINK \l _Toc26100 2.6.1;NSeO(u`Q PAGEREF _Toc26100 35 HYPERLINK \l _Toc22353 2.6.2xňn]zAm zSNalp PAGEREF _Toc22353 35 HYPERLINK \l _Toc24971 2.7s gS:S4ls^a PAGEREF _Toc24971 44 HYPERLINK \l _Toc538 2.8s gyvcal`Q PAGEREF _Toc538 44 HYPERLINK \l _Toc5156 2.8.1.kxxňn PAGEREF _Toc5156 45 HYPERLINK \l _Toc11922 2.8.2xxňn PAGEREF _Toc11922 47 HYPERLINK \l _Toc10903 2.8.3xxNňn PAGEREF _Toc10903 48 HYPERLINK \l _Toc24007 2.8.4 nlxx#nx~T)R(uňnNT[Ǐxx PAGEREF _Toc24007 49 HYPERLINK \l _Toc29419 2.8.5]N~xxNňn PAGEREF _Toc29419 51 HYPERLINK \l _Toc31249 2.8.6 1.8N(T/t^lExxuNňn PAGEREF _Toc31249 52 HYPERLINK \l _Toc22747 2.8.7SLujVX PAGEREF _Toc22747 52 HYPERLINK \l _Toc18427 2.8.8vQ[ PAGEREF _Toc18427 53 HYPERLINK \l _Toc24473 2.9s gyvNcalGl;` PAGEREF _Toc24473 54 HYPERLINK \l _Toc4977 2.10S:Ss ge6e`Q PAGEREF _Toc4977 59 HYPERLINK \l _Toc19134 2.11S:SsX[sX PAGEREF _Toc19134 59 HYPERLINK \l _Toc9099 2.11.1S:SsX[sX PAGEREF _Toc9099 59 HYPERLINK \l _Toc30585 2.11.2NeNce PAGEREF _Toc30585 59 HYPERLINK \l _Toc4450 39eib^yviQ PAGEREF _Toc4450 60 HYPERLINK \l _Toc12415 3.19eib^yvW,g`Q PAGEREF _Toc12415 60 HYPERLINK \l _Toc17104 3.2] zQ[~b PAGEREF _Toc17104 60 HYPERLINK \l _Toc23123 3.2.1;NSO] z PAGEREF _Toc23123 62 HYPERLINK \l _Toc4119 3.2.2lQ] z PAGEREF _Toc4119 62 HYPERLINK \l _Toc724 3.2.3sO] z PAGEREF _Toc724 68 HYPERLINK \l _Toc5045 3.3OXb] zSL'`0S`'` PAGEREF _Toc5045 69 HYPERLINK \l _Toc30261 3.3.1c4l PAGEREF _Toc30261 69 HYPERLINK \l _Toc24057 3.3.2)Y6qlz PAGEREF _Toc24057 69 HYPERLINK \l _Toc19665 3.3.3m(ltP PAGEREF _Toc19665 70 HYPERLINK \l _Toc21007 3.3.4OXb] z PAGEREF _Toc21007 70 HYPERLINK \l _Toc16499 3.4yv^ۏ^ PAGEREF _Toc16499 70 HYPERLINK \l _Toc24733 3.5yvuNĉ!jTNTeHh PAGEREF _Toc24733 71 HYPERLINK \l _Toc19724 3.6RR[XTS]\O6R^ PAGEREF _Toc19724 71 HYPERLINK \l _Toc13357 3.79eib^yv;NY PAGEREF _Toc13357 72 HYPERLINK \l _Toc32749 3.8;`s^b^n PAGEREF _Toc32749 74 HYPERLINK \l _Toc17907 3.9~Tb/g~Nmch PAGEREF _Toc17907 74 HYPERLINK \l _Toc12799 49eib^yv] zRg PAGEREF _Toc12799 76 HYPERLINK \l _Toc17840 4.1yv;NSPgem PAGEREF _Toc17840 76 HYPERLINK \l _Toc3216 4.29eib^yv]zAm zSNals PAGEREF _Toc3216 76 HYPERLINK \l _Toc21953 4.2.1e]gNalsRg PAGEREF _Toc21953 76 HYPERLINK \l _Toc30125 4.2.2ňn~bS;`]zAm zMn PAGEREF _Toc30125 77 HYPERLINK \l _Toc25757 4.2.3algir8h{ PAGEREF _Toc25757 86 HYPERLINK \l _Toc10272 4.4%Џgalgirc>eGl;` PAGEREF _Toc10272 91 HYPERLINK \l _Toc30544 4.4.1^4l PAGEREF _Toc30544 91 HYPERLINK \l _Toc7305 4.4.2^l PAGEREF _Toc7305 91 HYPERLINK \l _Toc5297 4.4.3jVX PAGEREF _Toc5297 92 HYPERLINK \l _Toc21556 4.4.4V^ PAGEREF _Toc21556 93 HYPERLINK \l _Toc16230 4.4.5^ck8^`QcalRg PAGEREF _Toc16230 95 HYPERLINK \l _Toc23443 4.5vsQs^a PAGEREF _Toc23443 95 HYPERLINK \l _Toc7413 4.5.14ls^a PAGEREF _Toc7413 95 HYPERLINK \l _Toc18818 4.5.2}ls^a PAGEREF _Toc18818 96 HYPERLINK \l _Toc6771 4.5.3ires^a PAGEREF _Toc6771 97 HYPERLINK \l _Toc27076 4.6,gyvalgirNu`QSc>e`QGl;` PAGEREF _Toc27076 97 HYPERLINK \l _Toc9106 4.7 N,g& 8h{ PAGEREF _Toc9106 98 HYPERLINK \l _Toc29788 5^yvhTV0W:SsXiQ PAGEREF _Toc29788 99 HYPERLINK \l _Toc26383 5.16qsX PAGEREF _Toc26383 99 HYPERLINK \l _Toc172 5.1.10WtMOnNN PAGEREF _Toc172 99 HYPERLINK \l _Toc15333 5.1.20Wb_00W00W(yr_ PAGEREF _Toc15333 99 HYPERLINK \l _Toc6779 5.1.3lPSlayr_ PAGEREF _Toc6779 100 HYPERLINK \l _Toc5284 5.1.4lAm04l| PAGEREF _Toc5284 101 HYPERLINK \l _Toc20570 5.1.5WX0 i PAGEREF _Toc20570 102 HYPERLINK \l _Toc6870 5.1.6wNDn PAGEREF _Toc6870 103 HYPERLINK \l _Toc3580 5.1.7W0W)R(usr PAGEREF _Toc3580 103 HYPERLINK \l _Toc6760 5.2vsQĉR PAGEREF _Toc6760 104 HYPERLINK \l _Toc27260 5.2.1[[^W^SU\ĉR PAGEREF _Toc27260 104 HYPERLINK \l _Toc25958 5.2.1[[]NV:SĉR`Q{N PAGEREF _Toc25958 105 HYPERLINK \l _Toc4520 5.3sX(ϑsr PAGEREF _Toc4520 106 HYPERLINK \l _Toc23183 5.3.10Wh4lsX(ϑsr PAGEREF _Toc23183 106 HYPERLINK \l _Toc26823 5.3.2sXzzl(ϑsr PAGEREF _Toc26823 108 HYPERLINK \l _Toc19848 5.3.3XsX(ϑsr PAGEREF _Toc19848 113 HYPERLINK \l _Toc21112 5.3.40W N4lsX(ϑsr PAGEREF _Toc21112 114 HYPERLINK \l _Toc17854 5.3.5u`sXrQ PAGEREF _Toc17854 116 HYPERLINK \l _Toc21145 5.3.6ċN:SsX(ϑ~ PAGEREF _Toc21145 116 HYPERLINK \l _Toc28978 6sXq_TKmNċN PAGEREF _Toc28978 117 HYPERLINK \l _Toc6744 6.1e]gsXq_TKmNċN PAGEREF _Toc6744 117 HYPERLINK \l _Toc21186 6.1.1e]gNalsRg PAGEREF _Toc21186 117 HYPERLINK \l _Toc1501 6.1.1e]gsXzzlq_TRg PAGEREF _Toc1501 117 HYPERLINK \l _Toc12211 6.1.2e]g0Wh4lsXq_TRg PAGEREF _Toc12211 118 HYPERLINK \l _Toc8236 6.1.3e]g0W N4lq_TRg PAGEREF _Toc8236 119 HYPERLINK \l _Toc7810 6.1.4e]gXsXq_TRg PAGEREF _Toc7810 120 HYPERLINK \l _Toc10032 6.1.5e]gVSO^irsXq_TRg PAGEREF _Toc10032 122 HYPERLINK \l _Toc26951 6.1.6e]gu`sXq_TRg PAGEREF _Toc26951 122 HYPERLINK \l _Toc6417 6.1.7\~ PAGEREF _Toc6417 124 HYPERLINK \l _Toc18482 6.2Џ%gsXq_TKmNċN PAGEREF _Toc18482 125 HYPERLINK \l _Toc23873 6.2.1^l PAGEREF _Toc23873 125 HYPERLINK \l _Toc23785 6.2.2^4l PAGEREF _Toc23785 136 HYPERLINK \l _Toc28389 6.2.3jVX PAGEREF _Toc28389 140 HYPERLINK \l _Toc24010 6.2.4VSO^ir PAGEREF _Toc24010 142 HYPERLINK \l _Toc23422 6.2.50W N4lsXq_TRg PAGEREF _Toc23422 143 HYPERLINK \l _Toc6248 6.3yv[l4l^vq_TRg PAGEREF _Toc6248 157 HYPERLINK \l _Toc16393 7sXΘiq_TRg PAGEREF _Toc16393 159 HYPERLINK \l _Toc27831 7.1ΘiRgvvvT͑p PAGEREF _Toc27831 159 HYPERLINK \l _Toc11965 7.2ΘiċN z^ PAGEREF _Toc11965 159 HYPERLINK \l _Toc3173 7.3ΘiƋ+R PAGEREF _Toc3173 159 HYPERLINK \l _Toc2768 7.3.1;NireΘiƋ+RV PAGEREF _Toc2768 159 HYPERLINK \l _Toc2135 7.3.2uNǏ z-NvqSiV }Rg PAGEREF _Toc2135 163 HYPERLINK \l _Toc10396 7.3.3ire.X[ PAGEREF _Toc10396 164 HYPERLINK \l _Toc13229 7.3.4uN]zǏ zSY PAGEREF _Toc13229 165 HYPERLINK \l _Toc27531 7.3.5uNfSbT^ PAGEREF _Toc27531 165 HYPERLINK \l _Toc8876 7.4͑'YqSinƋ PAGEREF _Toc8876 165 HYPERLINK \l _Toc25417 7.4.1qSiSf[T͑'YqSinƋǏ zS~g PAGEREF _Toc25417 166 HYPERLINK \l _Toc10467 7.5nyRg PAGEREF _Toc10467 166 HYPERLINK \l _Toc21873 7.5.1g'YSONEe[ PAGEREF _Toc21873 166 HYPERLINK \l _Toc23715 7.6'YlsXΘiNEeTgKm PAGEREF _Toc23715 172 HYPERLINK \l _Toc20909 7.6.1NEe{|W PAGEREF _Toc20909 172 HYPERLINK \l _Toc32542 7.6.2Km~g PAGEREF _Toc32542 173 HYPERLINK \l _Toc3023 7.7sXΘiċN PAGEREF _Toc3023 174 HYPERLINK \l _Toc13985 7.7.1 ΘiċNhQ PAGEREF _Toc13985 174 HYPERLINK \l _Toc21417 7.7.2ΘiċN PAGEREF _Toc21417 175 HYPERLINK \l _Toc13193 7.8Θi{t PAGEREF _Toc13193 176 HYPERLINK \l _Toc175 7.8.1yvScQvΘi2ce PAGEREF _Toc175 176 HYPERLINK \l _Toc24028 7.8.2NEe^%`Ynce PAGEREF _Toc24028 179 HYPERLINK \l _Toc6058 7.9^%`Hh PAGEREF _Toc6058 181 HYPERLINK \l _Toc22702 7.9.1 [[]NV:S^%`Hh PAGEREF _Toc22702 181 HYPERLINK \l _Toc25350 7.9.2NWSey0NёS] gPlQS^%`Hh PAGEREF _Toc25350 182 HYPERLINK \l _Toc20928 7.10~ PAGEREF _Toc20928 182 HYPERLINK \l _Toc14974 8NN?eV{TĉR&{T'`Rg PAGEREF _Toc14974 183 HYPERLINK \l _Toc1781 8.1 NN?eV{&{T'`Rg PAGEREF _Toc1781 183 HYPERLINK \l _Toc23855 8.2ĉRv&{'`Rg PAGEREF _Toc23855 185 HYPERLINK \l _Toc30866 8.2.1N 0[[^W^;`SOĉR2001-2020 0OS'` PAGEREF _Toc30866 185 HYPERLINK \l _Toc6502 8.2.2N 0[[]NV:S;`SOĉRO2008-2020 sXq_TbJTfN 0SvQeEQbJTv&{T'` PAGEREF _Toc6502 186 HYPERLINK \l _Toc13927 8.2.3N 0NWSeh4Y!Xn-NNNZƖ:SSU\ĉR 02014-2020 v&{'`Rg PAGEREF _Toc13927 187 HYPERLINK \l _Toc6040 8.2.4N 0n-NNNZƖ:S[[~V;`SOzzSU\ĉR2014-2030 0v&{T'` PAGEREF _Toc6040 188 HYPERLINK \l _Toc26451 8.2.5 0n-NNNZƖ:S[[~V;`SOzzSU\ĉR2014-2030 0ĉRsċS[gaNsQ[2015]246 S PAGEREF _Toc26451 189 HYPERLINK \l _Toc2668 8.2.6N 0ff^4l)R] z{tagO 0vv&{'` PAGEREF _Toc2668 191 HYPERLINK \l _Toc26040 8.3 @WTt'`SsXv['`Rg PAGEREF _Toc26040 192 HYPERLINK \l _Toc21436 8.4s^b^@\Tt'`Rg PAGEREF _Toc21436 193 HYPERLINK \l _Toc24807 8.5NNWSwTff^alg2leHh&{T'`Rg PAGEREF _Toc24807 193 HYPERLINK \l _Toc28406 8.5.1N 0NWSw'Ylalg2lLR[eeHh 0&{T'`Rg PAGEREF _Toc28406 193 HYPERLINK \l _Toc12933 8.5.2N 0NWSwWXalg2l]\OeHh 0&{T'`Rg PAGEREF _Toc12933 194 HYPERLINK \l _Toc13137 8.5.3N 0ff^'Ylalg2lLRR[e~R 0&{T'`Rg PAGEREF _Toc13137 194 HYPERLINK \l _Toc20598 8.5.4N 0ff^4lalg2l[eeHh 0&{T'`Rg PAGEREF _Toc20598 195 HYPERLINK \l _Toc21660 8.6~ PAGEREF _Toc21660 195 HYPERLINK \l _Toc18138 9algir2lceSL'`RgS;`ϑc6R PAGEREF _Toc18138 196 HYPERLINK \l _Toc32706 9.1alg2lce PAGEREF _Toc32706 196 HYPERLINK \l _Toc17171 9.1.1e]galg2l[V{ce PAGEREF _Toc17171 196 HYPERLINK \l _Toc6199 9.1.2Џ%ggalg2l[V{ce PAGEREF _Toc6199 200 HYPERLINK \l _Toc16375 9.1.3sOceNȉh PAGEREF _Toc16375 204 HYPERLINK \l _Toc1503 9.2algirc>e;`ϑ PAGEREF _Toc1503 207 HYPERLINK \l _Toc9371 10sX~Nm_cvRg PAGEREF _Toc9371 208 HYPERLINK \l _Toc16186 10.1 yvsObDRg PAGEREF _Toc16186 208 HYPERLINK \l _Toc29268 10.2>yOHevTsXHevRg PAGEREF _Toc29268 208 HYPERLINK \l _Toc22996 11sX{tNsXvKm PAGEREF _Toc22996 210 HYPERLINK \l _Toc17376 11.1sX{t6R^ PAGEREF _Toc17376 210 HYPERLINK \l _Toc31558 11.1.1e]gsX{t PAGEREF _Toc31558 210 HYPERLINK \l _Toc12002 11.1.2Џ%gsX{t PAGEREF _Toc12002 210 HYPERLINK \l _Toc5975 11.2sXvtR PAGEREF _Toc5975 210 HYPERLINK \l _Toc25095 11.2.1sXvtvv PAGEREF _Toc25095 210 HYPERLINK \l _Toc28052 11.2.2sXvtR PAGEREF _Toc28052 211 HYPERLINK \l _Toc29222 11.3sXvKm PAGEREF _Toc29222 212 HYPERLINK \l _Toc20783 11.3.1sXvKmR PAGEREF _Toc20783 212 HYPERLINK \l _Toc29446 11.3ĉcalS PAGEREF _Toc29446 212 HYPERLINK \l _Toc286 11.4yvz]6e PAGEREF _Toc286 213 HYPERLINK \l _Toc10929 12sXq_TċN~ PAGEREF _Toc10929 215 HYPERLINK \l _Toc26196 12.1NN?eV{0ĉR0 @WTt'` PAGEREF _Toc26196 215 HYPERLINK \l _Toc11914 12.2sX(ϑsrċN~ PAGEREF _Toc11914 215 HYPERLINK \l _Toc14333 12.2.1sXzzl(ϑsr PAGEREF _Toc14333 215 HYPERLINK \l _Toc15123 12.2.20Wh4lsX(ϑsr PAGEREF _Toc15123 215 HYPERLINK \l _Toc17010 12.2.3XsX(ϑsr PAGEREF _Toc17010 215 HYPERLINK \l _Toc28061 12.2.4u`sr PAGEREF _Toc28061 215 HYPERLINK \l _Toc3767 12.2.5e]gsXq_TċN PAGEREF _Toc3767 215 HYPERLINK \l _Toc20551 12.2.6Џ%gsXq_TċN PAGEREF _Toc20551 216 HYPERLINK \l _Toc14061 12.3;`ϑc6R PAGEREF _Toc14061 217 HYPERLINK \l _Toc29480 12.4sXΘi PAGEREF _Toc29480 217 HYPERLINK \l _Toc22372 12.5lQOSN PAGEREF _Toc22372 217 HYPERLINK \l _Toc25497 12.6;`~ PAGEREF _Toc25497 218 DN DN1YXbfN DN2YHh DN3s gsċyb Y DN4s gyveEQbJTyb Y DN5s g] z6eyb Y DN6nlxx#nsċyb Y DN7]N~xxNsċyb Y DN8lExxňnsċyb Y DN9s g] zcalS DN10hKmbJT DN11hQnxQ DN12l4l^R[IN DN13zxxbRh DN14YHhJTwfN DN15[[^]NV:S[ga DN16Ǒ~lQOSNvbQ DN17b/g[8ha DR18ۏ^{th DN19T TfN DV DV1yv0WtMOnV DV2yv:S4l|V DV3s gS:S;`s^b^nV DV4,gyvs^b^nV DV5yvhTsQ|V00W N4lvKm^pVSċNVV DV60Wh4lvKmpMOV DV7'Yl0jVXvKmpMOV DV82012t^OTv[[]NV:SĉRS,gyv@b(WMOn DV 94le0W(V i N0^yvyrp NWSey0NёS] gPlQS/fNWSey0N[NƖV gPlQSP[lQS MON[[^y?WSRNY Ny?Qg `S0W449N0vMRňnt^uNR:N100N(Tkxx030N(Txx060N(TxxN015N(T YT04N(T]N~xxN01.8NlExxS110kvS5u@bI{Re0kt^[st^.U6eeQ20 N t^ N4zё2.0 NCQ cORR1\N\MO1200 YO*N /f -NVSON100 :_ -NVS]500 :_ -NVl%500:_ON NWSw~v:_ON NWSwl%Y8MR5 T 0 ey0NёlQSs gNWY4N(T/t^]N~xxNňn Se:Nzxx Ǒ(u(lSQSl]zuN0FOVzxx-NAs+Tϑ~40ppm Pb+Tϑ~30ppm []N~xxNNT-N͑ё^\+Tϑh0:NNMNO]N~xxNNT-Nv͑ё^\+Tϑ NWSey0NёS] gPlQSQ[^NWYzxx1y͑ё^\ňn \zxx-NvAsTPb+TϑGWM10ppmN N0yv]N2018t^4g18eS_N[[^SU\T9ei@\sQN,gyvvYHh0 NWSey0NёS] gPlQSs]^b NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Yb9eib^] zyv yvN2011t^1g6eS_ff^sXOb@\fsO Y[2011]4S sQN[ 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvsXq_TbJTfN 0vyb Y DN3 2012t^7g11eS_ff^sXOb@\fsO Y[2012]303S sQN[ 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvsXq_TeEQbJT 0vyb Y DN4 2013t^4g1eS_ff^sXOb@\fsO Y[2013]73S ff^sXOb@\sQN[ 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvz]sXOb6e3u 0vyb Y DN5 s]^bv nlxxx#n~T)R(ub9e] zyv yvN2016t^5g18eS_NNWSn-Ne:SsO@\n-Ns Y[2016]2S sQN[ 0nlxxx#n~T)R(ub9e] zyvsXq_TbJTfN 0vyb YDN6 0s]^bv 4N(T/t^]N~xxNb9e] zyv yvN2016t^11g4eS_NNWSn-Ne:SsO@\n-Ns Y[2016]40S sQN[ 04N(T/t^]N~xxNb9e] zyvsXq_TbJTfN 0vyb YDN7 0s]^bv 1.8N(T/t^lExxuNňnb9eyv yvN2016t^12g22eS_NNWSn-Ne:SsO@\n-Ns Y[2016]41S sQN[ 01.8N(T/t^lExxuNňnb9eyvsXq_TbJTfN 0vyb YDN8 0 N0^yvvyrp ,g!kb9eǑ(uSf[lml1yzxx-N͑ё^\09hnc 0^yvsXq_TċNR{|{t TU_ 0sON,{44S ^\N ASN0Sf[SeTSf[6RT6R N-Ne6R Sf[e ,gyv^6RsXq_TbJTfN0^0WpMON[[^]NV:SyGr:S s^\Nn-Ne:S{0 ,gyv^\Nb9eyv wQYN Nyrp `$^yv@bY:SWsX NOea0,gyvMON[[^]NV:SyGr:S NmSsXOea:S hTQg^ݍy܏0Vdk ^yv@bY:SWsX NOea0 a$uN]zbq0NuN]z ,g!kb9eǑ(uSf[lml1y͑ё^\0b$N NS /f(Ws gyvv]N~xxNňnMRkXRNWY1y͑ё^\ňn NXRs gňnN0 N0,gyvsXq_TċNv]\OǏ z NWSey0NёS] gPlQSYXbfkIl_lIlS] gPlQS_U\b/geHhv6R]\O v^N2018t^4g6R[bN,g!kb9evb/geHh 2018t^4g18e S_N[[^SU\T9ei@\sQN,gyvvbDYHh[S9ebDYHh02018051S 0 9hnc 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 0T 0^yvsXOb{tagt 0vĉ[ QNN[sX gq_Tv^yv_{ۏLsXq_TċN0Onc 0^yvsXq_TċNR{|{t TU_ 0 ,gyv^6RsXq_TbJTfN0NWSey0NёS] gPlQSN N{y ^USMO YXblS_nsOyb gPlQSN N{y bUSMO 0b/g9e zxx1y͑ё^\yvsXq_TbJTfN 0v6R]\O0 9hnc 0sXq_TċNb/g[R 0T 0^yvsXOb{tagO 0vBl bUSMO(WwRgNs g] zb/gDeT 6eƖ,gyvmS:SWv6qsXT>yOsXDe v^[] zۏLNhQ~s:WRSg nx[N]\OeHh0 9hnc 0sXq_TċNlQOSNfLRl 0NSff^vsQBl ^USMON2018t^6g25e~7g6e_U\N(W[0N%QgYOۏLN,{N!kOo`lQ:y ǑSN0s:Wg0S>eghNSs:WۏLlQ:yI{Yyb__vlQOSN;mR ^l,TS>yOTLu[] z^vaT^0 N2018t^7g25e29e_U\N,{N!klQOSNg]\O \bJT6RvRekbgNNWSey0NƖVQz NۏLlQ:y ۏNek,TS>yOTLu[] z^vaT^ 9hnc^yvsXq_TċNvBl bUSMO]\ONXTY!kۏeQs:W [] z0W:SsX(ϑsr0sXRBlۏLmeQ0~vg Te؏[yvhTq_T:SQvsXOeapR^Sv^vsOBlۏLۏNekg8h[ ;NgSċNbg]~eQ勥bJT0dkY :NN] zmS:SWvTsX }̀ofrQ ^USMON2018t^6gYXbNWSwsXyf[xvzbsXRgKmՋ-N_[yv:SsXsrۏLNhKm0 (WN N]\OvW@x NTS_0W gsQ蕄vOS\O N KmċNyve]0] zЏL[ċNVQ6qsX0u`sXvq_T [ N)Rq_T6R[v^vsXOb[V{ce [sObD0O{TsX~Nm_cvۏLNRg N2018t^7g6R[bN 0b/g9e zxx1y͑ё^\yvsXq_TbJTfN 0[?z O^USMO Nb[g0 vsQ$R[`Q ,gyv:N.l6R 9hnc 0NN~gtec[vU_2011t^,g 02013t^Ock ,gyv:NAQ{| &{TvsQNN?eV{vBl0 9hnc,gyvN 0[[^W^;`SOĉR2001-2020 00 0NWSw[[]NV:S;`SOĉRO2012-2020 00 0ff^4l)R] z{tagO 0I{ĉRvv&{'`Rg ,gyv&{TvsQĉRvBl N NmS6qOb:S0Θof T܀:SI{09hncsrvKm,gyv@b(W:SWsX(ϑX[(W[ϑ ,gyv^lalgir0jVXI{Yhc>e ^4lV(uN,g|~kxSnmMni V^Yn100%0,g!kb9e NeX;`ϑ0Vdk ,gyvv^ NX[(WsX6R~V }0 N0,gyvsQlv;NsX 9hnc,gsċ] zRgTs:Wgv~g ,gyvsQlv;NsX g 1 S:Ss galgirlt/f&Tĉ algir/f&TZP0Rhc>e s gS:S/f&TX[(WsX 2 b9e[bTkxS"l/f&Thc>e0ltcevSL'`NSsQlv;Nyr_algirkxS"l 3 b9e[bTjVXSLuhS[sXq_T/f&TScS 4 b9e[bTVSO^_irYn/f&T&{TvsQBl0 mQ0,gyvsXq_TċNv;N~ yv^&{TV[NN?eV{TvsQĉR @WT^@\Tt lQOSN~ghfhTUSMOT*NN[yv^GWc/ec`^(W%NeTu`sX_0R gHeObvMRc N yvv^T%Џ[sXq_TSNcS0VdkNsO҉^ ,gyvv^[e/fSL0 1;`R 1.16ROnc 1.1.1V[sXObl_0lĉT gsQeN 1 0-NNSNlqQTVsXObl 02015.1.1 2 0-NNSNlqQTVsXq_TċNl 02016.9.1 3 0-NNSNlqQTV4ll 02016t^O 4 0-NNSNlqQTV4lalg2ll 02008.6.1 5 0-NNSNlqQTV'Ylalg2ll 02016.1 6 0-NNSNlqQTVsXjVXalg2ll 01997.3.1 7 0-NNSNlqQTVVSO^iralgsX2ll 02013t^Ock 8 0-NNSNlqQTV~nl 02016t^O 9 0-NNSNlqQTVW0W{tl 02004.8 10 0-NNSNlqQTVWaNĉRl 02015.4.24O9e 11 0NN~gtec[vU_2011t^,g 2013t^OckHr 00 1.1.2b/g[R'`eN 1 0^yvsXq_TċNb/g[R-;`~ 0HJ2.l-2016 2 0sXq_TċNb/g[R-'YlsX 0HJ2.2-2008 3 0sXq_TċNb/g[R-0Wb4lsX 0HJ/T2.3-93 4 0sXq_TċNb/g[R-0W N4lsX 0HJ610-2016 5 0sXq_TċNb/g[R-XsX 0HJ2.4-2009 6 0sXq_TċNb/g[R-u`q_T 0HJ19-2011 7 0^yvsXΘiċNb/g[R 0HJ/T169-2004 8 0qSiSf[T͑'YqSinƋ 0GB18218-2009 0 1.1.3V[vsQlĉ0ĉz0ĉ 1 0-NNSNlqQTV4lalg2ll[e~R 02003.3 2 0-NNSNlqQTVW0W{tl[eagO 01998.12 3 0-NNSNlqQTV4lWOcl[eagO 02011t^3g1e 4 0^yvsXOb{tagO 0VRbN,{682S 2017.10.1 5 0sQN=[yf[SU\‰R:_sXObvQ[ 0VS[2005]39S 6 VRb 0sQNsXObr^vQ[ 0VS[1996]31Se 1996.8.3 7 0sQNR:_]N4l]\Ova 0V[~Nm8fYXTO04l)R0^0yf[b/g0V[sXOb;`@\0V[zR;`@\I{ 2000t^10g25eV~8Dn0200001015S 8 0sQNgbL^yvsXq_TċN6R^ gsQvw 0sS019990107S 1999t^4g21e 9 0^yvsXq_TċNR{|{t TU_ 0Ock 2018.4.28 10 0^yvsXq_TċN?e^Oo`lQ_cWSՋL 0sR[2013]103S 11 0sQNۏNekR:_u`sXOb]\Ovw 0V[sO;`@\ sS02007037S 12 0'Ylalg2lLRR 0VS02013037S 2013.9.10 13 04lalg2lLRR 0VS02015017S 2015.4.2 0 14 0VRbRlQSsQNpSSяgWXsXObT~Tlt]\O[cvw 0 VRS[2013]7 S0 15 0WXalg2lLRR 0(VS02016031S)0 1.1.40We'`l_0lĉ 1 0NWSwsXObagO 02005.8 2 0NWSwW0W{tRl 01997.3 3 0NWSw[L0-NNSNlqQTV4lWOcl 0Rl 01994.10 4 0NWSw^yvsXOb{tĉ[ 0NWSw?e^,{105SN 2001.10 5 0NWSw]NNN~gtec[vU_2006t^,g 0 2006t^11g 6 NWSwNl?e^RlQS 0sQNۏNekR:_sXq_TċN{t]\Ovw 0N?eR020070160S 7 NWSwsXOb@\NscS[2001]613Se 0NWSwsXzzl(ϑR:SR Y[ vw 0 8 NWSwsXOb@\NsS[2007]83SesQNpSS 0NWSwW^:SWsXjVXR(u:SRRvw 0 9 NWSwsXObSNsS02014034S 0sQNpSSNWSw0Wh4l4lsXR:SR2010^2020t^ 02014.4 10 0NWSw0Wh4l4lsXR:SR2010^2020t^ 02014t^O 11 NWSwsXObSNsS02015066SsQNS^ 0NWSwsXObS[ybsXq_TċNeNv^yvvU_2015t^,g 0vw 12 0NWSw;NSOR:SĉR 02014t^1g 13 0NWSwu`R:SR 02009t^9g 14 0NWSw[[^W^;`SOĉR2008 2020 0 15 0NWSw[[^W^;`SOĉRO2008 2020 0 16 0[[^]NV:S;`SOĉR2008-2020 0 17 0NWSwn-NW^~NmW:SWOSSU\ĉR2009t^-2020t^ 0 18 NWSwNl?e^N?eS02014055S 0n-NW^~NmWNSOSSU\;`SOĉR2014 2020t^ 0 19 0n-NW^ĉRO2009 2030 0 20 0n-NNNe:SsXObĉR2013-2020t^ 0 21 0[[^sXObĉR 02005--2030 22 0[[^sXObNu`^ AS NN ĉR2016-2020t^ 0 23 0[[^Vl~NmN>yOSU\,{ASN*NNt^ĉR~2011--2015 0 24 0[[^W0W)R(u;`SOĉR 02010--2020 25 0[[^W:Sc6R'`~ĉReHh 0 26 gsQDe0e]VDe 27 gsQ蕌TTLTNSU\ĉR St^Vl~Nm0u`sX06qDnI{ebOo`De 28 0NWSwWXalg2l]\OR 0NS 0NWSwNl?e^sQNpSSNWSwWXalg2l]\OeHhvw 0(N?eS0201708S) 29 0NWSw4lalg2l]\OeHh 0 30 0NWSw'Ylalg2l]\OeHh 0 31 0ff^4lalg2l]\OeHh 0 32 0NWSeh4Y!Xn-NNNZƖ:SSU\ĉR 02014-2020 33 0n-NNNZƖ:S[[~V;`SOzzSU\ĉR2014-2030 00 1.1.5vQNvsQDe 1 yvsċYXbfN 2 YHh[S9ebDYHh[2017]48S 3 2018t^4gfkIl_lIlS] gPlQS6Rv 0NWSey0NёS] gPlQSzx1͑yvb/geHh 0 4 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^xb9e] zsXq_TbJTfN 0byb?z 5 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^xb9e] zsXq_TeEQbJT 0byb?z 6 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^xb9e] z^yvz]sXOb6evKmbJT 0 7 0nlxx#nx~T)R(ub9e] zyvsXq_TbJTfN 0byb?z 8 04N(T/t^]N~xxNb9e] zsXq_TbJTfN 0byb?z 9 01.8N(T/t^lExxuNňnb9e] zsXq_TbJTfN 0byb?z 10 [[^sO@\ 0sQNnxb/g9e zxx1y͑ё^\yvsXq_TċNhQvQv YQ 0 11 sXsrvKmbJT 12 yv^USMOcOvvQNvsQDe0 1.2ċNvvTSR 1.2.1ċNvv 1 Ǐ[b^yvv] zRgSyv@b(W0WsXrQvg ccċN:SWv6qsX0>yOsX N:SWvsX(ϑsrT:SWsXX[(WvsO0 2 Ǐ[b^] zv] zRg cc] zv N^ c>eyr_ nx[algnSpe0 3 (uS_v!j_TSpe Kmb^] ze]Ǐ z-NT%ЏT[sXvq_T z^0V RgKmalgn[hTVsXvq_T z^0 4 Ǐ[,gyvvsX~Nm_cvRg ,gyvv~Nm0>yOTsXHevv~N'`0 5 Ǐ[EċN]\O cQR[SLvalg2lce ^yvvsXObebvSL'` :N] zvSsXv{tcOOnc0 1.2.2ċNSR zQsXq_TċNvn4Y2\O(u ZWcObT9eUsX(ϑ0 10OlċNSR /{_gbLbVsXObvsQl_lĉ0hQ0?eV{TĉRI{ OSyv^ gRsX{t0 20yf[ċN ĉsXq_TċNel yf[Rgyv^[sX(ϑvq_T0 30zQ͑p 9hnc^yvv] zQ[SvQyrp fnxNsX }v\O(uHe^sQ| 9hncĉRsXq_TċN~T[ga EQR)R(u&{TeHevpencDeSbg [^yv;NsXq_TNN͑pRgTċN0 1.3ċNekNċN͑p 1.3.1ċNek yv_S^ekRR:N$N*Nek R+R:Ne]gTЏ%g VdkyvvsXq_TċN_NRe]gTЏ%g$N*NekۏL0 1.3.2ċN͑p Onc,gyvvalgirc>eyrp ċN͑pnx[:N] zRg0'YlsXq_TċN04lsXq_TRg0XsXq_TRg0VSO^irsXq_TRg0sOceSL'`Rg0sXΘiRg0sX~Nm_cvRg0v^[bǑSvalg2l[V{ۏL~c ONz]6e0 1.4sXq_TVP[Ƌ+R 1.4.1sXq_TVP[Ƌ+R b^yvv^[6qsX0>yOsXCNNeP^Su;m(ϑI{\NuN[ z^v g)Rb N)Rq_T0[ُNNuvq_TvcknxƋTRg/fsXq_TċN]\OvW@x0 ,gċNǑ(uw5lۏLsXq_TVP[Ƌ+R0Ƌ+Rw5h1.4-10 h1.4-1 sXq_TV }Ƌ+R ċNeksX }Ƌ+Rch z^Ve ] ^ g6qsX0Wh4l(%%zzlsX%%XsX W0WDn%%u`sXFuR iir%%4luR iir%%>yOsXof‰%%N >yO~Nm++1\N:gO++Џ % g6qsX0Wh4l( zzlsX XsX W0WDn%%u`sXFuR iir >yOsXof‰%%N >yO~Nm++1\N:gO+++u;m4lQ++NeP^ l`$ + c g)Rq_T  c N)Rq_T % cl gq_T a$q_TrQc + Nuq_TS'`N, q_T z^N, q_Tew q_TV\ ++ Nuq_TS'`'Y q_T z^'Y q_Te q_TV'Y  Nuq_TS'`N, q_T z^N, q_Tew q_TV\   Nuq_TS'`'Y q_T z^'Y q_Te q_TV'Y0 1.4.2ċNVP[ 9hnc[0WgT]zAm zRg nx[,gyvvċNVP[Y N0 h1.4-2 ċNVP[Nȉh ċN }sX(ϑsrċNVP[sXq_TKmċNVP[0Wh4lsXpH0(l.l0COD0BOD50xxv0lSir/sXzzlTSP0PM100SO20NOx0kxS"lkxS"lXsXLAeqLAeq0W N4lsXpH0N]xxv0%cSZ00lSir0Ŕ0wl{|0ؚ0xvcpe0(l.l0I0mQN0lSir0/lSir0As0PbVSO^_ir/ /u`sX4lWAm1Y0R iirI{4lWAm1Y0R iirI{WX//1.5ċNhQ 1.5.1sX(ϑhQ 10sXzzl(ϑ ,gyvMON[[^]NV:S 9hnc 0NWSwsXzzl(ϑR:SRR Y[ 0 ċN:SsXzzlR:S^\N{|:S sXzzl(ϑgbL 0sXzzl(ϑhQ 0GB3095-2012 N~hQ ;NalgirhQPehQ 10'Ylalgirc>ehQ yve]g|\c>egbL 0'Ylalgir~Tc>ehQ 0GB16297-1996 h2-NvsQc>ehQPe gbL 0v`algirc>ehQ 0GB14554-93 -NvhQehQ 0c>ehQ

eskg/h 2.3204lalgirc>ehQ ,gyv NeXXT] >\lmm|~Nuvmm^4lV(uNkxSnmMni Ee N^4lc>ehQ0 30jVXc>ehQ yve]ge]:WLujVXc>egbL 0^Q{e]:WLusXjVXc>ehQ 0GB12523-2011 hQeP

egbL 0]NONSLusXjVXc>ehQ 0GB12348-2008 3{|hQ hQehQP

evH2S0 9hnc[R TN*Nyv g$N*Nb$N*NN Nalgnc>e TNyalgire R cTalgnR+Rnx[vQċNI{~ v^SċNI{~gؚ\O:NyvvċNI{~ ĉ[ PiTD10%{Nc>en:N[a R+R{kN{|algirPiTD10% 6qT9hnc[RsQNċNI{~vvsQĉ[ [k*N^ln-NS+TvhQalgirR+Rnx[ċNI{~ SċNI{~gؚ:NyvsXzzlq_TċNI{~0 g~~^lnPiTD10%~gSI{~$ReR+Rh1.6-10 h1.6-1 ^lc>ePiTD10%0O{~gSI{~$Re nWc>en TyKmVP[g'Y0WbSm^Ci mg/m3 (ϑhQC0i mg/m3 g'Y`ShsPi% D10% m pnclR{H2S0.0021690.0121.69231Ǒ(u0O{!j_{_0R,gyv g~~^lalgir-NH2Sc>eg'Y=0WSm^:N0.002169mg/m3 [^ NΘTݍy:N231m g'Y`Shs:N21.69%0Vdk c 0sXq_TċNb/g[R-'YlsX 0HJ2.2 2008h1ċN~+Rvĉ[ ~T NI{~8h{~g ,gċNsXzzlċNI{~[:NN~0 ċNV 9hnc 0sXq_TċNb/g[R 'YlsX 0HJ2.2-2008 vĉ[ yv'YlsXċNV:NNclR{:N-N_v_:N5kmvWb_:SW0 1.6.20Wh4lsXċNI{~NċNV c 0sXq_TċNb/g[R-0Wb4lsX 0(HJ/T2.3-1993)b/g[R 9hncal4lc>eϑ'Y\0al4l4l(v YBg z^T0Wh4lWĉ!jnx[vQċNI{~0ċN:S0Wh4l^\Nc!{|4lSO0yvuN^V(u Vdk0Wh4lsXq_TċN NI{~ SۏLN,'`ċN ͑pRgyvuN^4l NYcvSL'`TS`'`0 1.6.30W N4lsXq_TċNI{~NċNV 10ċNI{~ 9hnc 0sXq_TċNb/g[R-0W N4lsX 0HJ610-2016 -N 0^yvsXq_TċNR{|{t TU_ 0 ,gyv:N`!{|yv0 9hncfV\W] zRKm gPlQS6Rv 0NWSey0NёS] gPlQS4N(T/t^]N~xxNb9e] z4le0W(gbJT 0 ,gyv0W N4lR:N]N(u4l N,gyv N(WƖ-N_n(u4l4lnT*gR[QOb:SvƖ-N4l_n(u4l4lnvQOb:S0e~_Am:S_N N(WdƖ-N_n(u4l4lnNYvV[b0We?e^[vN0W N4lsXvsQvvQ[Ob:S0Rce_n(u4l4ln0WNSyrk0W N4lDnOb:SNYvR^:SI{vQN*gReQ NOeaR~vsXOea:S Vdk,gyv0W N4lsXOea z^:N NOea0 h1.6-2ċN]\O~+RRRhQ yv{|+R sXOea z^I {|yvII {|yvIII {|yvOeaNNNOeaNN N NOeaN N N9hnc^yv0W N4lsXq_TċN]\OI{~RRhY Nh ,gyv^\N`!{|yv00W N4lsXOea z^:N NOea nx[,gyv0W N4lsXq_TċN]\OI{~:NN~0 20ċNV 9hnc 0sXq_TċNb/g[R-0W N4lsX 0HJ610-2016 ,g!k0W N4lsXq_TċNV:NS:SV@b(Wv4le0W(USCQ 0W N4lċNV~:N6km20 1.6.4XsXċNI{~NċNV yvuNǏ z-NNujVXv:ghY;N:Nl{|0Θ:g Yg NۏL gHeMjVYt \[hTVsX bq_T09hnc 0sXq_TċNb/g[R-XsX 0(HJ/T2.4-2009) ,gyvMON[[]NV:S XsX^\3{|:S yvjVXċN c N~ۏL0 XsXq_TċNVnx[:NSLuY200mVQ0 1.6.5u`sXċNI{~NċNV 0sXq_TċNb/g[Ru`q_T 0HJ19-2011 ĉ[Oncq_T:SWvu`Oea'`TċNyvv] z`S0WV Sb8lEN`S0WT4Ne`S0W \u`q_TċN]\OI{~RR:NN~0N~T N~ Y Nh@b:y0 h1.6-3 u`q_TċN]\OI{~RRh q_T:SWu`Oea'`] z`S0WVbye"20km2b^e"100kmby2km2~20km2b^50km~100kmbyd"2km2b^d"50kmyrku`Oea:SN~N~N~͑u`Oea:SN~N~ N~N,:SWN~ N~ N~yveX`S0W0.001790km2 MON[[]NV:S q_T:SW:NN,:SW N`S0Wby:N0.001790km2d"2km2 u`sXq_TċNI{~:N N~0 ċNVyv`S0WTYibU\200m0 1.6.6sXΘiċN ,gyvmSvSf[T:Nzxx0kxST"l'lS 9hnc 0^yvsXΘiċNb/g[R 0HJ/T169-2004 0 0qSiSf[T͑'YqSinƋ 0GB18218-2009 T 0qSiSf[TvU_ 02015t^ -NqSi'`TRUSCQ͑'YqSin$R[~g yvmSvkxST"l'lS^\ 0qSiSf[TvU_ 02015t^ ĉ[vqSiSf[T09hnc 0qSiSf[T͑'YqSinƋ 0GB18218-2009 ,g] zeX^Q[ NmS͑'YqSin c 0^yvsXΘiċNb/g[R 0HJ/T169-2004 Bl nx[ΘiċN:NN~ċN0 ~TRg ,gyv NX[(W͑'YqSin ċN~+ROnc[Rnx[:NN~ ċNV:Nnx[:NNyvS:S:N-N_3kmVQ:SW0 1.7sXObvh yv:SSDяl gszR0 iirR^ l gs5of‰0eir0?eleSeTvQ[͑^Q{e0yv;NsXObvhh1.7-1 yvhT200s|VQl gXsXObvh0yvNhTsXObvhMOnsQ|:yaVDV5 0 h1.7-1 ;NsXObvh sX }sOvh7b/N eMOݍyݍ,gyvSLu Ob~+R4lsXy?lO1.5km 00Wh4lsX(ϑhQ 0GB3838-2002 d!{|hQl4l^NO5msXzzl Ny?Qg172/661WS0.91km 0sXzzl(ϑhQ 0GB3095-2012 N~hQ'YT201/823NWS1.1km[0N%77/273WS1.65km\l18/57S1.81kmYOh29/90S1.9km{Qg25/88S1.5kmSDnQg244/931S2.4km[[y;Sb19NWS3.0kmysO@b10NWS2.8kmsXΘiOeavh ,gyvΘiċNV[:NNuNňn:N-N_ JS_3kmWb_:SW (WVQsXOeapR^`Qh1.7-20 h1.7-2 yv;NsXΘiOeavh sXOeavh'`(eMONPPv[ݍyĉ!j7b/N Ny?QgE\OOWS1127m172/661'YTE\OONWS1210m201/823[0N%E\OOWS2410m77/273\lE\OOS1815m18/57YOhE\OOS1935m29/90{QgE\OOS1515m25/88SDnQgE\OOS2410m244/931 1.8sXq_TċN z^ ,g!ksXq_TċN]\O z^SR:N N*N6k,{N*N6k:NQY6k cSNRYXbT 6eƖs gyvDe0sċDeTvsQsOlĉ ۏLsXsrgT] zRekRg [yvSmSvsXq_TVP[ۏLƋ+RT[{ nx[ċNyv0ċN]\OI{~0ċNVTċN͑p,{N6k:Nck_]\O6k ۏLsXsreEQg0sXsrċN0] zRg0sXq_TKmTċN,{ N6k:NbJTfN6R6k 6R[sXq_TQce0vKmR0bD0O{S{tĉR cQsXq_TċN~ v^6RsXq_TbJTfN0sXq_TċN z^V1.8-10 V1.8-1 sċ]\O z^V 2s gyviQ 2.1s g] z^`Q 9hncs gyvsċyb Y0z]6eNSN;NcOvDe s g] z^`QY N s gyv1u250Nt/akxx6Rxňn0215Nt/axxňn0160Nt/axxNňn0nlxx#nx~T)R(uňn04N(T/t^]N~xxNňn01.8N(T/t^lExxňn6*N] z~b0GW]S_sċyb Yv^ǏsOz]6e vMRYNck8^uNr`S gyv110Nt/axx"lňn]S_sċyb Y FO^USMOSmňn^R0 2.2s gyv^Q[0sOce=[`Q s gyv^Q[Sb250Nt/akxx6Rxňn0215Nt/axxňn0160Nt/axxNňn0nlxx#nx~T)R(uňn04N(T/t^]N~xxNňn01.8N(T/t^lExxňnSTyMWYeI{;NSO] z0R] zTlQ(u] z wQSOs ge] z`Qh2.2-10 h2.2-1 s gyv^Q[0sOce=[`QNȉh ] zR{|yv~b^Q[^`Q;NSO] zxw0Sm[110Nt/axwňnSxwFmSm[|~]^b250Nt/akxx6Rxňnkxx^0qkx]k0qkxlS]k0r^8T]k0_s4lz0S5uS?b0ؚNOSM5u0~T|i01v4lzSQQ4lV6ezI{]^b215Nt/axxňnS^S?b0ǏnS?b0_s4lzI{]^b160Nt/axxNňn(lz0pΘp0xS?b0cee^0Sň|iSbT^I{]^bnlxx#nx~T)R(uňnmS0qSňn |ňn bT^]^b4N(T/t^]N~xxNňn1kxňn0QSňn0Sm)~vfňnTr^qňn]^b1.8N(T/t^lExxňnnv`l0lExx`l0Tbi0bAmlM`l0^Fm`l0-N[WI{Y]~^blQ] z4T[{xw#n:Wb#n]W0b4l]W0V4l`l0Sn14lS?b 8lEN*bc *ml0 gR:S~b]^b ]6ed\0Θ(W g|\cQT[NSO g[vlSOcQv\MOnd\TΘe]^bSǑ(uW^WS f{c4l ;Nr^S[^:N10mT6m l/_JS_12m0SbB\~g:N4llmQW0]^b ]6eL?eRlQ:S0u;m:SRlQ|i0u;m:S0ߘX0tm[I{]^b ]6euN(u4lSꁳ] (Wl N^bl0^b4lz b4lbS:SS4lYtzYtTۏeQ1#Ą4l`l]^b ]6eu;m(u4legꁄy?Geg4l{Q0]^b ]6eY5unS:SQ^ gN^35/10kVMSz vQ$NV35kVO5u5un~_ꁉ[[S wS5uz Tňn10kVM5u@bۏ~5un_ꁰe^35/10kVMSz10kV|~]^ ]6eQ5un(WxxňnLu:SQ^N^wQ gS5unۏ~v10kVM5u@b]^b ]6e(WkxxňnLu:SQ^N^wQ gS5unۏ~v10kVM5u@b(WTňn(u5uYv[Ɩ-Nv:SWnr^10/0.4kVS5u@bNP ] zSe^xwxwX:W60300m20VSOkxx^2772m2N^]^b ]6eP:S7000m3kxxPP3^ 3500m3xxPP8^ m(lPP24000m3bT^ceň^ĉ\lpV Q_3.0m]^b ]6eSO2(ll1kxňnSO2(W~vKmkxxňnN8TTX>\l(W~vKmYxx ňn+TFlSO1~eN̑mmhV+2~mmTX245m>\lpV Q_1.8mxxNňn |>\lmmTX+ |/d\mmTX+>\lmmTX180m>\lpV Q_3.4mr^q>\leΘ+r^q>\lmmTX+>\lmmTXQtS>\leΘ+r^q>\lmmTX+>\lmmTXd\>\leΘ+ |/d\mmTX+>\lmmTXnlxx#nx~T)R(uňnr^q>\leΘd\hV+r^q>\lmmTX130m>\lpV Q_0.8m]^b *g6e |>\l |mmTX+>\lmmTX165m>\lpV Q_2.8mpr^>\leΘ+>\lmmTXQtS>\leΘ+>\lmmTX+Tl>\l$N~mmN~eN̑+N~mmTX 120m>\lpV Q_0.8m]N~xxNňnQS]k-NTS^>\l1~eN̑mmhV+>\lmmTX130m>\lpV Q_1.6mr^q]kr^q>\l^d\hV^l lt1.8 N(T/t^lExxňn-NT~vf]k ^lǏƖli6eƖTe~~c>e---][e *g6e^4l ltkxx6Rxňn0WjWQm4lV(uNxxňnxw][e ]6exxňn0WjWQm4lV(uNxxňnxwxxNňn0WjWQm4l-NTiT{_S^hVV(unlxx#nx~T)R(uňn1#>\lmmTXmm4llmT NB\4lۏeQqS^][e *g6e2#>\lmmTXmm4llmT NB\4lۏeQ |]k3#>\lmmTXmm4llmT NB\4lۏeQ |]k$N~mm]zYt+Tl^4llExxňn]N~xxNňnSm)~vf]k0r^q]knQ4l0RS:Ss gxxfnQ4l_s|~Sm)~vf]kQQ4lS:Sv1v4lzQm^4lxwwxw]z1.8N(T/t^lExxňnuN^4lxxňnS|~][e *g6eu;mal4lNSOSuSYtzYtT(uN~S]^b ]6ejVX ltΘ:g0l0zzS:gI{YjVXmXhV0RXi0Ǒ(ug'`ޏc0ǑSUS\ONSXSOO\=I{]^ ]6ezzlRR'`jVXnT{|_Θ:gI{Y ǑSMnmXhVbQnΘ:ge_)R(uXSOO\=I{ceV^ ltxw{QЏ4T[{#n:W]=[ *g6ekxx#nkxw6RxS\O:NuNSe^扒Z1u5]Nq\yr:SKf3OPwxS]SV6eYt0wpp#nxw#n:WN:SXX[ppp#nN1uNWSy0NSSf[~8 gPlQSYtP:SΘiNEe2m(l.P0kxx.P0xx.PnV0X v^MWY0Wb2P02nnTc4le P:SV0Xؚ^ NNON0.6m [y N\NΘiNEeKmg'Yl2SOy0XSOPge:N2P2nPgeMm(lP:SMY_4lUmňn0m(l.P:Sn gk0SqlSObf|~]=[ ]6e 2.3s gyvNTĉ!j0eHh s gyvkxxňn250Nt/a S|R 0xxňn215Nt/a S|R 0xňn60Nt/a US|R 0nlxxx#n~T)R(uňn15Nt/a US|R ]N~xxNňn4Nt/a US|R 0lExxňn1.8Nt/a US|R 0s gyvuNĉ!j~`Qh2.3-10 s gyvNTeHh;NNT:Nkxx0|rxxN0[Ǐxx0]N~xxN -NNTxx0s gyvNTeHh`Qh2.3-20 h2.3-1 s gyvuNĉ!j`QNȉh ^Sňn Ty^ĉ!j|RpeUS|R^ĉ!jNt/a ;`^ĉ!jNt/a 1kxxňn2501002xxňn215303xňn160604nlxxx#n~T)R(uňn115155]N~xxNňn1446lExxňn11.81.8h2.3-2 s gyv] zNTeHh`QNȉh ^SeHh TyNϑlQyRNt/a t^NϑNt/a 1-NNTxx215302NTkxx2501003NTxxN60604NT[Ǐxx15155oRNTlExx 22.566NT]N~xxN1447NTlExxňn11.811.82.4s gyv^0Wp0]\O6R^SRR[XT s gyv^0WpMON[[^y?G Ny?Qgl0WLu S@W0WtMOn:NS~24582 433 N~102172 493 0 s gyvd\O6R^wQSOQ[Y NkxxňnЏLe8000\exxňnЏLe6750\exňnЏLe6000\enlxx#nx~T)R(uňnЏLe4800\e]N~xxNňnЏLe7200\elExxňnЏLe7200\e0RR[XT:N590N0 2.5xxňn 2.5.1;NSeO(u`Q SeO(u`QYh2.5-1@b:y0 h2.5-1 xxňnSeO(u`QNȉh ^S T yUSMOm[mϑ\et^NSeSRRm1xw28.21%r^W T4.21187.311264343.822kxx98%H2SO4 t2.68119.1803960.633mlBRkg0.28.896.01044]z4lt6.16273.818481505NOSl0.59MpaG T2.861278572506-NSl1.0MpaG t0.167.1479257_sQtS4lT206.5591806.19710785ukwh31013777.789.31079NhzzlNm36266.67180104NoRNT1xwr^W T5.179230.18155.371042lExx12%H2SiF6 T0.7533.43225638.292.5.2xxňn]zAm zSNalp xxňn1unx]^0S^T>\lmm]^0Ǐn]^0Sm)TlV6e]^Sx.X[]^5*N;N]^~b0 ]zAm zeW[{Y N 1 nx]^ egwpvxw1u}lfЏ0RnxňnxwX:W:SǏn(WX:WQv$NSň}:gۏLňxS0nxuNee xw~&^:glЏx4YN N^vQeY:N&^SRvWv~e:g0Wv~e:g Nvxw1u&^:g0Rn_tx:g-N (Wtx:g-Nxx6Rb͑ϑSm^50%vwFm0 tx:g6RbvwFmAmۏx:g>\萄vwFmi-N ~wFmlSbeQ4lReAmhV-NۏLR~ 'Y|wFmNl#nSǏ{SAmVtx:g4Y~~xx bTwFm(͑ϑSm^40%)NnAmSAmQ0`͑RAmeQSm[|~0Sm[TvT\lmm]^ egnx0Sm[]kvxwFm~ϑTReQ&^dbhVvV[wb_S^iv,{N[0 kxxTSNRxwFm cN[vkO ~ϑTNegǏn]kvVxxmTReQS^iv,{N[0 Y\l6eƖhVTNmSicQv>\lGlTT_eQ>\lmmhV0 egS^TǏnv>\l(W>\lΘ:gv\O(u N ۏeQeN̑mmhV (uegNk>\lmm_slvmmmUm8T6e O>\l-NHFTSiF4S^ubH2SiF64l8T6e Neg0QeN̑mmhVvlmmTirR~ۏeQNk>\lmmTX^0(WNk>\lmmTX-N[ň gNB\U4Y (uegNk>\lmm_slvmmm_s8T6e TXvlvۏeQ>\lΘ:g 1u>\lΘ:gR~ۏeQNk>\lmmTX^0(WNk>\lmmTX-N[ň gNB\U4Y (uegꁌNk>\lmm_slvmmm_s8T6e +T_ϑlvzzl1uTXvۏeQNKNvޏv>\lpVc>e'Yl0:N~cmmm-NN[vlExxSm^ (W$NTX-Nޏ~ReQ+Tl_s4lSR]z4l $NTX^ޏ~ǏV6e4ll\mmm_n|mm4li\O:Nn|mm4l0 SeFm~Ǐn:gǏn@b_vnm ǏlmRyhVRyT mSOsS:NbTxx _xx.i0Ǐn@b_xwn| ~ N!kAmmmTPRlS_Ǐn:gxSxwQFmi ~#nFml#n:W0 EMBED Visio.Drawing.11 V2.5-2 S^]^Am zSNalpV EMBED Visio.Drawing.11 V2.5-3 >\lmmAm zSNalp:yaV 3 Ǐn]^ ,gňnǏn|~ (ulSǏn:g dk{|WǏn:gvMR(WbVnlxxňn-NYǑ(u [wQ g`S0Wby\ [ňؚ^NO wǏn:gS?bW^9(uvOp TeKQ gNvǏn:gS9Txv:p0lvTxSeeGW:NS SVXR uN:_^ؚwzzloϑ\ NO0NOqO ORSSx_cN\0 cxwFmǏn:_^4t/m2d v^QN[vYOϑ k*N|R (u;`by:N160m2 gHeby:N20m2vHDZP-160lSǏn:gNS0 S^eFm~Ǐn:geFm~el0RlS_Ǐn:g NۏLǏn n|(uegS^]^vp4lۏL NkAmmm NV6en|-N9Y&^vxx0mmTvxwn|ceQxwQFmi n^(ueg>\lmm]^vmm4lۏLQm0xw~egxw#n:WvV4lFmT+TVϑ0R20%^25wt 1uxweFmlxw#n:W0 Ǐnx1uǏnxl_x.X[]^vzxoni ~Ammm_0RvNmm1uԏxlԏV0RS^]^vS^i Nmm1uNmlS\O:N,{N!kn|mm(u4l0 Nmm1uNmlS\O:N,{N!kn|mm(u4l0 ~nmRyhVRy_0RvlSO(WǏn:gQQhV-N(u_sQtS4lۏLmm v^O4l}lQQ NQlSO1uǏn:gwzzlbQ OǏn|~~c(WS Nd\O0wzz^1uleQzzlϑegc6R wzzlbQlSO~RyhVRymSOTceQ'Yl0 Ǐn:g Nň gbΘi N\lSO_0R>\lmmhV0Θivv:SWSbReǏn:STmm:S N~co}Yvd\OsX0 xw(u#n:WԏVvV4lQFmT 1uxweFml#n:W0Fm{Ǒ(uxlajbxlPE/PO{S l0WbweN#n:WԏVvV4l{SǑ(uv TPg( W,gNFm{~s^Lwe0 EMBED Visio.Drawing.11 V2.5-4 Ǐn]^Am zSNalp:yaV 4 Sm)TlV6e]^ ~ǏnTvzxx1uS~eleQꕸ[ (W~80!T10kPavwzz^ N xxSm)0Rĉ[vSm^48^50P2O5 SmxxN_s{ۏeQSmxxl ~ϑT0RSmxx.i0'YϑvSmxx(WS_sV-N~_sl0RphV0Rꕸ[ۏL_s0zxx(WRphV-N(u0.2MPa(g)NOS}lۏLRp0}lQQm1uQQmi6eƖ v^1u}lQQml\vQQLu:S0YgSsQQm-N gox Sb_QQmc>eceQ0Wl0 zxx(Wꕸ[QꕸQvlSO;N+T g4lTlSir HQǏdlhV (WdkRyQ9Y&^vxxmnv^ԏVSm)|~ 6qTlSO(WN~2NTvl8T6eTX-N(ulExxnm_s8T6e l8T6eTX-N gyrk25XvU4V lExx~lExx_slۏL_sUm lExxSm^c6R(W^12%H2SiF6]S ޏ~\lExxlExx.P0]z4l\O:Nl8T6eveEQ4lvcReQ,{Nl8T6eTX0~l8T6eTvlSO HQۏeQTRyhVQۏeQ'YlQQhV (u_sQtS4l(WQQhV-NQtSlSO-N4l}l NQ'`lSO1uwzzlczz0QQhVQtSV4lAm_s4lz0 V2.5-6Sm)TlV6e]^Am zSNalp:yaV 5 x.X[]^ x.X[]^Sbzxx0Smxx0lExx0nmmNSSmkxxv.X[S0 a zxxonN.X[egǏn]kvzxx~ǏzxxleQzxx.i.X[0zx-NvmFm~l6eƖ(W.i^%b_c#nS06qTǏmFml\vQԏV0RS^]k0onTv26%~28%vzxx1uSm)RelSm)|~0vQYODCPňnO(u0 b Smxx.X[egSm)]kvSmxx1uSmxxlP:SSmxxP.X[0 c lExx.X[egSm)l8T6e]kvlExx1ulExxllExxP.X[0 d nmm.X[ gRv\ňnnmǏ z-Nc>evnmmGW6eƖۏeQmm4li mm4ll\nmm_T gsQ]kvnmV-NO(u0 e Smkxx.X[Smkxx1ukxxP:S0Rkxx.i 6qT~.ixll0RS^i,{N[TmSi,{Ni0 xxňn;NuNYh2.5-20 h2.5-2 xxňn;NuNY ^S T yĉ \lmmTX200014000^28Nk>\lmmTX280025000^29>\lcΘ:gQ=64000m3/hS210NOMOꕷQۏelQ=65000m3/hS211NOMOꕷQwzzlQ=2750m3/hS212lSǏn:gF;`=160m2 F gHe=140m2S213ǏnwzzlQ=12600m3/hS214Sm)ꕸ[640013380S415wXbcphVSY=800m2S416'YlQQhV300012400S417Smxx_slQ=8000m3/hS418,{Nl8T6eTX340017317^419,{Nl8T6eTX340017317^420>\lpV1800400009h22.6xxNňn 2.6.1;NSeO(u`Q yvxňn;NuNSe:Nm(l0Smxx0O(u`QYh2.6-1@b:y0 h2.61- uNSeO(u`Q ^Syvt^(uϑ104t ;NĉepS^ S^pSOxx-Nv4lNS0 ]zAm zeW[{Y N xňnǑ(u-NT-{_S^hV]z ňn1u-NT |0r^q0[{RT4xx0QtSTS0d\0>\lmmSbTSňI{]k~b0 T]kAm zfY N 1 -NT |]k egLu:SYvm(l 9hncxxvReQϑ cN[vkO ~ǏϑTNRvcReQ[ň(W(lS|ShVQ萄v{_S^hVT(lR^hVQ SNRۏeQ&^dbhhv-NTiQ0egLu:SYv50%P2O5Smxx~ϑTR+RReQ0R |lmRyhVTr^qlmRyhV Neg>\lmmTXvmmmmTT [-NT |>\lTr^q>\lۏL_smm mmmԏV0R-NTiT{_S^hV~eiQ0(W-NTiT{_S^hV~eiQ؏vcReQR~ǏϑvSmxx0NOۏeQ-NTiT{_S^hVvxSm^R+R:N40P2O50 ReQ-NTiv(lNSmxxTmmmS^ubxeFm (W-NTiQ Ǐc6RxxT(lvReQϑ OeFmv-NT^Oc(W1.45]S ubvS^eFm+T4lϑ\N20 )n^~112! ǏeFmleQ(lS|ShVQveFmR^hV01uNS^p NeFm-NSv4lRNS\ϑ(l0lT8TeQzzlNweQ-NT |eN̑mmhVN8T6e8Qv(lTl0{_S^hV~eiQvxxǏ{_S^hV~elRS0R^0.6MPag eQ[ň(W(lS|ShVQ萄v{_S^hV0(W{_S^hV-N (lNxxTmmmS^ubxxeFm `ꁫSRvcUeQ(lS|ShV0 Ǐc6RReQ{_S^hVvxxT(lvϑOeFmv-NT^Oc(W1.5]S {_S^hVQeFm)n^~145! SR^0.3MPag eFm+T4lϑ\N100 eg4xx0[{RSd\|~vԏe~ |:gec:geQ(lS|ShV NeFmR^hVT{_S^hVUQvS^eFmNw(W |:g-NnR |0 Te ǏReQ(lR^hVv(lϑegx|P[vN/Pk@bBlv-NT^0{_S^hVT(lS|ShV-NSv4lRNS\ϑ8Q(l0|\T8TeQzzlNweQ-NT |eN̑mmhVmmV6e(lT|\0 SHAPE \* MERGEFORMAT V2.6-1 -NT |]^Am zSNalp:yaV 2 r^q]k |:gnAmegv+T4l~^3%v|rDAPire~niۏeQVlr^q:gۏLr^q0Vlr^q:gQ DAPvire1upΘpNuvؚ)npplۏLv^Amr^q0 pΘpcQvpSl NΘ:geQvQzzlSǏN!kzʑzzlΘ:geQvegꁷQtSeΘd\hVvQtS>\lmTT b_bpΘۏeQr^q:g(uNr^qnvDAPire0 r^q:gR{SOQezMYN\leN̑mm ~clR{czz0 d\eΘRyhV6eƖ Negv|\6eƖNvQ Nv.e-N v^ǏlT~n{eQԏe&^_:g\O:Nԏe0  QtSd\ QtShV,{N~v>\lۏeQQtShVeΘRyhVd\T 1uQtShVΘ:gbQT'YReQpΘp|~\O:NN!kzʑzzl(u,\ReQQtS>\leN̑mm ~clR{czz0 QtShV,{N~v>\l'YR~N~AmSΘ:g͑eeQAmS^QtShV\O:NQtSzzl_sO(u :NNc6ReO \RSvc>ezz0 QtShVeΘRyhV6eƖ Negv|\6eƖNvQ Nv.e-N ~lTn{xSe~ԏe&^_:g\O:Nԏe0  r^qd\ r^q>\lǏ{SۏeQr^q:geΘRyhV-Nd\ 6qT~r^q:gclΘ:gbQ_lSOmm|~vr^q:geN̑mmhVۏLmm0 r^q:geΘRyhV6eƖ Negv|\6eƖNvQ Nv.e-N eQԏe&^_:g\O:Nԏe0 yvr^qO(uqdqpΘp @bNSO2Sp\r^qr^q>\lqQ TۏeQr^q>\ld\|~0 6 >\lmm]k 1u-NTi0(lS|ShVcQv>\lNwۏeQ-NT |eN̑(u |lmRyhV-Nvmmm_smm 8T6eR(l0lS|\ mmm/fSmxxNSegr^qlmRyhVvmmmvmTir0NRmmmۏeQ{_S^hV~eiT-NTi0mmT>\lǏ-NT |>\lΘ:geQ>\lmmTX~ǏQN!kmm ۏNekdS>\l-Nv(l0lS|\0 r^q>\l~r^q:geΘRyhVd\T eQr^q>\leN̑(ur^qlmRyhVQvmmm_smm mmm/fSmxxNSeg-NT |>\lmmTXvmmmvmTir0r^qlmRyhVQvmmmnAm |lmRyhV0mmTvr^q>\lQۏeQ>\lmmTX~ǏQN!kmm ۏNekdS>\l-Nv(lS|\ r^q>\lmmTXQvmmmǏnAmۏeQ-NT |>\lmmTX0 eg6e\|~eΘd\hVv>\lNegAmS^QtShVvQtS>\l1uT>\lΘ:g>\lmmTXmmdS>\l-Nv(l0lS|\0 N~mmTv>\l0RV[c>ehQT1uclR{ceQ'Yl0 mm]kv@b g0WjWQm4lTNEer` Nc>em6eƖ(W0W Ni-N 6qTǏ0W NilekԏV]z|~-NO(u0 EMBED Visio.Drawing.11 V2.6-4 >\lYtAm zSNalp:yaV xxNňn;NYNȉhh2.6-20 h2.6-2 xxN;NYNȉh ^S TySĉ\lΘ:gAmϑ215000m3/hM5u:gN=900kWS1x15-NT |6e\>\lΘ:gAmϑ215000m3/hM5u:gN=900kWS1XSOxl;Sn316L SS16FBCclΘ:gYtlϑ130700~165750m3/h5u:gRsP=355kWS2x17ԏe&^_ :g&^[B=20004ls^^L=33400Rck8^580t/h g'Y700t/h5u:gRs30KWS1~TN18NTecGS:gϑ:170t/hcGSؚ^:C=16.65m5u:gRs: 37kWS1~TN19bT[{ec:gϑ:250t/hcGSؚ^:C=26.15m5u:gRs: 55kWS120r^q>\leΘd\hV4R{_eΘYtΘϑ: 225000m3/hS1~TN21FBCQtS>\leΘd\hV6R{_eΘYtΘϑ: 170000~230000m3/hS1~TN22SR{ck8^90~120t/h 25008000mm 5u:gRs: 55kWS1~TN231#bT&^ :gRQ=100t/h&^[B=650mm&^1m/s5u:gRs11KWS1242#bT&^ :gRQ=100t/h&^[B=800mm&^0.8m/s5u:gRs30KWS125Sň:g~Sň:gy͑50kg/bagSňRe"1000bag/hSyTR ꁨRϑ ꁨR!hϑ ꁨRS0 2 S:gRs2.2 3 UXSbpS:g0 4 bT&^:gL=4200 Rs2.2KW0WY5~TN26>\lpV3700800009h1~gFhg pV:NstR{SO2.7s gS:S4ls^a hQS4ls^aVV2.7-10 EMBED Visio.Drawing.11 V2.7-1 s ghQS4ls^aV USMOm3/h 2.8s gyvcal`Q s g]ǏsOz]6evyvcal`Qkxxňn0xxňn0xňnalgirc>e`QOncNWSwsXvKm-N_z2012t^12gQwQv 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvz]sXOb6evKmbJT 0N N{yz]6ebJT NsvW[b 020120W[,{074S s g*gsOz]6evyvcal`Qnlxx#nx~T)R(ub9e] z15N(T/t^[Ǐxx algirc>epencegnN2016 t^5g18eS_NWSwn-Ne:SsXOb:S NSyb Yv 0nlxx#nx~T)R(ub9e] zsXq_TbJTfN 0byb?z 4N(T/t^]N~xxNuNňnalgirc>epencegnN 04N(T/t^]N~xxNuNyvsXq_TbJTfN 0byb?z 1.8N(T/t^lExxuNňnalgirc>epencegnN 01.8N(T/t^lExxuNyvsXq_TbJTfN 0byb?z 0 2.8.1.kxxňn 2.8.1.1^l kxxňn@bNuv^l;N:N g~~^l_f^l08T6eTX>\l 0e~~^luNǏ z-Nve~~^lNSkxxN^e~~|\ 0 10 g~~^l 1 _fp^l _f^l1ukxxuN_fe{glqpNu0kxxuN_fe@b(u}l1u_fpcO0_fp(uNkxxňnuN_f O(uew kxxňnck8^ЏLg_fp NO(u0_fpqpglϑ1t/h ^lNuϑ7720m3/h ;Nalgir:NSO20p\09hnc 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvsXq_TbJTfN 0Bl_fppl1ukxx6Rxňnv100s|pVc>e 9hnc 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvz]sXOb6evKmbJT 0[E~USrzvؚ10mvclR{c>e 6eg 1uN]~Ǐ_fe NwQYvKmagN 9hnc{|k T{|Wglp _fp^lc>eYnGB13271-2001 0p'Ylalgir~Tc>ehQ 0Bl0 2 kxxňn>\l 6RxuNǏ z-N qkxpqpkxxNuvSO2pl~Ǐ6Rxňn$Nl$N8T0v^~Ǐ>\8Tňn1kxYtT>\l 1u100mpVc>e0 9hnc 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvz]sXOb6evKmbJT 0 kxxňn>\lc>eϑ:N237234m3/h c>e>\l-NSO2Sm^110mg/m30c>es25.6t/h c>eϑ204.8 t/a kxxSm^22.5mg/m30c>es5.34 kg/h c>eϑ42.72t/a0SO20kxxc>eSm^Tc>esGW0R 0'Ylalgir~Tc>ehQ 0GB16297-1996 -NN~hQBl0 20e~~^l e~~^l/f(WuNǏ z-N \ϑvSO2Skxx%cSNuv^lTVSOkxxirexSeeNuv+T\^l HTe~~c>e0 SO2Tkxxve~~c>e;NNuNSmx_siI{Y0~8h{_Q,gyvSO2 e~~c>eϑ:N0.02kg/h00.135t/akxxe~~c>eϑ0.06kg/h0 0.405t/a0 VSOkxxirexSee NΘT1mY|\Sm^~:N200mg/m3 c>en:_~:N1600mg/s vQire;`ϑ:N329852t/a kfň}ϑs^GW c15t kt^Џ~:N21990 f!k kfxSfe~:N1.5min 1udkc{|\e~~c>eϑ~:N3.17t/a0 2.8.1.2 ^4l kxxňnNuv^4l;N/fkxx_s4l|~c>ev mQ4l 0f0WjWQm4lNS>\ldkxňn_c>ev\ϑ^4l0 kxx_s4l|~_s4lϑ:N8000m3/h Q N4lϑ:N240 m3/h0\O:Nxwnx0xwQFmI{]ze4l0 f0WjWQm4l^\NeNu s^GW(u4lϑ:N3m3/h S_c1Y:N0.2m3/h Rc4lϑ:N2.8m3/h0^4lalgir;N:Nce=ire|SS Sm^~:N1000mg/L dkY؏+T g\ϑvH2SO4 ~ňn:S0Wl6eƖTxxňnxw0 2.8.1.3^#n kxxňnuNǏ z-NNuv^#n;N gkxx#nS^PSBR0qkxxۏeQ|mkx.iMR ǏǏnhVSdBg( b_bkxx#n ;NbRkxxe"50% ppNSvQN~50% kt^2000t YVS~'Yt^?܏]8 gPlQSwQYqSiSf[T~%S nЏYt0 ^PSBR1ukxxňnlS]klShVNu0扒Z;NbR:NV2O5 ؏+T\ϑK2SO4 I{ kt^57t (u[핹[hVPX[ X>eNN蕄vfX[:S fX[:Snf>fhƋ[g1u5]Nq\yr:SKf3OPwxS]SwQYqSi^ir~%S V6eYt ]NdklQS~{.UT T ~vQb [g[^PSBRۏLV6e0 2.8.2xxňn 2.8.2.1^l 10 g~~^l xxňn@bNl;N:NS^0Ǐn]kNuv+TFlSO ~nNTNlUSCQvƖli6eƖGlTTqQ TۏeQN~eN̑mmhVS2~mmTX0mmTv>\l1uTXvۏeQNKNvޏv45m pV(Q_1.8m)c>e0 1uS^]^S^i,{4[ꕸQtShVNuS^]^ꕸQtSNul SǏnTnm~nmRyhVRy_0RvlSO GW(u_sQtS4lQQ8T6e 1uqQ(u45mclR{c>e0 NSm)ShVQegv}lSO~lRyhVRylT O!k1u2~8T6eTX+_s4lQQ8T6eYt ~ NYteYtT1uqQ(uؚ^45m0Q_1.2m vclR{c>e09hnc 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvz]sXOb6evKmbJT 0 xxňn>\lc>eϑ:N262734m3/h c>e>\l-NlSirSm^2.54mg/m30c>es0.67kg/h c>eϑ4.52t/a0lSirc>eSm^Tc>esGW0R 0'Ylalgir~Tc>ehQ 0GB16297-1996 -NN~hQBl0 20e~~c>e^l ňn(WS^]k0Ǐn]kGW ge~~^lc>e RlSO+T_ϑlSir+TF 0.05% 9hnc 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] z] zb9eib^yvsXq_TbJTfN 0 lSirc>eϑ~:N1.0t/a sS0.15kg/h EeňxS|\c>eϑ:N1.04t/a0 2.8.2.2^4l xxňnck8^uNe^4lNu ňn:S;N^4l:Nf0WjWQm4l ^\NeNu s^GW(u4lϑ:N2m3/h S_c1Y:N0.2m3/h Rc4lϑ:N1.8m3/h ^4lalgir;N:Nce=ire|SS Sm^~:N1000mg/L dkY؏+T\ϑF0P2O5 ~ňn:S0Wl6eƖTxxňnV(u0 xxňn+Tl^l8T6eNulExx4l Nuϑ:N29.81m3/d lExx+Tϑ:N10.92% YXblExxňnYt0>\lmmm+TF0xI{ xxňnV(u0 2.8.2.3^#n xxňn^#n:NǏn]kǏn:gNuvxw vQ;NbR:NCaO31.74% SO344.45% F0.166% SiO22.31% P2O50.86%0xwNuϑ~T1553700t/a0 xxňn#nxNuϑ:N42700t/a P2O5 +Tϑ:N42.99% lSir+Tϑ:N0.6% 2.8.3xxNňn 2.8.3.1^l 10 g~~c>e xňn-NT |^lǑ(uN~eN̑+N~mmTXnlmm r^q>\l~ǏN~eΘd\+N~eN̑+N~mmTXnlmm pΘpؚ)nplHQ~eΘd\TۏeQr^q>\lmmTXeN̑-gS_Ummm-eΘTX ~mmTNvQYO>\lNwۏeQ>\lmmTXz_-gS_Um-eΘTX ~xT4lmmTQ~dhV r^q>\lN~eΘd\+N~eN̑+N~mmTXnlmm QtS>\l~N~d\T0,{N~:NeΘd\ 6qTNvQYO>\lNwۏeQ>\lmmTXz_-gS_Um-eΘTX ~xT4lmmTQ~dhVT ~80mclR{czz0 d\>\l~eΘd\hVd\ N |>\lNwۏeQ |/d\mmTXeN̑-gS_Um-eΘTX gTNvQYO^lNw>\lmmTXz_-gS_Um-eΘTX ~xT4lmmTQ~dhVT ~80m clR{czz0 N N>\lGW~ TNؚ80m0Q_3.7m x>\lpVv^{c>e 9hnc 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvz]sXOb6evKmbJT 0 xňn>\lc>eϑ:N254257m3/h c>e>\l-NlSirc>eSm^2.28mg/m30c>es0.59kg/h c>eϑ3.54t/a|irc>eSm^6.41mg/m30c>es1.76kg/h c>eϑ10.56t/aSO2c>eSm^9mg/m30c>es2.26kg/h c>eϑ13.56t/a(lc>eYSLuh0 c>e^l-N|ir0lSir0SO2vc>eSm^Tc>esGW0R 0'Ylalgir~Tc>ehQ 0GB16297-1996 -NN~hQBl (lYn 0v`algirc>ehQ 0GB14554-93 Bl0 20e~~^l e~~c>e^l;NSbNH3ve~~c>eT|irve~~c>e^l0 ,gxňnNH3ve~~c>e;NNu(Wm(l.P:S|irve~~c>e;NNuNqdqňxSǏ z0 9hncuN]zǏ z 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yvsXq_TbJTfN 0-N 0O{NH3vg'Ye~~c>eϑ:N1.09kg/h06.58t/a0dqxSfw\ϑ~11.05t/a0 2.8.3.2^4l yvck8^uNe^4lc>e ňn:S;N^4l:Nf0WjWQm4l ^\NeNu s^GW(u4lϑ:N2m3/h S_c1Y:N0.2m3/h Rc4lϑ:N1.8m3/h ^4lalgir;N:Nce=ire|SS Sm^~:N500mg/l dkY؏+T\ϑF0P2O5 ~ňn:S0Wl6eƖTN-NTiT{_S^hVV(u0>\lmmm+TF0(l0xI{ Vňn-NTiV(u0 2.8.3.3V^ ,gňnV^;N gpΘpp#nT6e\pp0 pΘpp#nNuϑ:N3870t/a N1uNWSy0NSSf[~8 gPlQSYt0 6e\pp:NeΘd\hV6eƖ Nv|\ vQ;NbR:Nxire 6eƖ Negv|\6eƖNeΘd\hV.e-N v^ǏlT~{SeQԏe:g\O:Nԏe0 2.8.4 nlxx#nx~T)R(uňnNT[Ǐxx 2.8.4.1^l `$mS0qS]k xw]^Spr^]^^lϑ:N43000m3/h p| \c>eSm^:N1.81mg/m3 c>es:N0.085kg/hSO2c>eSm^:N21.06mg/m3 c>es:N0.99kg/hNOxc>eSm^:N49.78mg/m3 c>es:N2.34kg/h c>eϑ:N11.23t/aSb]^^lϑ:N18000m3/h,lSirc>eSm^:N6.806mg/m3 c>es:N0.12kg/h0 |ir0lSirvc>eSm^Tc>esGW0R 0'Ylalgir~Tc>ehQ 0GB16297-1996 h2-Nv^N~hQ0p| \0SO2c>eSm^0R 0]Npz'Ylalgirc>ehQ 0GB9078-1996 -NN~hQev^lϑ:N55000m3/h p| \c>eSm^:N3.81mg/m3 c>es:N0.21kg/hSO2c>eSm^:N59.4mg/m3 c>es:N3.27kg/hNOxc>eSm^:N20.4mg/m3 c>es:N7.72kg/h0 |]^0QtS]^Spr^]^Nuv^lTv^TۏeQ~g>\lmmTXd\Hes95%01kxHes15% mmT gT~65mؚclR{c>eΘϑ:N55000m3/h g~p| \c>eSm^:N3.81mg/m3 c>es:N0.21 kg/h SO2c>eSm^:N59.4 mg/m3 c>es:N3.27kg/h NOXc>eSm^:N20.4mg/m3 c>es:N7.72 kg/h0 |ir0lSirvc>eSm^Tc>esGW0R 0'Ylalgir~Tc>ehQ 0GB16297-1996 h2-Nv^N~hQ0p| \0SO2c>eSm^0R 0]Npz'Ylalgirc>ehQ 0GB9078-1996 -NN~hQe^l yve~~c>eϑ|\:N0.078t/a 0.016kg/h0 le~~c>eϑ:N0.2853t/a00.0396kg/h0 2.8.4.2^4l 1 d\mmTX4l `$mSqS]k:S mmTX_s4lϑ~Oc(W60m3/h [glmYnT NB\nm_sO(u NYc NB\4l4lϑ:N160m3/d ۏeQqS^O(u v^[eeEQm4l e4lϑ~160m3/d 4.8 Nm3/a0 a$ |]k:S |mmTX_s4lϑ~Oc(W300m3/h [glmYnT NB\nm_sO(u NYc NB\4l4lϑ:N80m3/d ۏeQ |]^O(u v^[eeEQm4l e4lϑ~80m3/d 2.4Nm3/a ~g^lmmTX_s4lϑ~Oc(W350m3/h [glmYnT NB\nm_sO(u NYc NB\4l4lϑ:N80m3/d ۏeQ |]^O(u v^[eeEQm4l e4lϑ~80m3/d 2.4Nm3/a0 2.8.4.3V^ |\Nuϑ:N402.522t/a ԏVuNňn0 L]u;mW>W9t/a0YXbskSnЏ0 lExx606t/a lExxňnYt0 2.8.5]N~xxNňn 2.8.5.1^l ,gyv;N'Ylalgir:NQS]k-NTS^>\lTr^q]kr^q>\l0 QSi-NT^lǑ(u>\lmm[^lۏLQS QSYtTv^lۏeQ>\lmm|~ mmT^lNr^q]k^lqQ(uN9h30mؚpVc>e0>\lmm|~1(lHes'YN70%01lHes'YN95%0 r^q]kvr^q^lǑ(u1 WY^d\hV[|\ۏL6eƖ d\Hes:N99% d\TǏ1 9h30mؚvpVNQS]k^lqQ(u czz0 lvǏn:guNe8QvlSir (WeFmReSTNmReSR+RƖli ǏƖliTc>e0SOc>e`Qh2.8-10 h2.8-1 ]N~xxNňn g~~-^lc>e`Q ^lϑm/h 1500020000algirNH3(l|irc>eSm^mg/m 28.084.35100c>eϑkg/h0.420.0662t/a3.020.4714.4|ir0(lvc>eSm^Tc>esGW0R 0'Ylalgir~Tc>ehQ 0GB16297-1996 h2-Nv^N~hQ0 2.8.5.2^4l ,gyvNuv^4l-N Sm)~vf]k0r^q]kNuvnQ4l34560t/a ~n4l`l6eƖT1ul0RS:Ss gxxfnQ4l_s|~ Sm)~vf]kNuvQQ4l23.8m3/h 171360t/a ~QQ4l6eƖ`l1ul0RS:Sv1v4lz (uNd'lhV(u4l0,gyv NXRNXT[ NeXu;mal4lNuϑ0 2.8.5.3 VSO^ir 1 uNV^ yvV^;N g zFmil#nNuϑ:N4994.4t/a0Џ4T[{#n:WXX[0 km6eƖil#nNuϑ:N27226t/a0Џs gxxNňn\O:NuNSe0 2 u;mW>W ,gyv NeXXT] Ee,gyv NeXu;mW>W0 2.8.6 1.8N(T/t^lExxuNňn 2.8.6.1 ^l ,gyvNuv^l:Ne~~lSir Nuϑ:N5t/a0ǏƖli6eƖTe~~c>e0 2.8.6.2 ^4l yvNuv^4l:NuN^4l0u;m^4l0 1 uN^4l yvuN^4lϑ:N195682.5t/a0 2 u;mal4l yvu;m^4lNuϑ:N528t/a0u;mal4lǑ(uNSOSv\WuSYtňnYtR:N100m3/d ۏLYt S 0W^al4lQu)R(u Bg(u4l4l(hQ 0~ShQ (uN~S NYc0 2.8.6.3VSO^ir yvЏ%gVSO^ir;N:Nnv`lvl0^#n0XT]u;mW>W0 1 nv`lvl yvЏ%gnv`lvl~:N2102.72t/a 4T[{xw#n:W0 2 ^#n SnǏ z-NNuv^#n~:N14898.62t/a 4T[{xw#n:W0 3 u;mW>W yvu;mW>WNuϑ:N6t/a0u;mW>W~N6eƖTYXbskS蕚[gnЏ0 2.8.7SLujVX 9hncnlxx#nx~T)R(uňnT]N~xxNňnvsċbJT SLujVXKmehQ 0GB12348-2008 -Nv3{|hQ0 2.8.8vQ[ 1 u;mal4l yv:SQXT]pe:N530 N 2/3N NvN N(W[ ~8^'`E\OO -NHS0Zfؚ\gu;mal4lϑ:N6m3/h0ߘXؚ\g(uNpe:N150N/!k0u;m:SQu;mal4l0ߘX^4l~Ǐl`lۏeQS|`l ۏeQhQ0WW_-N4lYtz -N4lYtzYtĉ!j:N100m3/d `S0Wby90m20vMR^4lNϑ90m3/d YthT(uN~S NYc0 RlQ|i0L][ 0ߘX0mtm0lQqQkSuI{Nuval4lhQ6eƖTۏeQ-N4lYtz YtTQ4l4l( 0W^al4lQu)R(u W^Bg(u4l4l( 0GB/T18920-2002 ~ShQ V(uNS:S~S0SvnmUm0 2 ߘXlp ߘXǑ(uS:S}lS5u\O:Nn ߘXlpǑ(u~V[Te0 3 u;mW>W u;mW>W1uW>W6eƖvh0${^I{nm]wQ6eƖT YXb[[^yWS[0N%QgYOk)YnЏ0 4 NEe`ln S:Ss]^b[y:N4200m3NEe`lN^0 uNQ N4l|~;N6eƖTuN]zňnc>evQ N4lTnQ_s4l|~c4l0uNQ N4lvcc0RS:SnQc4l|~ \O:NQuV(u4ln0 5 Rg4l`l S:Ss]^bN^[y2100m3vRg4l6eƖ`l0 6 m(l.P0kxx.P0xx.PnV0X V0X]^ v^MWY0Wb2P02nnTc4le SsċBlP:SV0Xؚ ^ NNON0.6m0[E^:N0.8m nSsċBl [y N\NΘiNEeKm g'Yl2SOy0XSOPge:N2P2nPgeMm(lP:SMYUmňn0m(l.P:Sn gk0SqlSObf|~0 2.9s gyvNcalGl;` ~T] zRgvsQQ[[hQSNcal`QۏLGl;`0 1 ^l s gyvhQSe~~c>eYh2.9-1@b:y g~~^lNcalYh2.9-2@b:y0 2 ^4l s gyvhQS^4lNcalGl;``QYh2.9-3@b:y0 3 VSO^_ir s gyvhQSV^NcalGl;``QYh2.9-4@b:y0 h2.9-1 s g] ze~~c>eh SNalpc>eVP[n:_c>eϑ1x_siSO20.02kg/h0.135t/akxx0.06kg/h0.405t/a2kxxňxS|ir1600mg/s3.17t/a3xwňxS|ir620mg/s2.61t/a4xxňnlSir0.15kg/h1.0t/a5xxx#n ~T)R(uňn|ir0.016kg/h0.078t/alSir0.0396kg/h0.2853t/a6]N~xxNňn(l0.0042kg/h0.03t/a7lExxňnlSir0.695t/a8m(lPPNH31.09kg/h6.58t/a9qdqňxS|ir1.84kg/h11.05t/a h2.9-2 s gyv g~~^lc>eGl;`h f Ty^lϑm3/h algirc>e`Qc>ehQċNc>eSm^mg/Nm3c>eskg/ht^c>eϑt/aAQc>eSm^mg/Nm3AQc>eskg/hċNhQ_f p_fppl7720SO22002.072.07kg/a500---GB13271-20146e hp\2.690.020.02kg/a100---kxx ňnN8TTX>\l237234SO263.7416.36130.87960170GB16297-19966e hkxx225.6545.24598.44xx ňnS^0Ǐn>\l282158lSirNg1.91 Ng2.54Ng0.037 Ng0.674.779.01.0GB16297-19966e hSm)0lV6e>\lS^ꕸQtSNulǏnRyhV>\lx ňn-NT |>\l254257|\6.411.7610.56120151GB16297-19966e hr^q>\l(l2.280.593.549.07.4QtS>\lSO292.2613.56550110d\>\lnlxxx#n~T)R(uňnmSqS]k:S43000p|)\1.080.0850.40812023GB16297-1996sċ hSO22.641.2415.96850 GB9078-1996NOx49.782.3411.23  18000lSir6.8060.12250.599.00.17GB16297-1996 |]k:S55000|\3.810.211.00812099.75GB16297-1996p\200 GB9078-1996SO259.43.2715.7850 NOx20.47.7237.06  ]N~xxNňnQSi-NT^l15000NH328.080.423.02 20GB14554-93sċ h(l4.350.0660.479.00.59GB16297-1996r^q^l20000|ir100214.412023 h2.9-3 ^4lc>eSltceNȉh ^S^4l TySc>enNuϑm3/h ~bSyr'`ltceYtT~bc>eϑW1kxx ňn0WjWQm4l2.8+T~0.5%H2SO4xwxw]^V(u0W2_sQ N4l2400AyP[+TϑؚV(u0W3>\8Tňn6.3+T30%kxxxňneFm]^0W4xx ňn0WjWQm4l1.8SS:1000mg/Lxwxw]^V(u0W5lExx29.81m3/dlExxlExxňn0W6x ňn0WjWQm4l1.8SS:500mg/LԏV-NTiT{_S^hV0W71v 4lzYOpV6ehVcal21.8+T\ϑvn4l`lV(u0W8SnSm4l600W9yP[NbcQu^4l500W10nlxxx#n~T)R(uňnmSqS]k:S>\lmmTXcal10+T\ϑFԏVqS^0 |]k:S>\lmmTXcal10ԏV |]k0~g>\lmmTXcal5ԏV |]k0lExx2.02m3/dlExxlExxňn0W11]N~xxNňnSm)~vf]k0r^q]kNuvnQ4l4.8+T\ϑFԏVs gxxfxx_s|~0Sm)~vf]kNuvQQ4l23.8+T\ϑv0R1v4lz0Qm^4l1.89xNS\ϑF0(lxwxw]^V(u0W12lExxňnkm0y_^4l27.18FxxňnS|~0W12hQSu;mal4l95.28m3/dCOD:250mg/LBOD:150mg/L NH3-N:25mg/LSS:250mg/LNSOSuSYtzYthT(uNS:S~Sh0h2.9-4 V^c>eSltceNȉh ^S^#n TySc>en~bSyr'`c>epeϑt/a c>e0WpSe_ltceS1kxxňnkxx#nS=50%ppNSvQN~50%2000kxxňnqkx]kǏnhVkxw6RxSS2扒Z扒Z57kxxňnlS]kPSBRS[V6eYtS3xxňnxwCaO:~31.74%0SO3:~44.45%0F:~0.166%0SiO2:~2.31%0P2O5:~0.86%1553700 r^W xxňnǏn]kXX[N4T[{xw#n:WS4xňnpΘpppp#np#n3870xňnpΘpN1uNWSy0NSSf[~8 gPlQSYtS5eΘd\hVd\pp---xňneΘd\hVԏV:gZPԏeS6]N~xxNňn zFmil#nxw3617.27 zFmi4T[{#n:WXX[S76eƖil#ngnxxN272266eƖiЏs gxxNňnS8lExxňnnv`lvlkxxv0SiO22115nv`l4T[{#n:WXX[S9Sn^#nNa2SO40Na2SiF40H2SO41199Sn:g4T[{#n:WXX[ 4 jVX s gyvhQSjVXc>eSltceYh2.9-5@b:y0 h2.9-5 ,gyvjVXc>eNltceNȉh ^SjVXnSc>eppeϑ(S)mXMRX S~dB(A)ޏ~mXcemXTXS~dB(A)N1kxx ňnzzlΘ:g2^105"mXhVmX0y\lΘ:g290^100"W@xQ mXhVmXd"85N4wzzl290^100"W@xQ mXhVmX<90N5x ňn-NT |>\lΘ:g290^100"W@xQ mXhVmXd"85N6r^q>\lΘ:g290^100"mXhVd"85N7QtS>\lΘ:g290^100"mXhVd"85N8d\>\lΘ:g290^100"mXhVd"85N9nlxxx#n~T)R(uňn4xx:g285^100"W@xQ mXhVmXd"80N10tx:g290^95"W@xQ mXhVmXd"80N11[{R:g290"W@xQ mXhVmXd"75N12Θ:g290^100"mXhVd"85N13e_cGS:g370^80"W@xQ mXhVmXd"65N14]N~xxNňn5uR:g170^80"W@xQ/c S?bXd"65N15Sn:g180^90"W@xQ/c S?bXd"75N16_Θ:g190^100"W@xQ mXhVmXd"85N17y_:g185^100W@xQ/c, S?bXd"75N18lExxňnl190^100W@xQ/c, S?bXd"85N19y_:g185^100W@xQ/c, S?bXd"70N20Sn:g190^100W@xQ/c, S?bXd"852.10S:Ss ge6e`Q 9hncz]6ebJT NWSey0NёS] gPlQSs gS:SQ]6eQ[Sb250Nt/akxx6Rxňn0MWY2SWY 7.5MWYOpS5u:g~215t/axxňn110N(T/t^xwňn160Nt/axxNňnSMWYe0 yvN2013t^4g1eS_ff^sXOb@\sQN 0NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yv^yvz]sXOb6e3u 0vyb Y fsO Y[2013]73S0 2.11S:SsX[sX 2.11.1S:SsX[sX 9hncs:WR sX[sX;N gN NQ*Neb 10s g4N(T/t^]N~xxNňn2n N0Rs gBl0 2.S:Sxx|~nxňnRv&^ O:g *gۏL\Yt irece=%N͑0 3.S:Sxx|~vxwSX:W *gۏLn!cYt0 2.11.2NeNce [S:SsX[sX ,g!ksċcQv^vN NNeNsOce 10R:S2n s gSn:g0QSSm)S?b0P:S0NEeal4l6eƖ`lI{ZP͑p2n Q4li04l6eƖ`lToRNTlЏX:W\ON,2n0 2.[xx|~nxňn*g\필vv&^ O:gۏL\Yt =\ϑQ\Sece=ϑ0 3.[xx|~nxňn*gn!cvxwX:W[ňchh Q\lb\0 3b9e] ziQ 3.1b9e] zW,g`Q yv Tyb/g9e zxx1y͑ё^\ňn ^USMONWSey0NёS] gPlQS ^'`(b9e ^0Wp[[^]NV:SyGr:S sS[[^y?WSRNY[0N%QglYXTO Ny?Qg ^USMOs g4N(T/t^]N~xxNňnNSO0S@W0WtMOn:NS~24592 03.493 N~102182 14.433 ^ĉ!jS^Q[(WS g4N(T/t^]N~xxNňn-NǏb/g9e ^NWYzxx1͑ňnSMWYe0 yvbD] z;`bD900NCQ Dё1uONy{ vQ-NsObD45NCQ0 ^hTg] z^hTg:N5*Ng0 `S0Wby,g!kb9e] zeX(u0W ;`(u0Wby1790m20 3.2b9e] zQ[~b ,gyv;N[s g]N~xxNňn]zۏLb9e (Ws g]N~xxNňnNSbzz0We^NWY26N(T/t^zxx1y͑ё^\ňn N~Ǐ1kx]kvSezxx24%NP2O5 Ǒ(uSf[lml1yzxx-NPb0As Ozxx-NPb0As+TϑM10ppm0 TeMWY^O5ue0O4leI{lQ(u] z0ReNSsO] z0;N] zQ[] z~bh3.2-10 h3.2-1 b9eyvQ[Sĉ!jNȉh yv~b^Q[^ĉ!jYl;NSO] z1͑ňn`S0W1790m2 ^NWYzxx1y͑ё^\ňn ^n(WN^lSWSeT^nv66x21m NSTWSO!k:NmTS^i0zxQi0oni0#nxPi0kxSnm.ib9elQ] zO4luN (u4ls gĄ4l`l e^1.2km {_DN300v{~e^{Q OXb4l`lc4luN ^4l,gyveuN'`^4lNu ;N:Nmm^4l V(uN,gyvvkxSnmMniV(uO5uNWSey0NёS] gPlQSO5uQ~_ۏS:SM5ug0yvt^(u5uϑ4613.04kwh0OXbm2S:Sn N*N[Ymkph S:Sm2~4legꁑNWSey0NёS] gPlQSm2~4l{QsO] zQjVcel0dbhV0cGS:gTΘ:gI{Q0[ňmhVI{cee^^4lYn ceV(uN,gyvvkxSnmMniOXb^lYn ceeYtHes:N90%vN~xmTX 40mؚvclR{e^0Wb2nyvǑS0WbǑ(u2nce iSOI{͑palg2l:S22nB\vn|ped"10-10cm/s NEe6eƖ`lI{N,alg2l:S22nB\vn|ped"10-7cm/s0e^ΘiceNEe`lN^4200m3NEe`l0OXbRg4l6eƖ`lN^2100m3vRg4l6eƖ`lOXbYl)Y6qlz N^\N,g!kċNVQ SLsċ0N N] zOXb]Ǐsċ[ybSz]sO6ev NWSey0NёS] gPlQSؚSm^x Y] zb9eib^yv ]^e0 3.2.1;NSO] z ,gyv(Ws g]N~xxNňnNSOeXW0W1790m2 ^NWYzxx1y͑ё^\ňn0 mTS^iN^3000x4600mm 0zxQiN^10000x9000mm 0oniN^14000x12000mm 0#nxPiN^6000x5000mm 0kxSnm.iN^2500x3000mm 3.2.2lQ] z 3.2.2.1~c4l 1 O4l ,gyve4l(u4lϑ:N8m3/h0 `$uN(u4l 9hncyvSx ,gyvuN(u4l;N:NkxS0"l'lSnmM6R(u4l0 a$u;m(u4l ,gyv NeXXT]0 2 c4l S:SQc4lǑ(unalRAm6R Rg4l~4lf nceQs gS:S4lc4l|~ g~ۏeQs gňn^zvRg4l6eƖ`l0mm^4l~Ǐ6eƖTV(uNkxSnmMni0 ,gyv^4lNu0c>eSYtYn`QYh3.2-2@b:y0 h3.2-2 b^yvyvc4lϑh ^4lS^4l Tyňn Ty;NalgirNuϑm3/h Yne_W1mm^4lmm|~Na2S2.2V(uNkxSnmMni ,gyv4ls^aYV4.2-1@b:y0 3.2.3.2O5u OXbs g]N~xxNňnv380V(u5uYO5u0 3.2.3sO] z >\lmm|~ ^Nag>\lmm|~ Sb2^xmTX mmHesGW:N90%0 3.4yv^ۏ^ 9hncVQ{|\lΘ:gy__ ĉW0vQ{USve]Am zST6kNalsV4.2 10 EMBED Visio.Drawing.11 V4.2-1 e]ge]Am zSNals:yaV 4.2.2ňn~bS;`]zAm zMn ,gyvN:N]N~xxNňnuN-NvNS]^0 ,gyv1uzxx1͑S^ňn0kxSnmMnT>\lmm|~ NR~b0 eg~Ǐ1kx]^vzxx24%P2O5 ~l,gyvzxQi 6qT~zxlmTS^i0 Mn}YvkxSnm6%wt ~ϑlmTS^iNxx-Nv͑ё^\SuS^0;NSf[S^e z_Y N 2As3+ + 3S2- ! As2S3 ! Pb2+ + S2- ! PbS ! S^Tvxx~S^xxloni onTvT\lHQ~1#mmTXmmT Q2#mmTXۏLmm mmTv>\l~pVc'Yl0 Mn}Yv"l'lSnm5%wt ~xmϑlHQ,{NmmTX 6qTnAm,{NmmTX NS^>\lAmmm0 EMBED Visio.Drawing.15 \* MERGEFORMAT V4.2-1 b9eyv]zAm zSNalsV 4.2.3algir8h{ N0e]galgnRg 10^l0lb\ ,gyv(We]gv^lTlb\;N:Ne]:gh^l0e]:W0Wlb\T\ϑvňO^l0wQSOY N 1 ^l ,gyve]g^l;NegnNЏfSvQ[ql:ghe]eNuv>\l TňO6kNuvlo^l vQ-Nvalgir;N glb\0NOx0COI{0e]gv^l:Ne~~ec>e O[sXzzl bN[q_T0 2 lb\ yve]glb\;N/f1us^te:W0W0_c0WW0VkXWweNS^Q{PgevЏ0ňxS0X>eI{ ONu N Tq_T z^vlb\ algVP[;N:NTSP0PM100 N+T gk g[vyrkalgir [e]ShTVsX gN[vq_T0e]lb\HTe~~c>e vQNu:_^Ne]e_0laagN gsQ N,Θ'YeNulb\Y q_TV'Y09hncNWSwsXvKm-N_z[^Q{e]s:Wvlb\algvKm (Wݍe]s:WLu50mY TSPSm^g'Y0R4.53mg/m3 150mYNS0R1.51mg/m3 (W300mYNON0.5mg/m30~N NRg e]ge~~c>elb\algvV;NƖ-N(W300mNQ(WǑSn!c2bS[gm4lb\I{ceT vQq_TV)\0RyvhTV200mVNQ0 9hnc T{|yv{|kSm^ؚv0Wp/f:W0Ws^teǏ z-NvWeňxSǏ z Nuϑ~:N20mg/m3^50mg/m30 3 ^l0lb\calSpenx[ 1 ^l ЏfSvQ[ql:ghe]eNuv>\l-NalgirvNuϑ {|k T{|yv Yl150t ~c>e g[ir(pp{| g:gir4-5tCO10tSO20.5tNOx2t0 2 lb\ lb\;NegꁎNs^te:W0W0SWS0WW_c0^PgňxSI{e]\ON-N lb\[sXzzl bvq_T'Y\SQNNuϑTlPagN q_T;NƖ-N(We]:W0W300s|VQ0ncvsQDe S_Θ'YN3.0m/se 0Wb\Nulb\ ff^s^GWΘ2.2m/s kt^Θ'YN3.0 m/svs\N16% Vdk e]\ON-NNuvlb\[hTVsXzzlvq_T\0SY ۏQe]:W0WvЏf_NO be]\ON:W@bя0Wb|\Sm^GSؚ Џf_wvlb\[30s|VQq_T'Y Nb_b~b_alg vTSP Sm^S10mg/m3 N N N,Sm^V(W1.5^30mg/m30 20^4l e]g N(WyvQne]%0W e]NXT)R(us gyvS@b e]f N(WyvQnm Vdkyve]gNuv^4l;N:Ne]^4l0\ϑe]NXTu;mal4lNSf0Wh_Am0 1 u;mal4l e]g\ N(WyvQne]%0W e]NXTNNu\ϑmKbI{u;mal4l0mKb^4l~lm`lYtT V(uNyvQe]:W0Wm4lb\ NYc0 2 e]^4l e]^4l;NegnNxweQmI{e]Ǐ zNSmQW{Qb {Qb^4lpHy:S~~(u?b0ir{(u?b0Ol^SS^I{ (We]Ǐ z-N;NO(uv:gh0e]e_GWN0 e]gvjVX;NSR:N:ghjVX0e]\ONjVXTe]fjVX0Sgq T{|Wyve]jVXn:_

W0e]NXTvu;mW>W0 1 ^_Wwe ,g] z_cWwe;`ϑ0.1Nm3vQ-N_cWe0.09Nm3 eRyhW0.01Nm3 VkXWwe;`ϑ0.1Nm3VhW0.01Nm3 eg:W0WeRyv^Ɩ-NXX[S^:W:SQvhW0] ze_#nNu0 2 e]NXTvu;mW>W e]gu;mW>WOXbS:Ss gu;me u;mW>W_0RYUYn0 3 ^Q{W>W (WTgvTge]-N؏ONu^_vXW0xt0mQWWWI{ Te؏Sbe]-NvTySňPge0ُN^_irW,g N NM0 NPpS( YYt NS_ Oq_Tof‰ThTVsX(ϑ0^Q{W>W^Ɩ-N6eƖT=\ϑV6e)R(u NVkXv^Q{W>W^ЏvsQ{tc[0WpۏLĉSYn0 N0Џ%galgnRg 10^l 1 g~~^l ,gyvv g~~^l;N:NmTS^iToniNuvH2S09hncDeDe zxx-NAsTPbvSm^R+R:N39.92ppmT28.15ppm ~Ǐ,gyv]^zxx-NAsTPbGWM10ppm0 c11 PveQϑ bRvkxS:N11260000/720010-63/239.9278/74+28.1578/207 1000=29.28kg/h ubvkxS"lvlSOϑ:N29.28*34/78=12.77kg/h ubvkxS"llSO~ǏN~xmTXmmTc>e k~v8T6es:N90% RH2Sc>eϑ:N12.771-90% 1-90% =0.13kg/h ~ N b9e[bT^lc>eϑ:N12000m3/h 8640Nm3/a H2Svc>eSm^:N10.83mg/m3 c>es:N0.13kg/h c>eϑ:N0.94t/a0 2 e~~^l ^le~~c>e;Negꕸ06eƖ]^v(l 9hncires^a ,gyve~~c>eϑ:N(l5.4t/a0 20^4l 9hncyvSx ,gyvmm^4l~:N2.2m3/h 15840t/a ;Nalgir:NkxS0 30V^ `$uNV^ ,gyvNuvuNV^;N/f#nx 9hncyvSx ,gyv#nxNuϑ:N20t/a0V(uNs g~T)R(u#nxňn0 4.4%Џgalgirc>eGl;` 4.4.1^4l S:SQc4lǑ(unalRAm6R Rg4l~4lf nceQS:S4lc4l|~ g~ۏeQ,gyv^zvRg4l6eƖ`l0mm^4lV(uN,gyvvkxSnmMni0 ,gyveuN'`^4lNu ;N^4l:Nmm^4l^4l ^4lNu0c>eSYtYn`QYh4.4-1@b:y0 h4.4-1 b^yvyvc4lϑh ^4lS^4l Tyňn Ty;NalgirNuϑm3/h Yne_W1mm^4lmmTXkxS0.57V(uN,gyvvkxSnmMni4.4.2^l ,gyvuN gqQ g1*N g~~^lc>eS0 ,gyv^bTplc>eϑ:N12000m3/h 8460Nm3/a H2Svc>eSm^:N10.83mg/m3 c>es:N0.13kg/h c>eϑ:N0.94t/a0 h4.4-2 g~~^lc>eyr_h algn Ty;Nalgir^lϑm3/hclR{ؚ^mc>e`QhQh `Qc>eSm^ mg/m3c>es kg/hSm^ mg/m3c>eskg/h^lclR{H2S120004010.830.13 2.3h4.4.3jVX ,gyv%ЏgjVX;NegnNTy:gl0Θ:g0qR}l:gI{ jVXn:_(W90^100dB(A)09hnc] zXnYvy{|0peϑ0jVXI{~S^ne_ nx[TXnY@b0RvX~ N=\ϑ (uNOjVXY v^ cBlǑSQ/cmce \jVXc6R(WAQVKNQ0,gyvjVXalgnh4.4-30 h4.4-3 ,gyvYjVXn:_ ^SY TypeϑjVX:_^dB(A)1>\lΘ:g41002l12904.4.4V^ uNV^ #nx,Nuϑ:N20t/a V(uNs g~T)R(u#nxňn0 4.4.5^ck8^`QcalRg ,gbJT-N[yvalgir^ck8^c>e[Y N SuNEee xmmmHes NM0 4.4.5.1^l^ck8^c>e 9hnc,gyv^l^ck8^c>e[ 0 4.5vsQs^a 4.5.14ls^a EMBED Visio.Drawing.15 \* MERGEFORMAT V4.2-2 ,gyv4ls^am3/h V4.5-3 b9e[bT4ls^am3/h 4.6,gyvalgirNu`QSc>e`QGl;` 9hncMRbzv] zRg ,gyvalgirNuSc>e`Q h4.6-10 h4.6-1 ,gyvЏ%galgirNuTc>eNȉh algiry{|c>enalgir TyNuSm^mg/m3 Nuϑt/a c>eSm^mg/m3c>eϑt/a Yl g~~^lmmTXH2S1064.1791.9410.830.94^4lmmTXkxS 4104  V(uN,gyvvkxSnmM6RijVXuN:Sl0Θ:gI{90~100dB(A)KN V^uN:Sx#n 20 20s gnlxx#nx~T)R(uňn4.7 N,g& 8h{ s gyv1u250Nt/akxx6Rxňn0215Nt/axxňn0160Nt/axxNňn0nlxx#nx~T)R(uňn15N(T/t^[Ǐxx 04N(T/t^]N~xxNňnT1.8N(T/t^lExxňn6*N] z~b s g] zc>eϑpencegnNcalS0 h4.7-1 9eib^] zalgirc>e N,g& USMOt/a {|+Ralgirs g] z c>eϑ NeN JRQϑ9eib^] zc>eϑ9eib^[bT;`c>eϑXQϑ SS^l g~~^lp| \21.240021.240N'lSkx240.02010.8250.8210.8lSir9.44009.440kxx42.720042.720(l5.04005.040.l'lSir0081.681.681.6kxS"l000.940.940.94e~~^lN'lSkx0.135000.1350kxx0.405000.4050lSir6.22006.220(l6.7905.412.195.4|ir16.830016.830^4l1uN^4l000002u;m^4l00000V^1kxx#n200000200002扒Z57005703xw155370000155370004^#n00905.46905.46+905.465ppp38700038700 5^yvhTV0W:SsXiQ 5.16qsX 5.1.10WtMOnNN [[^MONn-NؚSvN萹 0WYN~102 102 ^102372 S~24312 ^25062 KNWSS~66.5lQ̑ N[~46.5lQ̑;`by1321s^elQ̑0[[ݍff32lQ̑ /fff_n8*N0W]vN͑G0^XNSNq\:Svޏ NWSNKf[ScX Nf0y0NSk0[[^b gޏ6q0kQW0y? N*Nq\7v vQYOGW:Nq\:S0JSq\:S0^\-NNp&^NO~^ؚwmb0W:S s^GWwmb1800s| t^s^GWl)n14.8!0 ,g!kb9eyvS@WMON[[^y?G Ny?Qgl0WLu S@WWSO:NfZiؚlQ ݍylQ1.2km O:Ns g]N~xxNňn Nb:Nl4l^ WS1.41kmY:N Ny?Qg S@W0WtMOn-N_PWh:NS~24572 07.933 N~102182 163 0yv0WtMOnVDV10 5.1.20Wb_00W00W(yr_ [[^0WYn-NؚS-N萄vq\N0W&^ n`lewVnv XQ0WhwO N'Y ؚSbS:N[te0te*N0Wb_WSzS[ NWSؚSNO q\ޏ~ wO Ns^ v0Wv0b gޏ6q0kQW0y? N*N'Y\ NNvq\7v vQYOGW:Nq\:S0JSq\:S0XQq\s~ v\v0 [[^^\q\0W0-Nq\0-NRrR0W0hQ^XQq\ ;N/fWSSpT ^\LNq\|0;Nq\ g{gq\0rCQq\0][kq\0'Y\q\0pq\0ўΘm0}vlq\0y\q\I{0^\n-NؚSN萹 n`lewB\ ؚSbS:N[te0XQgؚwmb/fWS萄vўΘmq\ wmb2618m gNOwmb/fSWGgg{SLuY wmb1698m0 [[MONhgP[Q0WS`!~g ^\^n0Wta!~g -NWSk0N$Nb:N$NagWSST'Yeˆ:SQ`!~g nf!nl'YeˆTf蕿S'Yeˆ9Yc WSS$NbSNTTSNeˆc6R b_b^Qewv0WS0eˆg ~;NHTSNTU\^ b_b^XQ N TpTveˆ0W&^Tv0W0Wyrp0y? )nleˆ pTN >PTWS :NNؚ҉^QeB\0eꁄy?NGlNf蕭eˆ TN^0R)nl*Ys^WSRNYYfwQglTSNq\:SnfjWQg0-N萫TgSN0STeˆR zǏCQSLu0SuLu0WB\ /f[[XQNT荦^g'Yeˆ0 yv@b(W0W0WRW,ghs:NSTWS>Pe0s g] z'YYO0WRSS HT6hr^n09hnc 0-NV0Wp^:SRV 0 vQS@W0W:S0Wp^:NaS\7^0 5.1.3lPSlayr_ [[^YNNO~^0ؚwmb0W:S ^\Np&^ؚSc[Θ)nQlP0;NSWSc[Θq_T b_bQ%fr^e0Yc[Y Vc[e[f0GSbQvlPyrp0Yt^s^GWl)n14.7! ؚNff^Yt^s^GWl)n(14.5!)v0.2! Yt^s^GW0Wb)n^18! яNASt^ 0Wb)n^ geuGSؚvR0Yt^s^GWM4l886.5mm NONff^Yt^s^GWM4lϑ1035.3mm 148.8mm0 kt^510g p&^'YFlVTwm mc[Θ(W[[^XQNf b_bhQ^vwm m'`lP 11g!kt^4g/f'YF'`lP0 Te[[XQ0W:Swmbv]яCSs| v\vv0Wb_TwOv0WI{6q0WtV }OlP(W TNsAmb_Rvq_T N X[(W@wf>fvzz]_T0Wb_\lPvyr_0 9hnc[[^lazYt^v8^ĉla‰KmDe~~g wQSOh5-1 h5-1 [[^;Nla }h ^SlaSpeUSMOpeyO~Nm4ls^]~0Rff^TNWSwvMRR NTNASQt^v~NmSU\vh/f teNN~g SU\^:W~Nm cؚyb4ls^ N~NmHev:N-N_0OۏTeb~TSU\ RNb[[^^b~NmSU\0u;m[Ո0>yOef0sXO0[ ge8nyrrvsN]NW^ 0 (W[[^~NmSU\vǏ z-N OXbS_0WDnTNNW@x ͑pSU\N'Y]N/egNN (1)NwN_ǑSQё:N;NvQёNN (2)Nx0vDn_SSSU\m0|R]:N;NvSf[]N (3)N^~Nm^Bl:Nvvv^Q{0^PgNN (4)Ne8n0irD8f:N;Nv,{ NNN (5)NN*NFUTW0W:N;Nv~rNN0ُN*NFUTW0W/f4lg0pp0,܃0yˆ06V0IS0gN0 5.2.1[[]NV:SĉR`Q{N [[]NV:S\O:NNWSw͑pSU\v30*N]NV:ST10*N_s~NmSU\ՋpUSMOKNN @w[[^]N~NmSU\vSSO}T v^(WN[ z^ Nq_T@wff^CNNWSwv]NSU\beur0:NO]NV:SĉR=\_^[[^v]NSU\Bl 2008t^2g [[^Nl?e^0[[]NV:S{tYXTORlQ[yg~~[sLĉRۏLO N2008t^4gRek[bN 0[[]NV:S;`SOĉR2008-2020 0 v^N2009t^YXbNWSeN~sXObyf[xvzb gPlQS[ĉRZPN 0[[]NV:S;`SOĉR2008-2020 0sXq_TeEQbJTfN v^N2009t^2g22eǏNwsOSO Tw]OY~~v[gO0 1 V:SMOnSĉRV [[]NV:S0WY[[^S ݍ[[W:S12lQ̑ ݍffW:S45lQ̑0NN[[-N_W:ScX NZiĖ^y0NSvW[Gv SNy0NSR0NG:N NSNq\:SV~GcX WSNf蕿SmQWGvc0V:SVSbRG0y?G0IG NGL?e:SV ĉRby395.26s^elQ̑0 2 ĉR^@\ яNt^eg [[^V~^sN~r]N:_^vh hQb[e sXz^0]N:_^0WGScR beu ۏNek>e`` bb:gG aۏS ;eZWKQ b:N[[SS N~Nm>yOSU\g_0WaNbSSg'Y0NlO[`gYveg0NT Nt^ [[^SW~NmSU\v;`SO`/fmeQ/{_=[yf[SU\‰ cgq 136 vSU\` V~N*Nvh0[e N'Ybeu0cۏmQ'Y] zsS@wR^sNS~r]N:_^ (WhQwsHQ[shQb\^>yOvvhsXz^0]N:_^0WGScR N'Ybeucۏ``>e0sXz^0]N:_^0WaN~y{0Tg^0gb?eRmQ'Y] z0 NN^@\zs gvNNR^v^@wBDPRTz|46:<LNPvx|~ԱhM~KH\aJ o(hM~KH\aJ hM~aJo( hM~aJ hM~aJ hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphhM~jhM~UA8:>@LNPvx|~(*.0@BDjlprtvx𸭸𤙤hM~KH\aJ o(hM~KH\aJ hM~KH\aJo(hM~KH\aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~hM~KH\aJo(hM~KH\aJjhM~UaJ hM~aJ:*,@BDjlprtvx68^`b"$&(*Z\ȿȶȩȩ hM~aJo( hM~aJ hM~\aJhM~KH\aJhM~KH\aJ jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJo( hM~aJ@\~ 68<>@BDtv .0468:<jl"$(*,.0`hM~OJQJo( hM~aJhM~KH\aJjhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJHB:.@ZX^rh^~ !!""#? o# H o# + o# `bxz| 46:<>@Brt$&(NPTVXZ\ hM~o( hM~aJhhM~aJho( hM~aJo( hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~hM~OJQJ^JaJo(jhM~UaJ@ "$&LNRTVXZ(*,RTXZ\^`"*<>@fhlnprtǻ hM~aJ hM~aJo( hM~o(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJ hM~aJo(G .268:\^bdfhj(*,RTXZ\^`HJLrtxz|~ջջhM~OJQJ^JaJo( hM~aJ hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~J  6 8 d f h ! !!!!!!H!J!X!Z!\!!!!!!!!!!!!!!"" " """"@"B"^"`"b""""""մմ hM~aJhM~OJQJ^JaJo(hM~OJQJ^JaJo( hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~D""""""""# ######D#F#N#R#b#d#f############# $$$$$$$H$J$P$^$`$$$$$$$$$$$$$$$%% %%%%%D%F%H%Z%\%%%%ݼݼݼ hM~o( hM~aJ hM~aJo(jhM~U hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphhM~J##$$%% &&&x''l((d))f**j++d,,f--t./~/0z0H o# ? o# + o# %%%%%%%%%%%&&&& & &:&<&N&P&R&v&x&|&~&&&&&&&&&&&&&&&&&'('*','.'F'H'l'n'r't'v'x'z''''''''''''''''"($(Ի͵͵ hM~aJ hM~o(hM~OJQJ^JaJo( hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJhM~jhM~B*UaJphjhM~UG$(&(((*(,(.(6(8(:(`(b(f(h(j(l(n((((((((((((())")$)&)0)2)X)Z)^)`)b)d)f)))))))))))))))*****2*4*Z*\*`*b*d*f*h***Ǻǵǵǵ hM~o(hM~OJQJ^JaJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJ hM~aJo(G*************+++ +&+6+8+^+`+d+f+h+j+l++++++++++++++++,,,,,.,0,2,X,Z,^,`,b,d,f,,,,,,,,,,,,,ϷhM~KH,\aJ,hM~KH,\aJ,o( hM~aJ hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~o(D,,---2-4-Z-\-`-b-d-f-h---------------- .".>.@.B.h.j.n.p.r.t.v...........//2/4/6/8/://H/J/L/r/żż᪡hM~KH\aJhM~KH\aJo( hM~aJo(hM~KH\aJ hM~KH\aJ o(jhM~UhM~ hM~o(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJph?r/t/x/z/|/~///////////000406080:0<0D0F0H0n0p0t0v0x0z0|00000000000000001 1"1$1&10121V1X1\1^1`1b1d1111111111111ĻĻĻĻĻĻhM~KH\aJhM~KH\aJo( hM~o(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphhM~jhM~UJz00b11`22N33B44N55J66L77H88B996::L;;N<<X==? o# H o# + o# 1111 22*2,2.2T2V2Z2\2^2`2b22222222222223 3333B3D3H3J3L3N3P3333333333333334446484<4>4@4B4D4t4v4x4ݿݿݸݸݭhM~KH\aJ o( hM~aJo( hM~o(jhM~U hM~KHOJQJ\^JaJo(jhM~UaJ hM~aJhM~jhM~B*UaJphBx4z4|4444444444455 5555B5D5H5J5L5N5P555555555555566666>6@6D6F6H6J6L6x6z6666666666666 hM~\aJ hM~KH,\aJ, hM~aJ hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~hM~KH\aJ o(hM~KH\aJ ?6777@7B7F7H7J7L7N7|7~7777777777777888:8<8B8D8F8H8J8z8|8888888888888 9994969<9>9@9B9D9r9t9999999999999:::(:*:0:2: hM~\aJ jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJO2:4:6:8:h:j:::::::::::::;;;>;@;F;H;J;L;N;|;~;;;;;;;;;;;;;<<<@<B<H<J<L<N<P<<<<<<<<<<<<<== ="=$=J=L=R=T=V=X=Z===== hM~\aJ jhM~U hM~aJjhM~UaJ hM~aJhM~jhM~B*UaJphO=========>>*>,>.>T>V>\>^>`>b>d>>>>>>>>>>>>>??2?4?6?\?^?d?f?h?j?l?????????????"@$@@@B@D@j@l@r@t@v@x@z@@@@@@@@Ծ hM~\aJ hM~KH,\aJ, hM~aJjhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphhM~jhM~UK=b>>j??x@AABB*CC,DD0EE$FF*GG0HH4II0JJ8KKH o# ? o# + o# @@@@AA2A4AVAXAZAAAAAAAAAAAAABBBBBBBDBFBdBfBhBBBBBBBBBBBBBCC$C&C(C*C,C\C^C~CCCCCCCCCCCCCCCD D&D(D*D,DhM~OJQJ^JaJo( hM~aJjhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~L,D.D^D`D~DDDDDDDDDDDDDDD"E$E*E,E.E0E2EbEdErEtEvEEEEEEEEEEEEEFFF F"F$F&FVFXFjFlFnFFFFFFFFFFFFFGG$G&G(G*G,GZG\GfG~G hM~o( hM~aJjhM~UhM~ hM~\aJ jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphM~GGGGGGGGGGGGGG"H$H*H,H.H0H2HbHdHfHHHHHHHHHHHHHHI&I(I.I0I2I4I6IdIfIhIvIxIIIIIIIIIIIIII"J$J*J,J.J0J2J`JbJlJJJJJ hM~aJ hM~aJo( hM~o(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphhM~jhM~ULJJJJJJJJJJKKK*K,K2K4K6K8K:KjKlKvKKKKKKKKKKKKKKLL8L:L@LBLDLFLHLvLxLzLLLLLLLLLLLL"M$M&MLMNMTMVMXMZM\MMMMԵhM~OJQJ^JaJo( hM~o( hM~aJ hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphhM~jhM~UGKFLLZMMZNNbOOZPP\QQ`RR\SS~TT|UU~V(WWXhYPZZ? o# H o# + o# MMMMMMMMMMNN"N$N&NLNNNTNVNXNZN\NNNNNNNNNNNNNOO"O,O.OTOVO\O^O`ObOdOOOOOOOOOOOOOPPP&P(PLPNPTPVPXPZP\PPPPPP¼ hM~aJ hM~aJo( hM~o( hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~JPPPPPPPPPQQ$Q&Q(QNQPQVQXQZQ\Q^QQQQQQQQQQQQQQQRRR R R.R0RRRTRZR\R^R`RbRRRRRRRRRRRRRSS&S(S*SNSPSVSXSZS\S^SSSSS hM~aJ hM~aJo( hM~o(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphhM~jhM~ULSSSSSSSSSSSTTFTHTJTpTrTxTzT|T~TTTTTTTTTTTTTT(U*U,UDUFUHUnUpUvUxUzU|U~UUUUUUUUUUUUUV0V2Vͽͧ hM~\aJ hM~\aJ o(hM~OJQJ\^JaJ,hM~KH,\aJ,o( hM~o(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJo(>2V4V8VBVFVHVJVpVrVxVzV|V~VVVVVVVVWW"W$W&W(W*WXWZW\WbWdWWWWWWWWWWW"X$X0XVXhXtXvXxXXXXXXXXXX2Y4Y6YZYǽǽǽǽhM~PJaJhM~OJQJaJo( hM~aJ hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~hM~aJmHsH hM~aJ hM~aJo(>ZY\YbYdYfYhYjYYYZZZBZDZJZLZNZPZRZZZZZZZZZZZZZZZZ[[ [<[>[d[f[l[n[p[r[t[[[[[[[[[[[[[(\*\,\X\Z\\\\\\\\\\ԻԻԻ hM~o( hM~aJ hM~aJo( hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphhM~jhM~UGZr[[\2]]z^__``(aa6bb.cc>dd@eeLffLggLhhNi? o# + o# H o# \\\\\$]&],].]0]2]4]d]f]p]]]]]]]]]]]^^^B^D^F^l^n^t^v^x^z^|^^^^^^^ _ ______J_L_N_P_R_V_X_Z__________DZ hM~\aJ hM~\aJ o( hM~aJ hM~aJo(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJ hM~aJo(C_______`````` `P`R`T`f`h``````````````aa"a$a&a(a*aXaZaja~aaaaaaaaaaaaaaabb(b*b0b2b hM~\aJhM~\aJo( hM~aJ hM~aJo( hM~o(jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~hM~KH,\aJ,hM~KH,\aJ,o(>2b4b6b8bfbhbjb~bbbbbbbbbbbbbbb c"c(c*c,c.c0c`cbcfc|c~cccccccccccccccdd d0d2d8d:dd@dpdrdtdvddddddddżݳݬݼż hM~\aJ hM~\aJ o(hM~KH,\aJ,hM~KH,\aJ,o(jhM~U hM~o(jhM~UaJ hM~aJhM~jhM~B*UaJphDdddddddd e e2e4e:ee@eBeretevexeeeeeeeeeeeeeefff>f@fFfHfJfLfNf|f~fffffffffffffffgggg>g@gݹݭ hM~aJo( hM~aJ hM~aJ hM~aJo(hM~\aJo( hM~\aJjhM~U hM~o(jhM~UaJ hM~aJhM~jhM~B*UaJphA@gFgHgJgLgNg~gggggggggggggghhhhhhh>h@hFhHhJhLhNh~hhhhhhhhhhhhhhiiiiiii@iBiHiJiLiNiPi|i~i»ղhM~KH\aJ o(hM~KH\aJ hM~aJo( hM~aJ hM~aJo( hM~aJjhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~?~iiiiiiiiiiiiiiiiijjj8j:j@jBjDjFjHjxjzj|j~jjjjjjjjjjjkk k kk$k&k(kNkPkVkXkZk\k^kkkkȿȮȮȗ hM~aJhM~aJmHsH hM~aJo( hM~aJhM~KH,\aJ,o(hM~KH,\aJ,jhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJo( hM~aJ:NiiFjj\kknlltmmno|oorpvpxpzp|p~ppppppp dHWD`+ o# ? o# H o# kkkkkkkkkkkkkllll$l6l8l:l`lblhljlllnlpllllllllllllllll&m(m*m,mm@mfmhmnmpmrmtmvmmmmmmmmmmmmmmm,n.n0n2nǽǽǽǽǽjhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~hM~aJmHsH hM~aJ hM~aJo(J2nLnNnPnvnxn~nnnnnnnnnnnnnnnnnoo2o4o6opdpfplpnppprptpp߳hM~B*aJph hM~o( hM~aJo( hM~aJjhM~UaJ hM~aJjhM~B*UaJphjhM~UhM~ hM~aJBppppppqq>q\qxqqqqqqr0rHr^rprrrtrvr|rr dHWD``WD` dHWD`pppppppppppppqqq qqqxq|qqqqqqqqqqqqqqr0r4r8rLrPrbrfrprvrrrrrrrss6s8sTsVssssssss$hM~5B*CJKH,\aJo(ph!hM~5B*CJKH,\aJph!hM~5B*CJ,KH,\aJ,phhM~B*CJaJphhM~B*o(phhM~B*phhM~5B*CJ\aJph>rrrrs2sPssssssssssu.w|&|dhdh` $dhWD`a$$$$d@TJ@&a$dH dHWD`8$``ssvvvvvvvww,w.w||&|N|||||||}},}0}D}n~~~(PvôÔÇÔÔÔôwcc&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~B*CJOJQJo(phhM~CJOJQJaJo(hM~CJaJo(hM~5CJ\aJhM~5CJ\aJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~CJOJQJo(hM~5B*CJ\aJph!&|n~~|>ԅ^`Dvdh dhG$H$WD` & Fdhdh1$G$H$WD`$dhG$H$WD`a$ dh1$WD` dhWD`vz@Xt΀Ѐ0‚X^`bdj„քjprtv҅õõõܥܕܵܵܕܵܵܕܵܵܵܕܵ܇ܕܵܵhM~B*CJ\aJphhM~B*CJPJaJo(phhM~B*CJOJQJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~CJOJQJaJo("hM~B*CJOJQJaJo(ph"hM~B*CJOJQJaJo(ph4҅ԅjІ҆`j̈ FHJTvxފ\^ʼʼ֫֎֎ʼʼʼ~~~~~rmihM~ hM~o(hM~B*KHo(phhM~B*CJKHaJo(phhM~CJOJQJ^JaJhM~5B*CJ\aJph hM~5B*CJ\aJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~CJOJQJ^JaJo(hM~5CJ\aJo(hM~B*CJKHaJph)ŠĊƊȊʊ̊ΊЊҊԊ֊؊ڊ܊ފ^pإH dhWD` $$dh@& $$dh@&dh$dh1$G$H$WD`a$^p8:<ƭʭ̭"&¯ޯ.ҷԷַڸJ\`dĹȹȺȲȤȤȜԜԜԜȤȤȤȲȜȤȤȜԜԜԜhM~CJPJhM~CJOJQJo(hM~hM~CJaJhM~B*CJaJo(phhM~B*phhM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJphhM~CJaJo(!hM~5B*CJKH\aJph!hM~5B*CJ KH\aJ ph1D|<V(n8z"f^ dhWD` ?dh dh8$WD` dh dhWD`^̭$Ү į@.h<ij&d ?dh dhWD`.еJ(XַXҸd|ȹ.~к(n dh $dhWD`a$ dhWD`ȹܹ(.(.P^`j8Z^vzʼ:N̼xgg!hM~5B*CJKH\aJph!hM~5B*CJ KH\aJ phhM~B*CJKHaJphhM~CJOJQJo(hM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJKHaJhphhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJOJQJaJo(-hM~B*CJKHOJQJ^JaJho(ph(nXtʼXp<N dh$dhG$H$WD`a$ $$dh@& $$dh@& dhWD`JL@DFX\^t:BDLRT󤑤m]PAhM~5B*KH\o(phhM~5B*KH\phhM~B*CJKHaJo(ph$hM~5B*CJKH\aJo(ph!hM~5B*CJKH\aJph$hM~5B*CJ KH\aJ o(ph!hM~5B*CJ KH\aJ phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJOJQJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(phhM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJphFZ@Xt Lnx $$Ifa$ $dhG$H$a$ dhG$H$` dhG$H$WD` $$dh@& $$dh@& $dhWD`a$ dh8$` dh Tn:>TVpt $&FHbfvz*68<>LıģhM~5B*KH\o(phhM~B*CJKHaJph$hM~5B*CJKH\aJo(ph!hM~5B*CJKH\aJphhM~B*\phhM~B*phhM~5B*\phhM~5B*KH\ph6ullll $$Ifa$kd$$If4F  0  44 laf4bYYYYYYYYY $$Ifa$kd$$If4\ __044 laf4 OFFFFF $$Ifa$kd|$$If4r w__044 laf4OFFFFF $$Ifa$kdT$$If4r w__044 laf4OFFFFF $$Ifa$kd,$$If4r w__044 laf4$048OFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf48:<>JNROFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf4RTV`fjnOFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf4nprtz~OFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf4OFFFFF $$Ifa$kdd$$If4r w__044 laf4OFFFFF $$Ifa$kd<$$If4r w__044 laf4OFFFFFFF $$Ifa$kd $$If4r w__044 laf4OFFFFF $$Ifa$kd $$If4r w__044 laf4 OFFFFF $$Ifa$kd $$If4r w__044 laf4 "OFFFFF $$Ifa$kd $$If4r w__044 laf4"$&0<@DOFFFFF $$Ifa$kdt $$If4r w__044 laf4DFHRX\`OFFFFF $$Ifa$kdL $$If4r w__044 laf4`bdflptOFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf4tvxzOFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf4OFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf4OFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf4OFFFFF $$Ifa$kd$$If4r w__044 laf4*p8OMEMMM@dHWD`kdW$$If4r w__044 laf48LRkd/$$IfTF6  0  44 laT $$Ifa$$a$ dhWD` $$dh@& 26<>DFHZdjnt$&8LPR\`bt^zf&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~B*CJaJph$hM~5B*CJKH\aJo(ph!hM~5B*CJKH\aJph$hM~5B*CJ KH\aJ o(ph!hM~5B*CJ KH\aJ phhM~B*aJo(phhM~B*aJphhM~B*o(phhM~B*phhM~B*H*ph&&PXkkd$$IfTF6  0  44 laT $$Ifa$XZblvtkkk $$Ifa$kd $$IfTF6  0  44 laTvxtkkk $$Ifa$kd$$IfTF6  0  44 laTtkkk $$Ifa$kd$$IfTF6  0  44 laT&:tkkk $$Ifa$kd$$IfTF6  0  44 laT:<BFJtkkk $$Ifa$kd$$IfTF6  0  44 laTJL\tth\M?:$a$ $dhWD`a$$dh8$WD`a$ $$dh@&G$H$ $$dh@&G$H$kd$$IfTF6  0  44 laT^&,@DX\"rxz Ѽwjww^hM~B*CJaJphhM~H*OJQJ^Jo(hM~OJQJ^Jo(hM~H*OJQJ^JhM~OJQJ^JhM~5OJQJ\^Jo(hM~5OJQJ\^JhM~B*H*phhM~B*phhM~5B*\o(phhM~5B*\ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJOJQJ^JaJo(# ",<DT\l $$Ifa$ lntzLCCCCCC $$Ifa$kd$$IfTr( 044 laT.kd$$IfT4ֈ-( 044 laT $$Ifa$.kd$$IfT4ֈ-( 044 laT $$Ifa$ $$Ifa$r7." $dH`a$dH`kd$$IfT4ֈ-( 044 laTmkd$$IfTF: "  0  44 laT $dH$Ifa$ype\NNNN $$1$G$H$Ifa$$`a$ dhWD`d`kd($$IfTF: "  0  44 laT "Ttvxz ",.0R\^`̳̿̿}m_K&hM~B*KHOJQJRHZ^Jo(phhM~B*KHRHZo(phhM~B*OJQJ^Jo(phhM~B*H*KHRHPphhM~B*KHRHPphhM~B*KHRHPo(phhM~B*H*KHRHZphhM~B*KHRHZphhM~5B*KHo(phhM~5B*KHphhM~CJOJQJ^JaJhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(ph $$1$G$H$Ifa$ "kd$$Ifִ~ "bb 0  44 la",08<BJRZ $$1$G$H$Ifa$Z\kd $$If4ִ~ "bb 0  44 la\^bjnt| $$1$G$H$Ifa$`jpt(.024dhj 8@BLNͿͿͿͲ{,hM~B*CJ^JaJfHph333q hM~\o( hM~\hM~ hM~o(hM~5B*\phhM~5B*\o(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*RHPo(phhM~B*KHRHZo(phhM~B*KHRHZph0kd"$$If4ִ~ "bb 0  44 la "&djz $$Ifa$$If $$G$H$Ifa$$a$$dhG$H$WD`a$ /# $$G$H$Ifa$kd&#$$If֞3x s EOh044 la $$Ifa$1% $$Ifa$ $$G$H$Ifa$kd#$$$If֞3x s EOh044 la"&.6 $$Ifa$68B/# $$G$H$Ifa$kd%$$If֞3x s EOh044 laBNXbpz $$1$Ifa$ $$Ifa$NPVX`bdpxz.ս)hM~B*CJOJQJ\^JaJo(phhM~0J*CJaJo(hM~0J*CJaJhM~B*phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~hM~KH^Jo( hM~\ hM~\o( hM~o(01% $$Ifa$ $$G$H$Ifa$kd&$$If֞3x s EOh044 la $$Ifa$/# $$G$H$Ifa$kd'$$IfE֞3x s EOh044 la $$Ifa$1# dhG$H$WD`kd($$If֞3x s EOh044 laMkd)$$IfTF s"  0  44 laT$$G$H$If`a$ $G$H$WDA`a$ dhG$H$`.2bg[M>8k`dh8$G$H$WD` dhG$H$WD` dh@&WDd`kd)$$IfTF s"  0  44 laT$$G$H$If`a$.02@`bpr~ò|pbpbpbpXMXMXhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJ\aJph hM~aJo(hM~OJQJ^Jo(hM~OJQJ^JaJo(hM~ hM~o(!hM~B*OJQJ\^Jo(ph &hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph )hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phbhprqkdZ*$$IfT40!":04af4T K$If`xxxnnn\\$d$8$If`a$ $8$`a$ dh8$` dhWD`qkd+$$IfT40!":04af4T TVXZ^dfhjt(2N^ȽȽ잊{jYJhM~5B*CJ\aJph!hM~5B*CJKH\aJph!hM~5B*CJ KH\aJ phhM~CJOJQJ^JaJo(&hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph)hM~B*CJOJQJ\^JaJo(phhM~@B*phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*phhM~5B*\ph|jj$d$8$If`a$kd+$$IfT@0"022 l44 laT^|rhVDD$d$8$If`a$$d$8$If`a$ $8$`a$ dh8$`kdo,$$IfT50"022 l44 laTiWWW$d$8$If`a$kd,-$$IfT8F+"h/]0  22 l44 laT(NkbWbNE $$dh@& $$dh@& dhWD`d`kd-$$IfTF+"h/]0  22 l44 laTN^,4b&x"2BRhr $$Ifa$`dh` dhWD`d`$a$ dhWD` $dhWD`a$^`b$&(*4df "&ײuudu!hM~B*CJH*KHaJo(phhM~B*CJKHaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJH*KHaJph j.hM~B*EHKHUph*jI hM~B*CJKHUVaJphjhM~B*KHUphhM~B*KHphhM~B*CJH*KHaJphhM~B*CJKHaJph#x ,.<@LN^`jpؾtt`&hM~B*KHOJQJ^J_Ho(ph!hM~B*H*OJQJ^Jo(ph!hM~B*H*OJQJ^Jo(phhM~B*OJQJ^Jo(phhM~5B*H*\phhM~5B*\phhM~B*KHphhM~B*CJH*KHaJphhM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJphhM~B*CJH*aJph#rz|$kdo1$$IfT֞-t | |GR044 laT $$Ifa$ $$Ifa$-" dhWD`kdl2$$IfT֞-t | |GR044 laT "4:JT8:"DFsk]hM~B*CJ]aJphhM~B*phhM~B*CJaJphhM~5B*ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~B*CJKHaJphhM~B*CJH*aJph"hM~B*CJKH_HaJo(phhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~OJQJ^Jo(ph"DFP{k$$G$H$If`a$ x G$H$`x$ kG$H$^`a$$dh1$WD`a$$ 0 dhWD`a$$dh8$WD`a$ dh8$WD` dh dhWD` & FdhWD` P^jxkwkdi3$$If4\ ;M!" p4 / a$$G$H$If`a$ $$G$H$Ifa$ $$G$H$If`a$kkd.4$$If\ ;M!" p4a$$G$H$If`a$kkd4$$If\ ;M!" p4adr .Byl`WJ?` dhWD` dhdh` dh8$WD` $dh1$`a$kdl5$$If\ ;M!" p ~~~4ap~~~ *^fj Ph÷~ppfZfhM~B*CJo(phhM~B*CJphhM~B*CJH*aJphhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*H*phhM~B*phhM~5B*phhM~B*CJaJphhM~B*CJKH\aJphhM~B*CJH*]aJphhM~B*CJ]aJphhM~B*CJ]aJo(ph#Bh*,.024`t$d$8$G$Ifa$ $8$`a$ dh8$WD` dh |mmmm$d$8$G$Ifa$kd@6$$IfT40 L022 l44 laT"VGGGG$d$8$G$Ifa$kd7$$IfT4\. LNQN022 l44 laT"$4:@FXIIII$d$8$G$Ifa$kd7$$IfT\. LNQN022 l44 laTFHRX^dXIIII$d$8$G$Ifa$kd8$$IfT\. LNQN022 l44 laTdf$<:XLLC9 dh8$`dh dh8$WD`kd9$$IfT\. LNQN022 l44 laTh6Fz~8DPrt h"TX:@󪜐wl\lwlwlwlwlwl\hM~B*OJQJ^Jo(phhM~OJQJ^Jo(hM~B*OJQJ^JphhM~5B*\phhM~B*OJQJphhM~B*OJQJo(phhM~5B*ph!hM~5B*CJKH\aJphhM~CJaJhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJo(hM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph$: $$If`a$ $$Ifa$$a$ $$dh@&G$H$dh8$G$H$WD` $A8+8 $$If`a$ $$Ifa$kd:$$IfT4r\ q"q 9 02 U2 U44 laT$0jln1$ $$If`a$kd;$$IfT44r\ q"q 9 02 U44 laT $$Ifa$ $If`nz $If` $$Ifa$ $$If`a$F==== $$Ifa$kd<$$IfT4Pr\ q"q 9 02 U44 laT$kd~=$$IfT42ֈ\ q"*G9 044 laT $$Ifa$ $If`&( $If` $$Ifa$ $$If`a$(*,47*! $$Ifa$ $$If`a$kd>$$IfT45ֈ\ q"*G9 044 laT4BHVX $$If`a$ $If` $$Ifa$XZ\d7*! $$Ifa$ $$If`a$kd?$$IfT4ֈ\ q"*G9 044 laTdpv $$If`a$ $If` $$Ifa$7*! $$Ifa$ $$If`a$kd@$$IfT42ֈ\ q"*G9 044 laT $$If`a$ $If` $$Ifa$7*! $$Ifa$ $$If`a$kdA$$IfT4ֈ\ q"*G9 044 laT $$If`a$ $If` $$Ifa$7*! $$Ifa$ $$If`a$kdB$$IfT4ֈ\ q"*G9 044 laT $$If`a$ $If` $$Ifa$ 7*! $$Ifa$ $$If`a$kdC$$IfT42ֈ\ q"*G9 044 laT&,8: $$If`a$ $If` $$Ifa$:<>J7*! $$Ifa$ $$If`a$kdD$$IfT4Mֈ\ q"*G9 044 laTJRXdf $$If`a$ $If` $$Ifa$fh|7..dh`kdE$$IfT42ֈ\ q"*G9 044 laT"(8H$If$d/$7$8$H$Ifa$ $7$8$G$H$a$HJTZ`l|QKKKKK$IfkdF$$IfT[r QN"/GG: 044 laT|~QKKKKK$IfkdWG$$IfT2r QN"/GG: 044 laTQKKKKK$IfkdH$$IfT5r QN"/GG: 044 laT QKKKKK$IfkdH$$IfTr QN"/GG: 044 laT ,8QKKKKK$IfkdI$$IfT2r QN"/GG: 044 laT8:BHNZfQKKKKK$IfkdsJ$$IfTr QN"/GG: 044 laT@BFHZdptBF˻zj[L>hM~B*CJaJo(ph hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~B*CJ OJQJo(phhM~B*OJQJo(phhM~B*phhM~5B*CJaJph jLhM~B*CJUaJphhM~B*CJaJphhM~B*CJOJQJaJphhM~5B*\phhM~B*OJQJ^Jo(phhM~B*OJQJ^JphhM~OJQJ^Jo(fhpvzQKKKKK$Ifkd:K$$IfTr QN"/GG: 044 laTQI<2-dh dh8$` dh7$8$G$H$kdL$$IfT2r QN"/GG: 044 laTB$a$$`a$dh7$8$G$H$` ?dh dhWD` dhG$H$` ?dhG$H$ dhG$H$$dha$FL*:<Dbrv\v:&^xz$.³¨}}o}f}^hM~B*phhM~OJQJo(hM~B*OJQJo(ph hM~B*OJQJ^Jo(phhM~5OJQJ\^Jo(hM~5OJQJ^Jo(hM~OJQJ^Jo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~B*CJOJQJaJph "hM~B*CJOJQJaJo(ph hM~B*CJaJph $.8:DP|Qkd@$$IfT44\Q/3< b|044 laf4T $$Ifa$ ZQQQQ $$Ifa$kd@$$IfT44\Q/3< b|044 laf4T8X`ZQQQQ $$Ifa$kdA$$IfT44\Q/3< b|044 laf4T`bdZQQQQ $$Ifa$kdB$$IfT44\Q/3< b|044 laf4TZQQQQ $$Ifa$kdkC$$IfT448\Q/3< b|044 laf4T&RZZQQQQ $$Ifa$kdBD$$IfT448\Q/3< b|044 laf4TZ\^zZQQQQ $$Ifa$kdE$$IfT448\Q/3< b|044 laf4T&6ZQQQQ $$Ifa$kdE$$IfT448\Q/3< b|044 laf4T.4BH68rt $(*,8:<FJLtvx"0>@JRTtvx hM~H* hM~o(hM~hM~H*OJQJ^Jo(hM~OJQJ^Jo(hM~OJQJ\^Jo(Q68:FZQQQQ $$Ifa$kdF$$IfT448\Q/3< b|044 laf4TZQQQQ $$Ifa$kdG$$IfT44Z\Q/3< b|044 laf4T:JVMMMM $$Ifa$kduH$$IfT44\Q/3< b|02 44 laf4TJLNXVMMMM $$Ifa$kdUI$$IfT44:\Q/3< b|02 44 laf4TVMMMM $$Ifa$kd5J$$IfT44\Q/3< b|02 44 laf4TVMMMM $$Ifa$kdK$$IfT44d\Q/3< b|02 44 laf4TVMMMM $$Ifa$kdK$$IfT44\Q/3< b|02 44 laf4T8:VMMMM $$Ifa$kdL$$IfT44\Q/3< b|02 44 laf4T:<>@~VMMMM $$Ifa$kdM$$IfT44\Q/3< b|02 44 laf4TVMMMMM $$Ifa$kdN$$IfT44\Q/3< b|02 44 laf4T:<VMMMM $$Ifa$kdO$$IfT44\Q/3< b|02 44 laf4T<>@HVMMMM $$Ifa$kdxP$$IfT44\Q/3< b|02 44 laf4TVMMMBM $$G$Ifa$ $$Ifa$kd]Q$$IfT44m\Q/3< b|02 44 laf4T $$Ifa$ $If` $$If`a$ $$Ifa$kdBR$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T "$,:<> $If` $$If`a$ $$Ifa$>@B $$Ifa$kdxS$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4TBDFVvxz $If` $$Ifa$z|~ $$Ifa$kdT$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T~ $If` $$If`a$ $$G$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$kdU$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T@B $If` $$G$Ifa$ $$Ifa$BDF $$Ifa$kdW$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4TFHJTvxz $$If`a$ $$Ifa$z|~ $$Ifa$kdFX$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T~ $$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$kd|Y$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T $$If`a$ $$Ifa$  "028DTl (*68>JZ$&8:TV^~κ񴫴hM~OJQJo( hM~PJhM~B*OJphhM~B*OJphhM~B*OJQJ^JphhM~B*OJQJ^Jo(ph hM~o(hM~OJQJ^Jo(hM~C $$Ifa$kdZ$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T 2T\d $$If`a$ $$Ifa$dfh $$Ifa$kd[$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4Thjlv $$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$kd]$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T $$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$kdO^$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T $$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$kd_$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T 8Z\ $$If`a$ $$Ifa$\^` $$Ifa$kd`$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T`bv $$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$kda$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4T $$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$kd"c$$IfT44Z֞ !Q/3 G |02 44 laf4T&4:V^fn $$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$ npr $$Ifa$kdXd$$IfT44֞ !Q/3 G |02 44 laf4Trx~ $$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$C::1 $$Ifa$ $$Ifa$kdze$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T "*BTpr|0Lhj .6<ͣͣ۳۳띔hM~OJQJo( hM~PJhM~B*OJQJ^Jo(ph hM~CJOJQJ^Jo(hM~OJQJ\^Jo(hM~B*OJQJ^JphhM~B*OJQJ^Jo(phhM~OJQJ^Jo(hM~ hM~o(:-kdzf$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T $$Ifa$ $$If`a$"$&$kdzg$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T $$Ifa$ $$If`a$ $$Ifa$&(*DTt|$$G$If`a$ $$Ifa$ $$Ifa$0''' $$Ifa$kdzh$$IfT44ֈ- Q/3b|02 44 laf4T $$Ifa$$$G$If`a$ $$Ifa$0''' $$Ifa$kdi$$IfT44ֈ- Q/3b|02 44 laf4T $$Ifa$$$G$If`a$ $$Ifa$0''' $$Ifa$kdj$$IfT44ֈ- Q/3b|02 44 laf4T02 $$Ifa$$$G$If`a$ $$Ifa$2468L0''' $$Ifa$kdk$$IfT44ֈ- Q/3b|02 44 laf4TLj $$Ifa$$$G$If`a$ $$Ifa$0''' $$Ifa$kdl$$IfT44ֈ- Q/3b|02 44 laf4T $$Ifa$$$G$If`a$ $$Ifa$0''' $$Ifa$kdn$$IfT44ֈ- Q/3b|02 44 laf4T $$Ifa$$$G$If`a$ $$Ifa$0'' $$Ifa$kdo$$IfT44ֈ- Q/3b|02 44 laf4T .6> $$Ifa$$$G$If`a$ $$Ifa$>@BD0'' $$Ifa$kd7p$$IfT44ֈ- Q/3b|02 44 laf4T<@DHLnv| NPbhj~$,NPVfhN X ^ b d T ` |  $ ȹ&hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph"hM~B*CJOJQJaJo(ph hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJo(hM~OJQJ\^Jo( hM~o(hM~hM~OJQJ^Jo(hM~CJOJQJ^Jo(6DNnv~ $$Ifa$ $$If`a$ $If`~C:::4$If $$Ifa$kdHq$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T0kdCr$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T $$Ifa$ $If` PR $If`$If $$Ifa$RTV\bjC::::: $$Ifa$kdCs$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T:kdCt$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T $$Ifa$-kdCu$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T $$Ifa$ $$If`a$-kdCv$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T $$If`a$ $$Ifa$ -kdCw$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T $$If`a$ $$Ifa$ "$,PR $$If`a$ $$Ifa$RTVhP C:44:$If $$Ifa$kdCx$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4TP X ` b d :4`kdCy$$IfT44rQ/3P b|02 44 laf4T $$Ifa$d  $ T Z d n $$If`a$ $$Ifa$$a$dh` dhG$H$WD` ?dhG$H$$ 8 @ T  0 2 H Z \ n z |   $2:FPҷҩ·r`rWhM~CJaJo("hM~B*CJOJQJaJo(ph hM~CJOJQJ^JaJo(&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJaJhhM~CJaJho(hM~B*OJQJo(ph hM~OJQJ^Jo(hM~B*OJQJ^Jo(ph hM~o(hM~!hM~5B*OJQJ^Jo(ph%hM~5B*KHOJQJ^Jo(phn p r t |  wjja[a$If $$Ifa$ $$If`a$kd9z$$IfT4F| rvb0  44 laT    OFFFFF $$Ifa$kdz$$IfT4Zr| h rvI -044 laT    SJJJJJ $$Ifa$kd{$$IfTr| h rvI -044 laT    SJJJJJ $$Ifa$kd|$$IfTr| h rvI -044 laT  2 6 < B QHHHHH $$Ifa$kdo}$$IfTZr| h rvI -044 laTB D H \ ` d h QHHHHH $$Ifa$kdD~$$IfTZr| h rvI -044 laTh j n |  QHHHHH $$Ifa$kd$$IfTZr| h rvI -044 laT   QI@3 $$If`a$ $$Ifa$$dha$kd$$IfTZr| h rvI -044 laT    MD $$Ifa$kdÀ$$IfT4\ ) <V044 laT $$If`a$ $If`   & 0 6 H> $If`kd$$IfT4r ) <V`U044 laT $$Ifa$6 8 < B H R Z SJJ@JJ $If` $$Ifa$kd$$IfTr ) <V`U044 laTZ \ ` f p v | SJJ@JJ $If` $$Ifa$kd$$IfTr ) <V`U044 laT| ~   SJJJJJ $$Ifa$kdw$$IfTr ) <V`U044 laT    SJJ@JJ $If` $$Ifa$kdd$$IfTr ) <V`U044 laT    SJJDJJ$If $$Ifa$kdQ$$IfTr ) <V`U044 laT   "QHHBHH$If $$Ifa$kd>$$IfTZr ) <V`U044 laT"$PQ>-$dhG$H$WD`a$ ?dhG$H$kd/$$IfTZr ) <V`U044 laTPV`fpx $$Ifa$ :$d$Ifa$$dha$dhdh dhWD` ,P`fxz~LXv|~"8BFVrºººººººººººººhM~B*CJOJQJaJphhM~B*H*_H ph%hM~B*CJH*OJQJaJo(phhM~B*_H phhM~B*ph"hM~B*CJOJQJaJo(ph hM~5o( hM~5hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJo(hM~CJaJ2xz|~J::- $$If`a$:$d$If`a$kd $$IfT4sr " 044 laT :$d$Ifa$:$d$IfVD^`a$7++ :$d$Ifa$kd2$$IfT4ֈ " I044 laT:$d$If`a$ $$If`a$;//& $$Ifa$ :$d$Ifa$kdZ$$IfTֈ " I044 laT2kdg$$IfTֈ " I044 laT $$Ifa$ *6J $$Ifa$ :$d$Ifa$ :$d$Ifa$JLPX;/:$d$If`a$ :$d$Ifa$kdt$$IfTֈ " I044 laTX^fp2kd$$IfTֈ " I044 laT $$Ifa$ $$Ifa$:$d$If`a$ :$d$Ifa$;//& $$Ifa$ :$d$Ifa$kd$$IfTֈ " I044 laT2kd$$IfTֈ " I044 laT $$Ifa$"&08D $$Ifa$ :$d$Ifa$DFJVZ;//& $$Ifa$ :$d$Ifa$kd$$IfTֈ " I044 laTZhr2kd$$IfTֈ " I044 laT $$Ifa$ (FXZ^rtz|{sn hM~o(jhM~UjI hM~UVhM~jhM~UhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJhM~CJaJo(%hM~B*CJH*OJQJaJo(phhM~B*H*phhM~B*H*_H phhM~B*_H ph"hM~B*CJOJQJaJo(phhM~B*ph' $$Ifa$:$Ld$IfVD$^L`a$ :$d$Ifa$9-:$d$If`a$ :$d$Ifa$kd“$$IfTֈ " I044 laT2kdӔ$$IfTֈ " I044 laT $$Ifa$  $$If`a$:$d$If`a$ :$d$Ifa$(,;//& $$Ifa$ :$d$Ifa$kd$$IfTֈ " I044 laT,8F\^2kd$$IfTֈ " I044 laT $$Ifa$^b $$Ifa$ :$d$Ifa$8P;2$$ dhG$H$WD`dhkd$$IfTֈ " I044 laTP`d jd`4pT $<WD`<a$dh $dhWD`a$$a$$dhG$H$WD`a$ dhG$H$WD`vx.0:<BD 46hjlnpr| ҹzunuf]f]hM~CJH*aJhM~CJaJ hM~5o( hM~5jhM~UjI hM~UVhM~5B*o(phhM~5B*phjhM~UjI hM~UVhM~jhM~U hM~CJH*OJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo( hM~aJhM~5B*aJo(phhM~5B*aJph$ ( , . 0 $$$H$J$L$N$Z$^$f$z$|$%%%%''' ''((((( (6(*+++.+X+Z+v+x+|+ttthM~CJOJQJ^JaJhM~5CJaJo(hM~5CJaJhM~CJOJQJ^JaJo(j+hM~UhM~CJH*aJ hM~5 hM~o( hM~5o(jhM~UjI hM~UVjhM~UhM~hM~CJH*aJhM~CJaJo(hM~CJaJ*T |!4"#j#$|$$ &((6(H((v))*~**+.+xdh$a$$a$ dhWD` $;WD`;a$ dhG$H$WD` dhG$H$WD`.+4+@+L+R+X+Z+6kdq$$IfT4:r.x S JJ ;044 aT8$\dh$If^`\a$Z+^+v+x+|+++++q]]8$4dh$If^`4a$zkdnr$$IfT:0. J`044 aT8$\dh$If^`\a$|+++++++++++++++,,,$,&,*,2,4,L,V,X,\,b,d,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- --0-2-H-J-R-T-^-`-l-n---------------!hM~@ CJH*OJQJ^JaJhM~&hM~@ CJOJQJ^JaJmH sH hM~CJOJQJ^JaJhM~@ CJOJQJ^JaJI+++++L8$$8$4dh$If^`4a$8$\dh$If^`\a$kds$$IfT:r.x S JJ ;044 aT+++++8kds$$IfT:r.x S JJ ;044 aT8$\dh$If^`\a$+,, ,$,8$\dh$If^`\a$8$4dh$If^`4a$$,&,*,4,N,L8$$8$4dh$If^`4a$8$\dh$If^`\a$kdt$$IfT:r.x S JJ ;044 aTN,R,V,X,\,8kdu$$IfT:r.x S JJ ;044 aT8$\dh$If^`\a$\,d,,,,8$\dh$If^`\a$8$4dh$If^`4a$,,,,,L8$$8$4dh$If^`4a$8$\dh$If^`\a$kdv$$IfT:r.x S JJ ;044 aT,,,,,8kdw$$IfT:r.x S JJ ;044 aT8$\dh$If^`\a$,,-- -8$\dh$If^`\a$8$4dh$If^`4a$ ---0-L888$\dh$If^`\a$kdx$$IfT:r.x S JJ ;044 aT0-2-6->-d-h-l-qqqqq8$\dh$If^`\a$zkdly$$IfT:0. J`044 aTl-n-r-z----L888888$\dh$If^`\a$kdz$$IfT:r.x S JJ ;044 aT-------L888888$\dh$If^`\a$kdz$$IfT:r.x S JJ ;044 aT----...L888888$\dh$If^`\a$kd{$$IfT:r.x S JJ ;044 aT-. . .".4.6.^.`.~............$/&/4/6/Z/\/j/l////////////0006080B0D0`0b0v0x00000000011112141H1J1^1d1|111ƽhM~CJaJhM~CJaJo( hM~o(hM~CJH*OJQJ^JaJ&hM~@ CJOJQJ^JaJmH sH hM~hM~CJOJQJ^JaJG. ...,.0.4.L888888$\dh$If^`\a$kd|$$IfT:r.x S JJ ;044 aT4.6.:.H.V.Z.^.L888888$\dh$If^`\a$kd}$$IfT:r.x S JJ ;044 aT^.`.d.t....L888888$\dh$If^`\a$kd~$$IfT:r.x S JJ ;044 aT.......L888888$\dh$If^`\a$kd$$IfT:r.x S JJ ;044 aT.......L888888$\dh$If^`\a$kdj$$IfT:r.x S JJ ;044 aT..//,/0/4/L888888$\dh$If^`\a$kdR$$IfT:r.x S JJ ;044 aT4/6/0B0L888888$\dh$If^`\a$kdڅ$$IfT:r.x S JJ ;044 aTB0D0J0V0n0r0v0L888888$\dh$If^`\a$kd†$$IfT:r.x S JJ ;044 aTv0x0~00000L888888$\dh$If^`\a$kd$$IfT:r.x S JJ ;044 aT0000000L888888$\dh$If^`\a$kd$$IfT:r.x S JJ ;044 aT0000111L888888$\dh$If^`\a$kdz$$IfT:r.x S JJ ;044 aT111(1@1D1H1L888888$\dh$If^`\a$kdb$$IfT:r.x S JJ ;044 aTH1J1^1|11L90% dhWD`dH ?dHG$H$kdJ$$IfT:r.x S JJ ;044 aT1111111222222:3D3L3^3`344 4$4&4*4,424446484<4>4j4l4p4r4v4x44444444444444444444455 5"5&5(55555ûhM~CJH*aJhM~CJH*aJhM~CJaJhM~CJKHaJhM~CJaJhM~CJaJo( hM~H* hM~H*hM~5CJaJo(hM~5CJaJhM~B1111222"2 $$Ifa$ xdhWD`"2$2(2.242@2P2A88888 $$Ifa$kd2$$IfֈVx /c "4 C044 laP2`2f2h2l2$kdD$$If4֞Vx /c r4 C044 la $$Ifa$l2n2t22222 $$Ifa$22222-$$$ $$Ifa$kd$$If4֞Vx /c r4 C044 la22233(32383 $$Ifa$83:3`3.%dhkd܏$$If֞Vx /c r4 C044 la`34d444t6677.79;<<*=:==Z>&?`?dh dhWD` $WD`a$$a$ hdhWD`h dhWD` & Fdh mdh]^ dhG$H$WD`55555555555577778888<<<<<<<<<=*=,=&?(?V?Z?\?^?`?b?l??`BbBBBBBBBBBFCHCDpDrDtDvDxDھڶ⢚jhM~UjI hM~UVhM~CJaJo(jhM~UjhM~U hM~5o( hM~5jhM~UjhM~UhM~hM~CJH*aJhM~CJH*aJhM~CJaJ<`???.@@A"B`BBBBHH$a$ dhWD` hdhWD`h $<WD`<a$xDzDDD^H`H(L*L\L^L`LbLdLnLLLLLLLLLLLMMNOQ:RRBRFRRRTR2kd$$Ifhֈe["_K044 la $<$Ifa$TRZRtRRRRRR $<$Ifa$RRRS8SYFYHYzY|Y~YYYYYYYYYYYYŻ}si^i^i^iSihM~5B*H*phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*o(phj=hM~B*UphjI hM~B*UVphhM~B*phjhM~B*UphhM~B*aJo(phhM~B*aJphhM~CJaJhM~CJaJhM~CJaJo(hM~B*H*KHphhM~B*KHphhM~B*KHo(ph SSS*T.T2T8T $<$Ifa$8T:T@TJTRTT=2222 $<$Ifa$kd$$Ifhֈe["_K044 laTTTTTT2kd$$Ifhֈe["_K044 la $<$Ifa$TT0U4U8U@U $<$Ifa$@UBUHUVUUU=2222 $<$Ifa$kd$$Ifhֈe["_K044 laUUUUUU2kd$$Ifhֈe["_K044 la $<$Ifa$UUUUVV2kd$$Ifhֈe["_K044 la $<$Ifa$V V&VbVfVjVrV $<$Ifa$rVtVzVVVV=2222 $<$Ifa$kd$$Ifhֈe["_K044 laVVVVVV2kd$$Ifhֈe["_K044 la $<$Ifa$VVVLWPWTWVW $<$Ifa$VWXW^WlWtWW=2222 $<$Ifa$kdy$$Ifhֈe["_K044 laWWWWWW2kdj$$Ifhֈe["_K044 la $<$Ifa$WWNXhX|XXXXX$ & F<$Ifa$ $<$Ifa$XXXXXX=2222 $<$Ifa$kd[$$Ifhֈe["_K044 laXXYY2kdL$$Ifhֈe["_K044 la $<$Ifa$Y(YFYYYY\\\R]b]v]_``b.bb $dhWD`a$ dhG$H$ dhG$H$$dhG$H$WD`a$ dhG$H$$a$I` ?dhG$H$YYYYYYZVZZZZZZ [([,[0[2[T[^[`[b[d[h[[[[[\\\\<\B\F\H\p\v\z\|\\\\\R]T]d]f]$^,^8^B^D^H^V^Z^ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫРРРРРhM~CJH*PJaJo(hM~CJPJaJo(hM~CJPJaJhM~CJOJQJaJhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJOJQJaJo(hM~CJaJo(hM~CJaJhM~CJaJo(hM~B*ph7Z^\^^^F_L___6`8``aaaa(a*a4aBaJa\ahaxazaaaaaaaaa bbbbbbbbb c cc0c@cDcTcpctcccccccccccdd&dDdRdVdld۰۰۰hM~CJaJo(hM~CJH*PJaJo(hM~CJH*OJQJaJo(hM~CJH*OJQJaJo(hM~CJPJaJo(hM~CJOJQJaJo(hM~CJH*PJaJo(BbXcVdlddDe.fBf.gLh`hthhDiikkllmn$dhG$H$WD`a$ dhG$H$dh $dhWD`a$ dhG$H$$dhG$H$WD`a$lddddee eeeelepereveeeeeeeeeeeeeeefff.fBfdgfghgjgvgxg|ggLh`hthhjǼǼѭс#hM~5CJOJQJ\^JaJo(hM~CJaJo( hM~CJH*OJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJH*PJaJhM~CJPJaJhM~CJaJo(hM~CJH*PJaJo(hM~CJPJaJo(hM~CJOJQJaJo(-jjkkkkll2m4mLmNmfmhmmmmm&n(nnnoo&o(o*o,oooofshsssss"t$t6t8tttlunuuuXvZvvvww6w8wPwRwwwwwx$x yhM~CJaJo( hM~CJH*OJQJ^JaJo(hM~CJaJo(#hM~5CJOJQJ\^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo( hM~CJH*OJQJ^JaJo(?nnboooopqrtBuRuuuvvx$xJxx yXyly dhG$H$dh$dhG$H$WD`a$ dhG$H$ yXylyyyyyyyzzXzZzzzzzz"{|{~{{||B|D|f|h|||||||}~}}}}}}}~ ~<~>~̷̷̷̷̷̷̷̷̷̷̢̢̢̓̓qq hM~CJH*OJQJ^JaJo( hM~CJH*OJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo()hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(ph)hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJaJo(,hhM~B*CJOJQJ^JaJo(ph,ly~yz{{|b~:ǸL` dhG$H$$dhG$H$WD`a$ dG$H$ $dhWD`a$ $dhWD`a$ dhWD`dh`>~`~b~~~~~:N fh4602BDL`:tܷpehM~OJQJ^Jo($hM~5B*OJQJ\^Jo(phhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJH*OJQJ^Jo(hM~CJaJo(hM~CJOJQJ^Jo(hM~5CJOJQJ\^Jo()hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJOJQJ^JaJo('Z:NZf $$Ifa$$`a$ dhG$H$ dhG$H$$dhG$H$WD`a$ fhpx|}tttt $$Ifa$kd$$IfFm " c0  44 latv:І2<>BDV‡ć·؇(*0Pf‰ȉٯuneuZZhM~CJPJaJo(hM~CJPJo( hM~CJo(hM~CJOJQJo(hM~CJaJo(hM~CJaJo(hM~CJaJhM~CJH*PJaJhM~CJPJaJhM~CJOJQJaJo( hM~o(hM~&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJOJQJ^JaJo(hM~OJQJ^Jo(hM~H*OJQJ^Jo(#jaaaa $$Ifa$kdo$$If\m " 044 laƅЅڅjaaaaa $$Ifa$kd&$$If\m " 044 la ULLLLL $$Ifa$kd$$If4rAm ",044 laUJ>0 $dhWD`a$ dhG$H$ dhWD`kd$$If4rAm ",044 la؇4PfƉ։ڊ2>ދ dhG$H$ dhG$H$$dhG$H$WD`a$dhȉʉ(026܋.Ȍ̌Ҍ ,246čʍ̍ЍtŽ>@ƏЏҏdfĵѡhM~CJPJaJhM~CJaJo(&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^Jo(hM~CJaJo(hM~CJH*PJaJo(hM~CJOJQJaJo(hM~CJPJaJo(8ދΎ<LbtԐf̑ dhWD` $dhWD`a$$ dhG$H$ dhG$H$` dhG$H$ (4<̑ڑ"&<BDF`fhjr~ĒȒζ|m|mhM~5B*KHPJo(phhM~5B*KHPJphhM~B*CJaJo(phhM~5B*CJ]aJphhM~56B*CJaJphhM~B*CJaJphhM~B*CJaJphhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJPJaJhM~CJOJQJaJo(hM~CJH*PJaJ*̑"r~Ē"(0:@H $$Ifa$ $dhG$H$a$ dhG$H$WD` dhG$H$WD`$ dhG$H$ "\^8@b^lnЕԕ֕ܕޕ`bėЗ֗ؗ@øøøæuehM~B*OJQJ^Jo(phhM~OJQJ^Jo(%hM~B*H*OJQJRHZ^Jo(ph%hM~B*H*OJQJRHZ^Jo(ph"hM~B*OJQJRHZ^Jo(phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*ph hM~o( hM~H*hM~hM~5B*KHPJo(phhM~5B*KHPJph'HJNX`rI@@@@@ $$Ifa$kd$$IfT4r{ #a> 044 laf4TI<<33 $$Ifa$ $$If`a$kdl$$IfT4r{ #a> 044 laf4TƓΓ@kd[$$IfT4r{ #a> 044 laf4T $$Ifa$(I@@@@@ $$Ifa$kdJ$$IfT4r{ #a> 044 laf4T(*.8@R`I@@@@@ $$Ifa$kd/$$IfT4r{ #a> 044 laf4T`bfp~I@@@@@@ $$Ifa$kd$$IfT4r{ #a> 044 laf4TДI<<33 $$Ifa$ $$If`a$kd$$IfT4r{ #a> 044 laf4TД@3 $$If`a$kd $$IfT4r{ #a> 044 laf4T $$Ifa$(*.<@3 $$If`a$kd!$$IfT4r{ #a> 044 laf4T $$Ifa$<DNXZ^hp@kd"$$IfT4r{ #a> 044 laf4T $$Ifa$p@kd#$$IfT4r{ #a> 044 laf4T $$Ifa$ΕЕҕԕ@::5$a$`kd$$$IfT4r{ #a> 044 laf4T $$Ifa$"*4>D$y$If]`ya$ $$If]a$DFH($y$If]`ya$kdk%$$If4֞ s25bY044 laHJLNdv–ĖƖȖʖ̖ΖЖҖԖ֖ؖږܖFf,Ff'( $$If]a$$y$If]`ya$,4<V\bdfhjpzFf3$y$If]`ya$Ff/ $$If]a$ėҗڗ*068:<>FLV`frtvxFf;$y$If]`ya$FfA7 $$If]a$x~Ƙ֘$&(:<>@B$y$If]`ya$Ff>$$G$H$If]a$ $$Ifa$ $$If]a$@Bjlęx|~jltv›ěpr (*^`ҝԝ&(bzʞ̞ΞԞ֞؞޳޳޳ަhM~5B*CJphhM~5B*CJo(ph%hM~B*H*OJQJRHZ^Jo(phhM~H*OJQJ^Jo(hM~OJQJ^Jo("hM~B*OJQJRHZ^Jo(phhM~B*OJQJ^Jo(ph7BDFHJLNPdfhjlnprtvxzFfF $$Ifa$ $$If]a$FfB$y$If]`ya$$$G$H$If]a$ƙ̙֙"$FfNFf`J$y$If]`ya$$$G$H$If]a$ $$Ifa$ $$If]a$$&026@JT\dfhjlvxy$If]`yFfQ$$G$H$If]a$ $$If]a$$y$If]`ya$šĚƚȚʚ̚ΚК(4< $$Ifa$FfY$$G$H$If]a$ $$If]a$FfU$y$If]`ya$<B\bhjlnpx›ěƛțЛܛFf`$$G$H$If]a$ $$If`a$Ff>] $$If]a$(6@HRlnpr~Ffqh $$If`a$Ffd$y$If]`ya$ $$If]a$$$G$H$If]a$Ĝޜ "Ffp $$If`a$Ff:l$$G$H$If]a$ $$If]a$"$,6@JRXZ\^`bdlv $$If`a$Ffs$y$If]`ya$$$G$H$If]a$ $$If]a$Ν֝$&(*,0:FPX $$If`a$Ff@{$$G$H$If]a$ $$If]a$ $$Ifa$FfwXb|~ĞƞȞʞ$ $y$If`ya$ $$Ifa$$`a$Ff$$G$H$If]a$ $$If`a$Ff~ $$If]a$BZ~ĢƢ,>\hģԣ$(hj .hjЧڷڷڷڷڷڷڷڷڷڷڷڷڷڭhM~H*OJQJ^Jo(hM~OJQJ^Jo(hM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*OJQJ^Jo(ph%hM~B*H*OJQJRHZ^Jo(ph"hM~B*OJQJRHZ^Jo(ph%hM~B*H*OJQJRHZ^Jo(ph6$0:FN $$Ifa$ $y$If`ya$NPR( $y$If`ya$kd$$If4I֞< B,154 an 044 laRTVXZ\^ $y$If`ya$^`fl( $$Ifa$kd%$$If4֞< B,154 an 044 lalr~ $y$If`ya$ $$Ifa$kdR$$If4ִ< B,15Ian 0  44 laŸΟ֟ $y$If`ya$ $$Ifa$kdw$$If4Zִ< B,15Ian 0  44 la "68< $y$If`ya$ $$Ifa$<>kd$$If4[ִ< B,15Ian 0  44 la>DJP\d| $y$If`ya$ $$Ifa$ kd$$If4ִ< B,15Ian 0  44 laĠԠ֠ڠ $y$If`ya$ $$Ifa$ڠܠkd$$If4zִ< B,15Ian 0  44 laܠ248 $y$If`ya$ $$Ifa$ 8:kd $$Ifִ< B,15Ian 0  44 la:@FL\hr $y$If`ya$ $$Ifa$ kd($$If4ִ< B,15Ian 0  44 la $y$If`ya$ $$Ifa$kdW$$If4 ִ< B,15Ian 0  44 laȡΡСҡԡء $y$If`ya$ $$Ifa$ءڡkd$$If4ִ< B,15Ian 0  44 laڡ *68< $y$If`ya$ $$Ifa$<>kd$$If4ִ< B,15Ian 0  44 la>@B\bdrtx $y$If`ya$ $$Ifa$xzkd$$If4ִ< B,15Ian 0  44 laz|~ $y$If`ya$ $$Ifa$kd$$If4ִ< B,15Ian 0  44 la̢Ԣ $y$If`ya$ $$Ifa$kdB$$If4ִ< B,15Ian 0  44 la,4>\^b $y$If`ya$$If $$Ifa$bdkdl$$If4ִ< B,15Ian 0  44 ladfh $y$If`ya$$If $$Ifa$kd$$If4ִ< B,15Ian 0  44 laģ֣ $y$If`ya$ $$If`a$$If $$Ifa$kd$$If4ִ< B,15Ian 0  44 la$(<>B $y$If`ya$ $$If`a$$If $$Ifa$BDkd$$Ifִ< B,15Ian 0  44 laDLR\pΤ $y$If`ya$ $$Ifa$ kd$$Ifִ< B,15Ian 0  44 la.4FRfv $$If`a$ $$Ifa$$`a$?66, $If` $$Ifa$kd$$$IfֈM Y*5P hn s 044 laĥܥ$If $If` $$If`a$*! $$Ifa$kd$$If4֞MM Y*5P hn s 044 la 2 $If` $$If`a$24:D( $$Ifa$kd$$If4֞MM Y*5P hn s 044 laDLЦڦ $$Ifa$ $$If`a$$If $If` ,## $$Ifa$kd+$$If֞MM Y*5P hn s 044 la$*4Dh$If $If` $$If`a$ $$Ifa$hjp( $$Ifa$kd.$$If4 ֞MM Y*5P hn s 044 lapr~ $If` $$Ifa$ $$If`a$( $$Ifa$kd=$$If4֞MM Y*5P hn s 044 laЧܧ $If` $$If`a$ $$Ifa$$IfЧڧܧ <FJ^dpr|~̨ΨҨԨڨܨ &*HNPRZ;;;;;;;hM~B*phhM~B*o(ph,hM~5B*OJQJ]^JmHo(phsHhM~5B*CJphhM~H*OJQJ^JaJo(hM~OJQJ^JaJo("hM~B*OJQJRHZ^Jo(ph hM~o(hM~OJQJ^Jo(hM~5( $$Ifa$kdL$$If4֞MM Y*5P hn s 044 la$2>F\ $If` $$If`a$ $$Ifa$$If\^d( $$Ifa$kd[$$If4֞MM Y*5P hn s 044 ladr~ $If` $$If`a$ $$Ifa$$If( $$Ifa$kdj$$If4֞MM Y*5P hn s 044 laȨ $If` $$If`a$ $$Ifa$$If("`kdy$$If4֞MM Y*5P hn s 044 la&ZȩΩة $$Ifa$$a$`WD` Z\bdfƩȩ̩Ω֩ة ">@FJNPZ\bdfhprtvҪԪڪު $(*46FHJLXZ\^rtz~hM~hM~5\o( hM~5\^1((( $$Ifa$kd$$If֞?| # $ = 044 la"@H $$Ifa$HJP $$Ifa$kd$$Ifִ?| # $ 0  44 laPV\dhrv $$Ifa$ $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 laȪԪܪ $$Ifa$ $$If`a$ܪު $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 la" $$Ifa$ $$If`a$"$* $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 la*06HLZ^ht| $$Ifa$ |~ $$Ifa$kdի$$If4ִ?| # $ 0  44 la $$Ifa$ $$If`a$īЫҫԫ֫ "$&,.48h֬جܬ$&0T\^fhjrtxhM~5\o(hM~B*OJQJ^Jo(phhM~B*OJQJ^Jph hM~o(hM~ hM~5\L« $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 la«īҫ֫ $$Ifa$ $$If`a$ $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 la"&.6 $$Ifa$ $$If`a$68> $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 la>X`drv $$Ifa$ $$Ifa$kd1$$If4ִ?| # $ 0  44 laƬҬڬ $$Ifa$ $$If`a$ڬܬ $$Ifa$kdH$$If4ִ?| # $ 0  44 la $$Ifa$ $$If`a$$ $$Ifa$kd_$$If4ִ?| # $ 0  44 la$&,0>BJR $$Ifa$ $$If`a$RT\ $$Ifa$kdv$$If4ִ?| # $ 0  44 la\^jnz~ $$Ifa$$d$7$8$H$Ifa$ $$If`a$ $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 la­ƭҭ֭ $$Ifa$­ȭ̭έ֭.24:BDJLPz|®Ȯܮޮ (0<RTX\dfnrLf;hM~CJaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~5\o( hM~5\ hM~o(hM~hM~OJQJ^Jo(F $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 la &08 $$Ifa$ $$If`a$8:B $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 laBDLP^blx $$Ifa$ $$If`a$ $$Ifa$kdҷ$$If4ִ?| # $ 0  44 laƮ $$Ifa$$d$7$8$H$Ifa$ $$If`a$ƮȮЮ $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 laЮޮ $d$7$8$H$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 la (,:<HRZ $$Ifa$$d$7$8$H$Ifa$ $$If`a$Z\d $$Ifa$kd$$If4ִ?| # $ 0  44 ladfnr $$Ifa$$d$7$8$H$Ifa$ $$If`a$kd.$$If4ִ?| # $ 0  44 laLf8h²<ijƳֳ $dhWD`a$ dhG$H$$$dhG$H$a$dh dhWD` dhdh` dhfnrh²<Ƴгֳسܳ 8DJnȴuucUFUhM~5B*CJaJo(phhM~5B*CJaJph"hM~5B*CJaJmHphsHhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJmHphsHhM~B*OJQJphhM~B*OJQJo(phhM~B*phhM~B*o(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJhM~CJaJo(:Jȵ$<$`a$ dhG$H$` dhG$H$fWD` $dhWD`a$ *,| "$&*.<ֻ֫֝ȉtfZfZhM~B*OJQJphhM~B*OJQJo(ph)hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJmHphsHhM~CJOJQJaJo(hM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5B*CJaJphhM~5B*CJaJo(ph<:lx·ķ̷з.0PԸDع´´©up`UhM~B*\o(phhM~B*OJQJ^Jo(ph hM~o(hM~B*H*o(phhM~B*o(phhM~B*phhM~5B*phhM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~CJaJo(hM~CJaJ hM~CJH*OJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(!  JkdE$$IfT\;F7 044 laT $$G$H$Ifa$$`a$ ¸ȸʸԸڸGkd$$IfTt\;F7 044 laT $$G$H$Ifa$ $$G$H$Ifa$.028>A555 $$G$H$Ifa$kd׾$$IfT4r;F7 g044 laT $$Ifa$>D5kd$$IfT4r;F7 g044 laT $$Ifa$ $$G$H$Ifa$PRQHH $$Ifa$kd$$IfT4\;F7 044 laT $$G$H$Ifa$Һܺ"*FJPZdflnx|»ʻ̻λֻ "*,.@HvxּǻǻhM~CJaJo(hM~B*phhM~B*H*o(phhM~B*H*phhM~B*KH,o(phhM~B*KH,phhM~OJQJo(hM~B*\o(ph hM~o(hM~hM~B*phhM~B*o(ph6RT^h]QQ?Q$i$G$H$IfWD2`ia$ $$G$H$Ifa$kd{$$IfT4\;F7 044 laTԺں]QQQQQ $$G$H$Ifa$kdQ$$IfT4\;97 044 laTںܺ޺"(]QQQQQ $$G$H$Ifa$kd"$$IfT4_\;97 044 laT(*,6λԻ]QQQQ $$G$H$Ifa$kd$$IfT4\;97 044 laTԻֻػ ]QQQQQ $$G$H$Ifa$kd$$IfT4u\;97 044 laT @FJ>>>> $$G$H$Ifa$kd$$IfT4zr;3 7 (044 laTFHR2][O>3 dhWD`$dhG$H$WD`a$ dhG$H$kd|$$IfT4u\; 7 (044 laT,.0NR2Fbh|~Ծؾھ48RZp¿̿Կֿ𾵭ܓsh[hM~5B*\o(phhM~5B*\ph#hM~B*CJOJQJ^JaJphhM~B*CJH*aJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~CJaJhM~CJaJo(hM~CJaJo()hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJOJQJ^JaJo(#2F\hؾԿ $8BG$If 4$WDd`a$ dhG$H$WD`dhdh.0Dbdhnp TὬzqiqZK?qhM~5CJ\aJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJhM~CJaJo(&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*OJQJ^Jo(ph!hM~B*H*OJQJ^Jo(phhM~B*OJQJ^Jo(ph'hM~5B*H*OJQJ\^Jo(ph$hM~5B*OJQJ\^Jo(phhM~5B*\phBDJT^h:4444G$IfkdM$$If4ֈt VGR 044 laf4hp4) dhWD`kdD$$If4ֈt VGR 044 laf4G$If Th $$Ifa$$a$`dh dhG$H$WD` & FdhG$H$WD` dhG$H$ dhWD`dh TVXZh@BD·槐ylyTyTylFhM~B*OJQJ^Jph/hM~hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(phhM~hM~B*o(ph,hM~hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph,hM~5B*CJOJQJ\^JaJo(phhM~B*OJQJ^Jo(phhM~5B*\phhM~OJQJ^Jo(hM~5\o(hM~CJaJo(hM~CJaJhM~B*OJQJphhM~B*OJQJo(ph }ttt $$Ifa$kd;$$IfF0"=_X0  44 la"8X}ttt $$Ifa$kd$$IfF0"=_X0  44 laXZ^l}ttt $$Ifa$kdq$$IfF0"=_X0  44 la}ttt $$Ifa$kd $$IfF0"=_X0  44 la}ttt $$Ifa$kd$$IfF0"=_X0  44 la}{oWWWBQ$G$H$WD[$\$`a$QdhG$H$WD[$\$`gd dhG$H$kdB$$IfF0"=_X0  44 la"Q$G$H$IfWD[$\$`gdM~l Q$G$H$If[$\$gdM~l gJ'J"Q$G$H$IfWD[$\$`gdM~l Q$G$H$If[$\$gdM~l kd$$If\ 4 O044 laytM~B\J5) dG$H$QG$H$WD[$\$`gdkd$$If\ 4 O044 laytM~Q$G$H$If[$\$gdM~l DFH\ j|FHNjXdtv!hM~B*H*OJQJ^Jo(phhM~B*OJQJ^Jo(phhM~OJQJ^Jo(hM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*OJQJo(phhM~B*OJQJph5\ $$Ifa$ $G$H$`a$ dhG$H$WD` dG$H$ dhG$H$` 2fj}ttt $$Ifa$kdK$$IfFO * 0  44 lajl~}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la.dh}ttt $$Ifa$kd.$$IfFO * 0  44 lahj|}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}ttt $$Ifa$kdp$$IfFO * 0  44 laHL}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 laLNj}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}ttt $$Ifa$kdS$$IfFO * 0  44 la0FJ}tttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 laJLX}tttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}tttt $$Ifa$kd6$$IfFO * 0  44 la"24^`r4BTV"$PRft"HXZ.06Ljlr hM~OJQJ^Jo(!hM~B*H*OJQJ^Jo(phhM~B*OJQJ^Jo(phT L`d}tttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 ladft}tttt $$Ifa$kdx$$IfFO * 0  44 la"}tttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la"$6r}tttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}tttt $$Ifa$kd[$$IfFO * 0  44 la<RV}tttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 laVXh{rrrr $$Ifa$kd$$IfZFO * 0  44 la }tttt $$Ifa$kdB$$IfFO * 0  44 la "2<r}ttttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}ttt $$Ifa$kd%$$IfFO * 0  44 la04}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la46Blp}ttt $$Ifa$kdg$$IfFO * 0  44 lapr~}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la $}ttt $$Ifa$kdJ$$IfFO * 0  44 la$&2X\}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la &2VX^r,.RTZh(DJRT\~ȸȸwrkr hM~5o( hM~5hM~CJaJo(hM~CJaJhM~B*CJOJQJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJOJQJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(phhM~OJPJQJo(hM~OJQJ^Jo(hM~B*OJQJ^Jo(ph)\^h}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la}ttt $$Ifa$kd-$$IfFO * 0  44 la}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la.TX}ttt $$Ifa$kdo$$IfFO * 0  44 laXZh}ttt $$Ifa$kd$$IfFO * 0  44 la(R~}j\LA9$dha$ dhWD` ?dh $dhWD`a$ ?dhG$H$kd$$IfFO * 0  44 la~HkdR$$If4Wr( t 3alp044 la$IfJkd0$$IfWr( t 3alp044 la$If~&,0<Ddl"&*4<DHN\^xпhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJaJphhM~B*OJQJphhM~B*OJQJo(ph!hM~5B*CJ,KH,\aJ,ph$hM~5B*CJ,KH,\aJ,o(phhM~OJQJo(hM~OJPJQJo( hM~o(hM~2Jkd $$IfWr( t 3alp044 la$If Jkd$$IfWr( t 3alp044 la$If $&,.PJJJJJJ$Ifkd$$IfWr( t 3alp044 la.04<DRTPJJJJJ$Ifkd$$IfWr( t 3alp044 laTVZdltvPJJJJJ$Ifkdw$$IfWr( t 3alp044 lavx|PJJJJJ$IfkdR$$IfWr( t 3alp044 laPJJJJJ$Ifkd-$$IfWr( t 3alp044 laPJJJJJ$Ifkd$$IfWr( t 3alp044 laPJJJJJ$Ifkd$$IfWr( t 3alp044 la"$PJJJJJ$Ifkd$$IfWr( t 3alp044 la$&*6<DFPJJJJJ$Ifkd$$IfWr( t 3alp044 laFH\xPG:10dh`0 5dh $$dh@&kdt$$IfWr( t 3alp044 la^kdO$$IfT4:F. VD0  44 laT $$Ifa$$`a$ &:BDN\djtvx~ ںںںڲںںںںںڟhM~CJaJo(!hM~5B*CJ KH\aJ ph$hM~5B*CJ KH\aJ o(phhM~hM~H*hM~hM~H*hM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~hM~B*H*ph hM~o(hM~B*o(phhM~B*ph3&:@_VVVVG$0$IfWD`0a$ $$Ifa$kd$$IfTj\^. D044 laT@BDN\b]TTTE$0$IfWD`0a$ $$Ifa$kd"$$IfT4\^. D044 laTbdfj~]TTTT $$Ifa$kd9$$IfT4\^. D044 laT]TTNT$If $$Ifa$kdP$$IfT4:\^. D044 laT_ZJJJJJJ$Ifl $a$kdY$$IfT|\^. D044 laT"(.0>JT`lx| dhWD` dG$H$ $$dh@&FfFf$Ifl $&,<JLp ䷩~ulalalVlVlalalVlVlahM~CJH*aJo(hM~CJH*aJo(hM~CJaJo(hM~CJaJo(hM~CJaJ+hM~5CJKHOJ\^JaJmHo(sHhM~5CJKH\aJhM~5CJKH\aJo(#hM~5CJKHOJ\^JaJo(jhM~U$jI hM~CJKHUVaJo(jhM~UhM~hM~CJOJQJ^JaJo(!LpL>*@Vf $dh`a$ dhWD` $$dh@& $dhG$H$a$$dhG$H$WD`a$ dhWD`dh $dhWD`a$*,.024@Zf>B|tkdkZQJ hM~CJ\hM~CJQJ\hM~5CJ\] hM~5CJhM~5CJQJhM~CJKHhM~CJKHQJhM~CJQJhM~5CJ\aJ!hM~5B*CJKH\aJph$hM~5B*CJKH\aJo(phhM~5CJ\aJo(jhM~CJUaJo( jI hM~CJUVaJo(jhM~CJUaJo(hM~CJaJo(zPZ|*:: $dh`a$ $dhWD`a$ $dhWD`a$ dhG$H$WD` dhG$H$WD` dhWD` 4dh` $dh`a$BDFJ"$ .04<FVX\djxzXdfhtvxz|~ $&,.246>hM~CJ\o(hM~CJH*\ hM~CJH* hM~CJhM~CJQJ hM~5CJhM~5CJQJ hM~CJ\hM~CJQJ\hM~CJH*\E>@DFHLNRXZh(6BP^hnp.6>JNbhjvxz|(*:BF\xػػرتتتتhM~B*CJaJph hM~5CJhM~CJOJQJo( hM~CJo(hM~5CJ\o( hM~CJH*hM~CJmHsHhM~CJQJmHsH hM~CJhM~CJQJhM~CJH*\ hM~CJ\hM~CJQJ\4 :>@BLRnvxz68:DLNTXhjz|ʾʷvlvlvlvlvhM~KHmHsHhM~KHmHo(sHhM~5KHmHsHhM~5KHmHo(sH hM~5 hM~5o(hM~5CJo(hM~CJKHo( hM~CJo(hM~5CJ\aJo( hM~CJhM~CJQJhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJH*aJph*:DTVX|l[[$dp$7$8$H$Ifa$@kdB$$IfT_ i 44 aT$dp$7$8$H$If^a$$dhVDWD^`a$$dhVDWD^`a$ dhWD` dhWD` q````qqqq$d$7$8$H$Ifa$ $$7$8$H$Ifa$fkdZC$$IfTF w_ v   44 aT5idp$7$8$H$IfVD WD2^5`i "$(*24:<BHJVXbdnp|~ $&,46HJVXbrv~hM~5KHmHsHhM~5KHmHo(sH hM~o(hM~KHmHo(sHhM~KHmHsHQ $*4<DR^jxzzzzz$d$7$8$H$Ifa$ $$7$8$H$Ifa$fkdC$$IfTF w_ v   44 aT zzzzh$d$7$8$H$If^da$$d$7$8$H$Ifa$ $$7$8$H$Ifa$fkdD$$IfTdF w_ v   44 aT &.>DP`zzzzhhhh$d$7$8$H$If^da$$d$7$8$H$Ifa$ $$7$8$H$Ifa$fkd-E$$IfTF w_ v   44 aT `btvD33$dp$7$8$H$Ifa$@kd[F$$IfT_ i 44 aT$ddp$7$8$H$If^da$fkdE$$IfTF w_ v   44 aTss$dp$7$8$H$Ifa$fkdF$$IfTF w_ v   44 aT$ddp$7$8$H$If^da$ J^bt<õänn$hM~CJKHOJQJ\^JaJo(#hM~CJH*OJQJ\^JaJo( hM~CJOJQJ\^JaJo( hM~5B*CJ\aJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5CJ\aJhM~5CJ\aJo( hM~o(hM~KHmHo(sHhM~KHmHsH%s$ddp$7$8$H$If^da$$dp$7$8$H$Ifa$fkd]G$$IfTF w_ v   44 aTs$ddp$7$8$H$If^da$$dp$7$8$H$Ifa$fkdG$$IfTF w_ v   44 aTbt>Xn]MA sdhG$H$sdhG$H$`$dhG$H$WD`a$$dhG$H$WD`a$4$dhG$H$`a$ dhWD`fkdH$$IfTF w_ v   44 aT<>DXF $,ݾ|hSh=,!hM~CJKHOJQJ^JaJo(*hM~B*CJKHOJQJ^JaJo(ph)hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~5B*CJaJphhM~5B*CJaJo(phhM~5CJ\aJhM~5CJ\aJo(hM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJphhM~B*phhM~5B*\phhM~5B*\o(ph)hM~B*CJOJQJ\^JaJo(ph>",$dhG$H$`a$$dhG$H$VD^a$ dhG$H$` hdhWD`h$dhG$H$WD`a$ dhWD`$dhG$H$WD`a$sdhG$H$`, 068JLRTVXvx𽔽k_Q_EhM~B*CJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph)hM~B*CJH*OJQJ^JaJo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph$hM~CJH*KHOJQJ^JaJo(*hM~B*CJKHOJQJ^JaJo(ph!hM~CJKHOJQJ^JaJo( hM~CJH*OJQJ^JaJo( hM~CJH*OJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo("&,HJTV\flnz "$&0"$պ՘oodhM~5B*\ph!hM~5B*CJKH\aJph$hM~5B*CJKH\aJo(ph hM~o(hM~CJOJQJ^JaJ&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~5B*CJaJo(phhM~5B*CJaJph$ 0"HR\bhtG$If 4$WDd`a$ G$H$WD` dhG$H$WD` $$@&G$H$dh$dhG$H$`a$ $&(*H~0<>PRZձsasQ@Q@Q!hM~B*CJH*KHaJo(phhM~B*CJKHaJo(ph#hM~B*CJOJQJ^JaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph!hM~5B*CJKH\aJph$hM~5B*CJKH\aJo(phhM~B*OJQJ^Jo(ph'hM~5B*H*OJQJ\^Jo(ph$hM~5B*OJQJ\^Jo(phhM~5B*\phhM~5B*\o(ph:4444G$Ifkd"I$$If4ֈ[ [ 044 laf44+ $$@&G$H$kdJ$$If4ֈ[ [ 044 laf4G$If"(.02468BNXbh $$1$Ifa$Ff)M $$Ifa$$dhG$H$WD`a$ dhG$H$WD`$dhG$H$WD`a$Z\^jt|~8<JLNRXZprt佮䪥䂥 *hM~o(hM~B*CJKHaJo(ph hM~H* hM~H*o( hM~o(hM~hM~5B*KH\o(phhM~5B*KH\phhM~B*CJH*aJphhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJH*aJph3ht(.8>R$G$H$a$ dhG$WD` dG$H$FfV $$1$Ifa$FfQ $$Ifa$,028 (TX`btvx;;;ͳoo!hM~5B*CJKH\aJph$hM~5B*CJKH\aJo(phhM~B*phhM~B*OJQJ^JphhM~B*o(phhM~5B*\phhM~5B*KH\o(phhM~5B*KH\phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~OJPJQJo(#RTXbfn_SMSS\$If $do$Ifa$kdY$$IfTT\^0 1 044 laTnptx~_SJSS a$$Ifa$ $do$Ifa$kdZ$$IfTT\^0 1 044 laT_SB7. $$@&G$H$ dhWD` & FdhG$H$WD` $$$@&G$H$a$kdR[$$IfTT\^0 1 044 laT >@^h~$&;vfYYLDjhM~UhM~5B*H*KHphhM~5B*KHo(phj\hM~5B*KHUph%jI hM~5B*KHUVphhM~5B*KHphjhM~5B*KHUph hM~o(&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJOJQJ^JaJo(hM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph0hM~5B*CJKHOJQJ\^JaJo(ph @^$V $$Ifa$$G$H$a$$dhG$H$WD`a$ $$dh@&G$H$ $WD`a$ $dhWD`a$$dha$dh dhG$H$ dhG$H$ dhG$H$WD`&(*0248BLNVXZ\.0VX꽬rrbQbQb!hM~B*H*OJQJ^Jo(phhM~B*OJQJ^Jo(phhM~5B*KH\o(phhM~5B*KH\phhM~B*CJKHaJo(phhM~B*CJKHaJph!hM~5B*CJ KH\aJ ph$hM~5B*CJ KH\aJ o(phhM~5B*H*KHphhM~5B*KHo(phhM~5B*KHphhM~B*o(ph4FZlr $$Ifa$rtkdo$$Ifִ 2 ^,/ 0  44 latG$IfFfQr $$Ifa$ $$1$Ifa$NP<PFH޸ttle]e]e]ePHhM~B*phhM~KHOJQJ^Jo(hM~5\o( hM~5\hM~CJaJhM~B*CJOJQJaJph "hM~B*CJOJQJaJo(ph hM~B*CJaJph hM~B*CJaJo(ph hM~CJaJhM~CJaJo("hM~B*KHOJQJ^Jo(phhM~OJQJ^Jo(hM~B*OJQJ^Jo(ph!hM~B*H*OJQJ^Jo(phkdt$$Ifִ 2 ^,/ 0  44 la (4PVX $$Ifa$XZ`hntz?66666 $$Ifa$kdu$$Ifֈ 2 ^,044 laz $$Ifa$kdv$$Ifִ c2 ^,/0  44 la"08J`hn $$1$Ifa$$G$H$a$ dhG$H$WD` dhnpv1&&& $$1$Ifa$kdw$$If֞ i 044 la $$1$Ifa$kdx$$If4ִ i 0  44 la $$1$Ifa$kdy$$If4ִ i 0  44 la $ $$1$Ifa$$&kdz$$If4ִ i 0  44 la&(*2>BFRV $$1$Ifa$VXkd|$$If4ִ i 0  44 laXZ\`jnr| $$1$Ifa$kd7}$$If4ִ i 0  44 la $$1$Ifa$kdS~$$If4ִ i 0  44 la $$1$Ifa$kdo$$If4ִ i 0  44 la$( $$1$Ifa$(*kd$$If4ִ i 0  44 la*,.6BFJVZ $$1$Ifa$Z\kd$$If4ִ i 0  44 la\^`hrvz $$1$Ifa$kdÂ$$If4ִ i 0  44 la $$1$Ifa$kd߃$$If4ִ i 0  44 la $$1$Ifa$$1$Ifkd$$If4ִ i 0  44 la $$1$Ifa$kd$$If4ִ i 0  44 la *.26:> $$1$Ifa$>@kd.$$If4ִ i 0  44 la@FJR\`dnr $$1$Ifa$rtkdE$$If4ִ i 0  44 latvz $$1$Ifa$kd\$$If4ִ i 0  44 la $$1$Ifa$kds$$If4ִ i 0  44 la $$1$Ifa$kd$$If4ִ i 0  44 la$.26@D $$1$Ifa$DFHkd$$If4ִ i 0  44 laHdt:Prfz |  $G$H$`a$ dhWD` dh udhG$H$WD` dhG$H$WD`LdhG$H$XDYD$$$dh@&G$H$a$ $$dh@&G$H$Hdt:F *,.24P6 8 : <   }l}l}bhM~5B*ph!hM~B*CJKHaJho(phhM~B*CJKHaJhphhM~B*phhM~B*OJo(phhM~B*OJphhM~B*OJphhM~B*OJo(phhM~B*CJaJph#hM~B*CJOJPJQJaJphhM~5B*CJ \aJ ph!hM~5B*CJ,KH,\aJ,ph#     " Ykd$$IfTT\jv044 laT $$1$Ifa$ " $ & ( 2 : D ODDDDD $$1$Ifa$kdw$$IfT4Trj044 laTD F J P \ ` j ODDDDD $$1$Ifa$kdY$$IfT4Trj044 laTj l n p z ~ ODDDDD $$1$Ifa$kd;$$IfT4Trj044 laT    ODDDDD $$1$Ifa$kd$$IfT4Trj044 laT   ODDDD $$1$Ifa$kd$$IfT4Trj044 laT   dYYYY $$1$Ifa$kd$$IfTT\jv044 laT    dYYYYY $$1$Ifa$kd$$IfTT\jv044 laT  & , 6 ODDDDD $$1$Ifa$kd_$$IfT4Trj044 laT6 8 : < J P \ ODDDDD $$1$Ifa$kdA$$IfT4Trj044 laT\ ^ ` b v | ODDDDD $$1$Ifa$kd#$$IfT4Trj044 laT    ODDDDD $$1$Ifa$kd$$IfT4Trj044 laT    ODDDDD $$1$Ifa$kd$$IfT4Trj044 laT    ODDDDD $$1$Ifa$kdɘ$$IfT4Trj044 laT    ODDDDD $$1$Ifa$kd$$IfT4Trj044 laT $ , : @ N ODDDDD $$1$Ifa$kd$$IfT4rj044 laTN P R T b h v ODDDDD $$1$Ifa$kdy$$IfT4Trj044 laTv x |   ODDDDD $$1$Ifa$kd[$$IfT4Trj044 laT    ODDDDD $$1$Ifa$kd=$$IfT4Trj044 laT    ODDDDD $$1$Ifa$kd$$IfT4Trj044 laT   ODDDDD $$1$Ifa$kd$$IfT4Trj044 laT ,OA6+ dhWD` dhWD` dhkd$$IfT4Trj044 laT ,2~ "&(,.46 ,.bdflDP!!n$$$$$$$$ַַַַַַַַַַ֧֯hM~CJH*aJo(hM~CJaJo(hM~CJH*aJhM~CJaJhM~B*phhM~B*CJH*aJph jhM~B*CJUaJphhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~5B*CJ\aJph6:l *DPBX>J|<V!\!!! dhG$H$WD` dh dhWD` dhG$H$WD` dhWD`!0#n$:&j&p&|&& $$Ifa$ $ G$a$ dhG$WD` dhWD`$$$$$$$$$$$% %%%%% %:%<%T%V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&,&6&:&f&h&j&n&p&z&|&&&㾮hM~B*phhM~B*^JphhM~B*o(phhM~5H*OJQJ\^Jo(hM~5OJQJ\^Jo(hM~B*CJKHaJphhM~CJH*aJhM~CJaJhM~CJH*aJo(hM~CJaJo(5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'$'&'.'6'8'f'p'r'''''''''''''2(B(6666(7>7B7F7J7N7R7Z7x7z7|777777˿˿(hM~B*CJaJfHphq hM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5B*CJ \aJ phhM~B*phhM~B*^JphhM~B*o(phhM~B*H*ph=&&&&&&&&&&pjjaaaaaa $$Ifa$$IfkdŠ$$If4TFX /0  2 24a &&kd$$If4TִX "T 2323230  2 24a&&&&&&' '' $$Ifa$''kd$$IfTִX "T 2323230  2 24a''&'.'8'B'L'V'`' $$Ifa$`'b'kd$$IfTִX "T 2323230  2 24ab'f'r'z'''''' $$Ifa$''kdQ$$IfTִX "T 2323230  2 24a''''''''' $$Ifa$''kd$$IfTִX "T 2323230  2 24a''''(((&(0( $$Ifa$0(2(kd$$IfTִX "T 2323230  2 24a2(B(`(l**v+,,,.-`---.R0l0113\4456l66 dh dhWD`dh$$$dh@&G$H$a$6 7B7|777z8888889 $$Ifa$$`a$ $dhWD`a$ dh $$$dh@&a$ dhWD` 77777>8x88899$9f9t999999::;; <<@<B<<<<J=====ººq]&jI hM~B*CJUVaJph jhM~B*CJUaJphhM~B*H*KHphhM~B*KHphhM~B*H*phhM~B*CJH*aJphhM~B*o(phhM~B*phhM~5B*\phhM~5B*phhM~B*CJ\aJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph"9999V9yppp $$Ifa$kd$$IfTF 0  44 laTV9X9^9f99yppp $$Ifa$kd$$IfTF 0  44 laT99999yppp $$Ifa$kdC$$IfTF 0  44 laT999:.:V:::ypppeYI$WG$H$^W`a$ dhG$H$` dhWD`dh`kd$$IfTF 0  44 laT::::;;;0;$$(&`#$/If^a$$$(&`#$/Ifa$0;2;8;`;l;p;z;;YGGGGGG$$(&`#$/Ifa$kd$$IfX\8w ? #J 6`(044 la;;;;;;YGGGG$$(&`#$/Ifa$kd$$IfX\8w ? #J 6`(044 la;;;;<<YGGGG$$(&`#$/Ifa$kd$$If\8w ? #J 6`(044 la<<<.<6<:<YGGGG$$(&`#$/Ifa$kd$$If\8w ? #J 6`(044 la:<<<H<l<x<<YGGGG$$(&`#$/Ifa$kdy$$IfO\8w ? #J 6`(044 la<<<<<<<YGGGGG$$(&`#$/Ifa$kdm$$IfX\8w ? #J 6`(044 la<<="=,=H=YGGGG$$(&`#$/Ifa$kda$$IfX\8w ? #J 6`(044 laH=J=d====<>d>YPPDPPP $dh`a$dh`kdU$$IfX\8w ? #J 6`(044 la===>>>>>>>>>>>>????? @@@@@ҾҙҀsdsXJ@hM~B*KHphhM~@B*KHRHMphhM~B*KHRHMphhM~5B*KH\o(phhM~5B*KH\phhM~B*ph jhM~B*CJUaJph&jI hM~B*CJUVaJph jӵhM~B*CJUaJph&jI hM~B*CJUVaJphhM~B*CJaJph jhM~B*CJUaJph jWhM~B*CJUaJphd>>>?$?@D@$If $$Ifa$ $1$`a$ $dh`a$dh`@ @"@(@*@,@0@2@6@8@<@@@B@F@f@~@6BBHBTB`BlB $$Ifa$ $$1$Ifa$lBnBkdv$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTnBxB~BBBBBB $$Ifa$ $$1$Ifa$BBB& $$1$Ifa$kd$$IfT:֞ { ]?! 044 laTBBBBBBBB $$Ifa$ $$1$Ifa$BBkd$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTBBCCCC(C2CCkdQ$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laT>C@CNCXC^CfCpCzCC $$Ifa$ $$1$Ifa$CCkd$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTCCCCCCCC $$Ifa$ $$1$Ifa$CCCC& $$Ifa$kd$$IfT:֞ { ]?! 044 laTCCCCD DD"D $$Ifa$ $$1$Ifa$"D$Dkd,$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laT$D&D4D>DJDTD`DlDxD $$Ifa$ $$1$Ifa$xDzDkd$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTzD|DDDDDDDD $$Ifa$ $$1$Ifa$DDkd$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTDDDDDDDD $$Ifa$ $$1$Ifa$DEE& $$1$Ifa$kd%$$IfT:֞ { ]?! 044 laTEEE&E.E6E@EJETE $$Ifa$ $$1$Ifa$TEVEkdZ$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTVEXEfEpExEEEEE $$Ifa$ $$1$Ifa$EEkd$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTEEEEEEEEE $$Ifa$ $$1$Ifa$EEkd$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTEEEF FFF&F $$Ifa$ $$1$Ifa$&F(F0F6F& $$Ifa$kd}$$IfT:֞ { ]?! 044 laT6FDFPFZFdFnFzFF $$Ifa$ $$1$Ifa$FFkd$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTFFFFFFFFF $$Ifa$ $$1$Ifa$FFkd!$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laTFFFFFGGG$G $$Ifa$ $$1$Ifa$$G&Gkd$$IfT4:ִ. { ]?! l0  44 laT&G0G6GM\Md[[[[ $$Ifa$kd$$IfT\z + /044 laT\M^MfMpM|MMd[[[[ $$Ifa$kd$$IfT\z + /044 laTMMMNdSC$WG$H$^W`a$ & FdhG$H$WDd`kdY$$IfT\z + /044 laTN"N0N@NJN^N$d$t&`#$/If^a$$d$t&`#$/Ifa$$$Td$t&`#$/IfVDWDc^T`a$gd^N`NhNzNNNlWWW<$d$t&`#$/IfWDd`a$$d$t&`#$/Ifa$kd$$IfF5  6`t0  44 laNNNNNOOM888$d$t&`#$/Ifa$kd$$If6F5  6`t0  44 la$.d$t&`#$/IfWD^`.a$NNNO O&O,OrOvOOO`PbPdPfPhPPPfQhQQQQQQQQRTHTJTVT\TtTxTTTTTTTTTTTTTTT U UUUUU U$U.U0UJUNU\U^U`UbUnUpUrUtU|UUUUUUUUhM~B*H*phhM~B*o(phhM~B*phZSSSSSSSSSSSSSTTTT4TLTVT^TdThTlTnTpTzTFfFfVFf+ $$Ifa$zTTTTTTTTTTTU&U.U4U:U>UBUDUFURUvUUUUUUUFfFf $$Ifa$UUUUUUVV VVVVV"VFV^VhVnVtVxV|V~VVVVVVFfjFf9 $$Ifa$FfUUUUUUUUUUUUUVVVV,V.V0V2V>V@VBVDVNVPVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWWWW$W&W(W*W2W6W>WBWNWVWnWrW~WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX XXX"X*XhM~B*H*phhM~B*o(phhM~B*phZVVVVVVVW,WDWNWXW^WbWfWhWjWtWWWWWWWWWWFfFf Ff $$Ifa$WWXX"X,X2X6X:XdhVD^`Ff( $$Ifa$*X[@[B[L[p[[[[[[[Ff!Ff $$Ifa$ZZZZZZZZZZ[[[[[[([.[F[H[V[X[Z[\[h[j[l[n[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\ \ \ \ "\ 0\ 2\ 4\ 6\ B\ D\ F\ H\ ^\ `\ j\ l\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ] ] ] ] ] ] UhM~B*H*phhM~B*phhM~B*o(phY[[[[[[[[[\\ \ \ &\ J\ b\ j\ r\ x\ |\ \ \ \ \ \ \ \ Ff+FfV( $$Ifa$Ff%%03#,gyv:S NΘT SO2 2017.9.1-2017.9.70.007-0.0180.53.6h00NO2 2017.9.1-2017.9.70.010-0.0280.214h00H2S2017.9.1-2017.9.70.02-0.090.245h00Nh5.3-8SN wQ yv:SWQsXzzlċNVP[SO20NO2\eW0 6.1.1e]gsXzzlq_TRg yve]gNuv^l;N:N0WW_c@bNuvlb\0ЏfЏNuv>\l0 1 lb\q_TRg e]lb\ e]g[sXzzlq_Tv;Nalgir:Nlb\0(WyvT~e]-N^Q{PgevЏ0ňxS0X>eI{ ONu N Tq_T z^vlb\ algVP[;N:NTSP0PM100lb\vNuϑNe]e_0WX+T4lϑ0laagNI{ gsQ0(Wzzlr^q0Θ'YvlPagN N e]^Ǐ z-NO[s:W\Wޘlb Ozzl-N|irSm^XR v^Θibce q_T NΘ:SWShTVsXzzl(ϑ0@bNyv(We]Ǐ z-N^R'Y[lb\valg2l0 Џf'YlsXq_TRg NЏ|\NuϑNf^0Sb`Q gsQ N,`Q N (W T7hbnm z^agN N f_ lb\ϑ'Y (W T7hf`Q N b Rlb\ϑ'Y0 9hncN NRg sċBl^e(We]e^ǑSY Nce[e]glb\ۏL2l1 ЏfPLv v^Ocbvnm2 ǑS^z2bQS2bX0[gm4lM\0ire\XX[SЏI{ce3 ^ǑSm4lM\00WblxSceI{e_MNOlb\Sm^0e]gNuvlb\alg/fwgv @we];mRv~_g :W0Wvv0S0^Q{irvb_bNS~Sv[bI{ e]lb\[sXzzlvq_T_N1\KN~_g0 2 Џ^l[sXvq_T Џf\ONgNuv>\l _N/fq_TsXzzlv;NalgirKNN0T~e]^l;N1uЏfЏLǏ z-NNu0vQc>ev^l;Nalgir:N.l'lSir0N'lSkxTN'lSx ُNx'`lSOevc>e\q_T:SW'YlsX(ϑ XRxSuvis v^q_ThTV iirvu0vQYO]kO(uv:ghY5u05u q:gI{N,N5u:Nn NONu:gh>\l0 ЏfYc>\lϑGW N/f_'Y >\lc>epYyRHT NV[e_c>e (WzzlsX-N~N[vݍy6qibce0zʑT [ċN:SWzzl(ϑq_T N'Y TeُRq_T@we]gv~_g \Pbk0 6.1.2e]g0Wh4lsXq_TRg 1 ] z^4l e]^4l;NegnNxweQmI{e]Ǐ zNSmQW{Qb {Qb^4lpHe|peS0.8 RNuvu;mal4lϑ:N0.24m3/d0ceQlm`llmT(uNm4lM\ NYc0 3 )Yb_b0Wh_Amalgvq_TRg yvW@x_cTW@xe]gG0R N'Y 4lb_b0Wh_AmQ7RnmW0^Q{xwI{b_bvlFm4l O:d&^'Yϑll04ll0l{|SvQ[0WhVSOalgir0S_vQۏeQ4lSOTS b4lSOalg O4lSO4l( NM01uNyvS_0W:Nef>fO:SW :W0W:SWs^fW by'Y 9hnc0O{yv:S)Y0Wh_Amϑ:N0.91mm/min 0Wh_AmNuvbnalg_\0Vdk e]USMO^(Wyv:W0WhTV^VX v^(W:W0WQn*bYul 2bkyvQ)Y0Wh_AmAmeQl4l^0 e]^gve]^4l+T g'Yϑv`nmir ac>e\[sX balg0Ble]USMOR:_{t ǑSN Nce 1 :N2bkyve]g^4l00Wh_Am[l4l^4l(S bq_T ^=\ϑ b(W^c[e] yvQe]g^4lSc[Nuv0Wh_Am_eQyvQnv4Nelm`l vQS[~4lϑ:N10)Y]Svc4lϑ ~lmYtTV(uN^Q{PgevQmTe]S0:W0WU4lM\I{0 2 [4ll0leI{^Q{PgeX[>e^R:_{t v^ǑSnvce e]:W0WhTVnVXS*bYul 2bke]g^4lV4lQ7RYnTvQNV } b[l4l^vq_T0 3 ǑSyg gHev4lWOcce0 4 :N2bkyvQ0Wh_AmAmeQl4l^[vQ4l( bq_T ^=\ϑ b(W^c[e] v^(Wyv:W0WVhTnVX0*bAml \yvQe]g^4lSc[Nuv0Wh_Am_eQyvQnvlm`l ~lmYtTV(uN^Q{PgevQmTe]S0:W0WU4lM\I{0 e]ǑSN Nce [hT4lsXq_T\0 6.1.3e]g0W N4lq_TRg 100W N4l{|W :SW0W N4l1u,{V|~gceB\-NKX[T[4l~b N NB\n4lKX[ mN\ϑW\ˆ4l:N;N00W N N4l;NcS'YlM4l00Wh4lSNO4l^KNvvNe~ Amcle_N0WhW,gN0 b^yv0W N4l{|W:NT[\o4l ;N`'YlM4l00Wh4lSNO4l^e~ ǏScl;N+T4lB\S4lB\:N`$B\ }kXW 4lϑ N'Y3z[v0W N4lMO(Ws0Wb N2.00m^6.30mKN0W N4l[W0e]NXTvu;mW>W vQ-N^_Wwe:N_cvWwe 1uNyve]ǑSteSO_c NkXeϑ'YNceϑ NNu8lEN^_Wwe gHe2bkWweVM薲Q7R0Wh_AmۏeQhTV0W N4lQ2p0^Q{W>WSňOPgeV6e)R(uvR N^ir6e-YۏL6e-Yn NS)R(uv^Q{W>WbƖ-N6eƖ Џc[v^Q{W>WX>e:W@bۏLYn (WyvQ\PYuew v^NǑSvce NOm0e]NXTvu;mW>WƖ-N6eƖT YXbskSnЏYn MQyvQ^Q{W>WSu;mW>WVM薲Q7R0Wh_AmۏeQhTV0W N4lQ2p balg0 Vdk [Ne]gVSO^ir Bl^USMO_{R:_{t SentQe]s:W0e]gVSO^ir NO[hTV0W N4lsX b N)Rq_T0 6.1.4e]gXsXq_TRg jVXn;N/f0Wb] ze]:ghVTЏYjVX00Wb] ze]gR:NV*N6k ,{N6k:N:W0Ws^te6kWwe6k ;NjVXn gcW:g0cc:g0ň}:gI{e]:gh,{N6k:NW@xe]6k jVXn;N gcc:g0mQWdb:g,{ N6k:N~ge]6k ;NNjVY gmQWdb:g0/ccch05u/I{,{V6k:NY[ň6k ;NjVXn g TfI{0 {|kge]jVXn:_RN Nh6.1-10 h6.1-1 ;Ne]:ghjVX:_^h e]6kY TyjVX:_^[dB(A)]ݍXn1mYjVX~ ^gN~g6k5u/905u q:g85-NW}͑f755u98ň}:g90ňO0[ň6kKb]98RrR:g98{W}͑f75!jHrbxS:g100,gyve]gvjVXn;N/fЏf0ň}:g05uI{ jVXeyrp ,g!kċN\e]:ghjVXƉ:NpXn ;NQpXnjVX0R N TݍyY~ݍypQTvjVX jVXn:_ (uVvg'YehQ 0GB12523-2011 vc>eBlP

ehQ 0GB12523-2011 vc>eBlP

W0e]NXTvu;mW>W0 10^lWwe ,g] z_cWwe;`ϑ0.1Nm3vQ-N_cWe0.09Nm3 eRyhW0.01Nm3 VkXWwe;`ϑ0.1Nm3VhW0.01Nm3 eg:W0WeRyv^Ɩ-NXX[S^:W:SQvhW0] ze_#nNu0 20e]NXTvu;mW>W e]gu;mW>WOXbS:Ss gu;me u;mW>W_0RYUYn0 30^Q{W>W (WTgvTge]-N؏ONu^_vXW0xt0mQWWWI{ Te؏Sbe]-NvTySňPge0ُN^_irW,g N NM0 NPpS( YYt NS_ Oq_Tof‰ThTVsX(ϑ0^Q{W>W^Ɩ-N6eƖT=\ϑV6e)R(u NVkXv^Q{W>W^ЏvsQ{tc[0WpۏLĉSYn0 SǑSR[ce Ynce_S_ e]gVSO^_ir[hTVsXq_T\0 6.1.6e]gu`sXq_TRg 6.1.6.1] z`S0Wq_TRg ] z`S0Wq_T ,g] z^qQ`S(uW0W12hm2 GW:N8lEN`S0W0yv`S0W{|Wg0W0I0W0hjW0WSvQ[(u0WI{0W0W8lEN'``S0W9eSW0W)R(usr [:SWW0W)R(ufq_T0 yv^_(uW0W%NPP0X>e^_irv0Wp0sXObBlv&{'`}Y0 9hnc 0-NNSNlqQTVVSO^iralgsX2ll 0,{ASmQagBl NuVSO^irvUSMOT*NN ^S_ǑSce 2bkbQ\VSO^ir[sXvalg0 ,gċNBl^USMO_{R:_hW4NeX:Wv{t ǑSv^v2bce NMQ4lWAm1Y0 Te_W^=\_Џp0 R iirq_T e]g[e]:S$NhRirT,rLRirv;mR gN[vq_T OvQy0R^e]:S FO[vQuX[l ggbZ0e]Ǐ z9hnce]nd`S0W:SQv0Wh i09hncs:WR ċNVQ iiry{|NNOwTN(g0Lp(gTI,g iir:N;N0yv] z:SQ*gSsOb iir e]g;N[NOwTN(g0Lp(g0INNuq_T0e]g~_gT bTS_0Wuv i[4Ne`S0WۏL ib` Y0 404lWAm1Yvq_T ,gyv^[S0W0WXT i bpbRT_cOW0 i4xOWOvc_w4lWAm1YTu`qS[ c b~Nm_c1Y0Vdk yv^(WW^e]Ǐ z-N ^ Y~=\ϑQ\ i4xOW R:_ i͑^TsX~S N2bk4lWAm1Y 9eUsXu`0(We]-N_cTVkXe YG)YO g4lWAm1Ysa e]:W0W^R:_{t =\ϑOc:W0Ws^te WweX>eaWb^s^te0yve]bhe ^\4lWObv gsQag>kReQbheN v^%Ne:WRv24l^I{0$\vQ/f(Wc[e]e N[laZP}Y4lWAm1Y2b]\O Se[_cbS4NeSW0_WN0WۏLv MQSu4lWAm1Y0_WS^Q{W>W^ cgq^?e0ĉR蕁Bl(Wc[0WpۏLkXQ{ VkX:W0WYfe NN)R(u ^SeۏL i~S 2bk4lWAm1YSu0 SYNe]v,geg e]:W0WppWbT0kXcWeI{\ON(WlPr^qNeg_ЏfA~e lb\algk'Y e]\ONNuvlb\Oq_ThT:SWQ\Oirvu0lb\[u`vq_T;N/f~\v|vKbSGrhb 5X^X\OirlT[ q_T iir|T8T\O(uTIQT\O(u N q_T\Oiru No0FOُNq_T(W)YSmd q_T z^ N'Y0 6.1.6.3u`sXq_T~TRg~ ~ NRg Nyv[e (WTt_S)R(uW0WDn e]gǑS gHevu`2bce Џ%gǑS gHevu`b` Yce R:_0W N4lDn_Ǒv gHe{t :_S-N4l(WV:SShTu`^-Nv\O(u Nu`sXq_T҉^Rg/fSNcSv0 6.1.7\~ yve]gvsXq_T;NSOs(WsXzzl(ϑvq_Teb0['YlsXvq_T;Neg:W0Ws^teSireЏ_wvlb\ ^w=[sċcQv:W0Wm4lM\0R:_e]{tI{ce g'YP^Q\e]lb\[hTsXvq_T0 Te yv^%NWYcۏeQl4l^ NOyve][l4l^4l(NSvQ-Nv|{| N b'Yq_T0 6.2Џ%gsXq_TKmNċN 6.2.1^lsXq_TKmNċN 6.2.1.1alglaagNRg [[^^\-NNp&^NO~^ؚwmb0W:SvؚSc[ΘlP:S s^GWwmb1800m wQ gQfYQ Vc[Y%fvyr_0gpg:N7g Yc[s^GWl)n20! gQg:N1g Qc[s^GWl)n7.2! gzgؚl)n38.7! gzgNOl)n-7.2! Yt^s^GWl)n14.7!0r^t)n^:N21! nt)n^:N31!egs^GWepe:N232)Y0t^s^GWg'Yv[n^82.0% t^s^GWg\v[n^47.0% t^s^GWv[n^:N72.0%:SQr^0c[Rf M4l;NƖ-NNc[kt^5^10gN ~`ShQt^M4lϑv80% Yt^s^GWM4lϑ:N876.48mm g'Yt^M4lϑ:N1122.90mm1971t^ g\t^M4lϑ:N657.30mm1975t^ eg'YM4lϑ:N120.40mm1979t^8g15e 0Yt^s^GWSϑ:N2195.38mm0t^;N[ΘT:N0WSΘ %fc[2^4g Θg'Y s^GW3.0m/s yc[8^10g Θ\ s^GW\N2.0m/sQc[NΘ:_ Qc[g'YΘ17.0 m/s s^GWΘ:N2.0^3.5m/s Yt^s^GWΘ2.23m/s:SYΘsؚ ~:N37%0Q%fc[eY t^GWQsepe~77)Y0egq2047.5\e ,g:S:NY:S t^s^GW5ue70)Y0wQ gr^nRf ϑƖ-N p Tc[ t^)n]\ e)n]'YSAS̑ N T)Ylvyr_0[[^vYt^lPDeh6.2-10 h6.2-1 [[^la }Yt^1971-2000 s^GW

f gΘeSyvzzlalgq_Tv:SW;NƖ-N(WS@WNSOPN9Y҉45Gbb_:SQ0 2 Θ [[^laz2015t^0WbΘ‰KmDe~~gh6.2-3 S@W@bY0W:SΘ'Y t^s^GWΘ:N1.52m/s gGWg'Y:N2.22m/s g\:N1.08m/s0;`SOyce^ N'Y NTΘTMOhQt^s^GWΘvR^`QSN wQ ΘR^HTsWTSWΘT&^Θv['Y0vQNΘT&^Θv[\v>fWyr_ N0WSΘT&^W0SW0WSW vs^GWΘؚNt^s^GWΘ ُN~gN0W:SvLΘTvR^ gsQ0 h6.2-3 TΘTMOTg0hQt^s^GWΘR^~ gNNNNENEENEEESESESSESSSWSWWSWWWNWNWNNWs^GWNg0.70.490.630.651.540.950.850.870.992.32.943.173.251.80.750.511.71Ng0.520.480.641.142.311.91.811.211.362.022.143.23.52.590.840.482.19 Ng0.450.390.610.721.61.191.430.881.731.81.942.843.422.530.990.671.83Vg0.480.690.621.372.012.051.751.081.421.591.843.123.63.041.620.62.22Ng0.430.480.61.132.281.941.681.671.471.251.762.352.562.20.920.511.69mQg0.540.630.680.911.521.711.321.311.581.211.752.262.271.710.910.71.4Ng0.480.590.691.121.61.931.751.811.371.531.421.751.971.491.020.621.28kQg0.560.630.671.191.571.751.81.551.591.151.572.132.061.521.110.71.36]Ng0.530.70.760.871.51.591.861.651.121.41.531.741.791.331.040.61.16ASg0.510.780.970.791.011.171.091.551.592.022.152.091.841.231.30.911.16ASNg0.470.660.861.071.411.131.231.431.052.042.552.742.672.581.920.851.18ASNg0.40.730.921.081.791.551.531.741.261.932.392.191.682.281.570.941.08hQt^0.50.650.761.021.791.681.521.511.41.822.052.632.952.171.150.751.52 V6.2-2 t^s^GWΘgSSV 3 l)n hQt^s^GWl)n15.83! gQg12gs^GWl)n9.07! gpg6gs^GWl)n20.26! t^s^GW)n^vgSSh6.2-4 )n^SSV6.2-30 h6.2-4 hQt^Tg)n^SS`Qh gN1g2g3g4g5g6g)n^(!)10.299.4313.8918.7219.2820.26gN7g8g9g10g11g12g)n^(!)20.0520.4619.4317.1411.919.07 V6.2-3 t^s^GW)n^gSSV 4 'Yl3z[^ N[[^laz2015t^1^12gv‰KmDe:NW@x 'Yl3z[^R{|~gh6.2-50~ghfhQt^3z[^{|N-N'`{|gY 72.64% vQ-NNggؚ89.52% ُNsaN4)Y gsQ0 N3z[{|Qss\ t^s:N7.66% 3z[{|t^s:N19.7%0 h6.2-5 ċN:S'Yl3z[^R{|~g% gNABB-CCC-DDD-EEFNg01.8809.41049.19039.520Ng01.5806.03068.39023.990 Ng02.1506.18065.32026.340Vg02.08011.53059.17027.220Ng01.7508.74071.24018.280mQg04.4402.92081.11011.530Ng03.2301.61089.5205.650kQg02.6902.55086.9607.80]Ng03.0601.53079.03016.390ASg02.2802.42081.72013.580ASNg04.3104.31065.56025.830ASNg02.1503.23074.02020.590hQt^02.6305.03072.64019.70 5 alg|pe hQt^Tgalg|peRM`Qh6.2-60 h6.2-6 Tgalg|peRM`Qh gNNNNENEENEEESESESSESSSWSWWSWWWNWNWNNWs^GWNg2.51.11.921.863.585.0931.540.820.930.964.965.55.6815.777.653.93Ng2.773.291.343.99.584.992.220.951.160.571.884.084.892.056.54.53.42 Ng6.584.131.984.676.894.292.162.140.70.372.014.125.624.148.566.824.07Vg4.632.811.562.135.743.661.511.160.490.611.363.655.863.476.269.273.39Ng5.933.924.034.286.964.432.241.451.011.181.845.155.143.058.919.754.33mQg6.434.635.727.0210.245.854.112.342.021.952.144.184.592.446.417.544.85Ng8.966.375.843.487.064.533.231.562.061.582.654.914.163.619.0914.15.2kQg8.884.055.215.7611.474.692.542.771.771.521.373.473.663.096.7813.445.03]Ng11.535.566.036.869.635.423.965.051.621.391.272.242.092.616.1415.525.43ASg11.598.276.244.253.722.414.4410.583.133.932.380.770.950.763.8215.665.18ASNg14.777.584.522.731.382.466.899.913.73.541.850.660.470.973.3315.25ASNg11.453.882.041.371.281.562.94.020.864.252.141.171.20.944.9721.044.07hQt^7.884.483.793.886.183.913.113.541.571.761.753.143.482.566.711.254.31 6 ċN:Salglayr_~ yvS@W@bY:SW;N[ΘT:N0WSΘ :SWQs^GWΘ'Y0;N[ΘΘTvΘR:_NTgs^GWΘk r^c[s^GWΘؚNnc[ fr^c[ibceagNf>f}YNnc[3z[^{|WND{|:NgY0Rg~ghfS@W@bY0W:S'Ylalgir\;NTNSOPNeT0 6.2.3.1KmeHhSKmQ[ 1 KmVP[ ck8^c>e`Q NKmVP[H2S0 ^ck8^c>e`Q NKmVP[H2S0 2 KmV KmVN>\lmmTXclR{PWh0 0 :N-N_ JS_2.5kmvWb_:SW0 3 KmQ[Sel `$ ck8^c>eagN %\eSm^Km Ǒ(u[[^laz2015t^hQt^v0Wbla‰KmDeeknyS7h {ċNVQTQeagN Ǒ(u[[^laz2015t^v0Wbla‰KmDeeknyS7h {(W^ck8^c>eagN NċNVQTQe`Q ck8^`Q N^lc>eyr_h6.2-90 h6.2-9 ck8^]Q^lc>eyr_h algir Tyc>eskg/h clR{QUOؚ^m clR{QSQ_m pVQSYpl^lϑNm3/h pVQSYpl)n^ kxS"l0.1340112000202 ^ck8^c>e yv^ck8^`Q N^lc>eyr_h6.2-100 h6.2-10 ^ck8^]Q^lc>eyr_h algir Tyc>eskg/h clR{QUOؚ^m clR{QSQ_m pVQSYpl^lϑNm3/h pVQSYpl)n^ kxS"l12.7740112000206.2.4ck8^c>e`QKm~gSċN 6.2.4.1ck8^c>e`QKmSm^!.s

evalgirkxS"l(WċNVQ\eg'Y=0WSm^ Te~Qg'Y=0WSm^Qse0MOn h6.2-110 h6.2-11 KmċNVQ\eg'Y=0WSm^!.s\lmmTXclR{PWh0 0 0 N NhSw kxS"lv\eg'Y=0WSm^!.sevalgirkxS"l(WTsQ_pvg'YSm^SR~g vQ-Ǹofe`QKm~gSċN 9hnc,gyvuN]zTalgirc>eyr_ ,g!ksċalgir^ck8^c>eQ^l0;NQmmTXSuEev`Q0agN:N,gyv^ck8^]QxňnH2S8T6esN99.0 NM00 6.2.6.1^ck8^`Q NalgirKmSm^g'Y

e Nalgirc>e`Qh6.2-100^ck8^`Qalgirc>eKmh6.2-270 h6.2-27 kxS"lKmSm^g'Ye`Q N TsQ_pH2S\eSm^g'Ye0 6.2.6.3^ck8^`Q Nalgirg'Y\eSm^R^V 6.2.1.3sX2bݍy sċǑ(usXOb萯sX] zċ0O-N_sX(ϑ!jb͑p[[S^v'YlsX2bݍyhQ{ z^Ver1.1 [yv(lۏL{ {~g:N ehp {~g>f:y,gyv Nn'Yl2bݍy0 6.2.1.4'YlċN~ ^yv(Wck8^c>e`Q N g~~c>evH2S0Talgirg'Y=0WSm^(WSRg'Y\eSm^̀ofe`Q N[sXq_T\0 yvЏ%g^l^ck8^c>e`Q N TalgVP[g'Y0Wb=0WSm^GW\NhQPe`Q N Talgir(W^ck8^c>e`Q Nvg'Y=0WSm^Ng'Y\eSm^̀ofe`Q N[sXq_T\0 Vdk Џ%g%Ne Q\[hTsXvq_T0 6.2.2^4l 6.2.2.1^4lϑ 10uN^4l ,g!kb9e NeXuN'`^4l ;N:Nmm^4l ~:N0.57m3/h 4104t/a ;Nalgir:NkxS0 6.2.2.2^4lYn`Q 10uN^4l ,g!kb9e NXRuN'`^4l ,gyv^4l;N/f>\lmm|~Nuv^4l0 20u;m^4l ,g!kb9e NeXXT] Ee NeXu;m^4l0 6.2.3.3^4lYn`QSSL'`Rg uN^4l NYcSL'`Rg 9hnc] zRg ,g!kb9e NXRuN'`^4l ,gyv^4l;N/f>\lmm|~Nuv^4l ^4lNuϑ:N2.2m3/h0 20mm^4l4l(V(uvSL'` ,gyvv^4l;N:Nmm^4l ^4l-N+T gkxS ,gyvǑ(ukxSNzxx-NvAsTPbS^ Ee,gyvmm^4lV(uNkxSnmM6Ri/fSLv0 6.2.3.5\~ ~ N@b yvuN^4lV(u 2bkNEe^4lNuvq_T ,gyvuNǏ z-N^4l[hTV4lsXq_T_\0 6.2.3jVX 6.2.3.1jVXn:_ ,gyv%ЏgjVX;NegnNTy:gl0Θ:gI{ jVXn:_(W90^100dB(A)0h6.2-160 h6.2-16 ,gyvjVXn:_NltNȉh ^SY TypeϑjVX:_^dB(A)MjVceMjVTjVX\lΘ:g1100W@xQ RmhV85yvhTV200mVQeXsXOeap VdkYsXsQ_p NZPKmRg0 ,gyvjVXnOY NjVYGW~XMjVceI{Yt0(WjVXq_TKmRg-N [jVXnۏL{S R+R\ NY{S:N]^pXn0T]^XnSRn:_SNSLuvݍyI{W,g`QS Nh6.2-170 h6.2-17 TKmp0RXnvݍy USMOm Y TybWSbSONbl2505003010>\lΘ:g2804752010lYݍySLuvݍy9hncs^bVSN;NcOۏL0O{ RYySLuݍyN[E`Q gS NN0 6.3.2.3KmVTKmp ,gyv;NNjVYMONS:SQ KmV:NSLu0 6.3.2.4KmelTpQ{el Ǒ(u 0sXq_TċNb/g[R XsX 0HJ/T2.4-2009 -NcPvKm!j_ۏLKm0 jVX OdݍyX'Y pQv{!j_ EMBED Equation.3 _-N Lp KmpX~ehQ 0GB12348 2008 3{|hQ sSepeϑt/a c>es^ir{|+RSNxltcex#n20oniHW34 ^x261-057-34V(us gnlxxx#n~T)R(uňnЏ%gV^GW100%Yn NYc [sXq_T\0 6.2.50W N4lsXq_TRg :NNEQRNċN:S4le0W(agN ^USMOYXbfV\W] zRKm gPlQSۏLNNysX4le0W(g v^6RN 0NWSey0NёS] gPlQS9eib^30N(T/t^Tb(lňnyv4le0W(gbJT 00,g!kċNEQR)R(u NbJTNSs:WRg Rgb^yv^[ċN:S0W N4lSNuvq_T cQMQbQ N)Rq_Tvce0 6.2.5.10W N4lċNI{~NSċNV `$0W N4lċNI{~vnx[ 9hnc 0sXq_TċNb/g[R-0W N4lsX 0HJ610-2016 -N 0^yvsXq_TċNR{|{t TU_ 0 ,gyv:N`!{|yv0 9hncfV\W] zRKm gPlQS6Rv 0NWSey0NёS] gPlQS2.2N(T/t^lSݔ^yv4le0W(gbJT 0 ,gyv0W N4lR:N]N(u4l ,gyv N(WƖ-N_n(u4l4lnT*gR[QOb:SvƖ-N4l_n(u4l4lnvQOb:S0e~_Am:S_N N(WdƖ-N_n(u4l4lnNYvV[b0We?e^[vN0W N4lsXvsQvvQ[Ob:S0Rce_n(u4l4ln0WNSyrk0W N4lDnOb:SNYvR^:SI{vQN*gReQ NOeaR~vsXOea:S Vdk,gyv0W N4lsXOea z^:N NOea0 h6.2-20ċN]\O~+RRRhQ yv{|+R sXOea z^I {|yvII {|yvIII {|yvOeaNNNOeaNN N NOeaN N N9hnc^yv0W N4lsXq_TċN]\OI{~RRhY Nh ,gyv^\N`!{|yv00W N4lsXOea z^:N NOea nx[,gyv0W N4lsXq_TċN]\OI{~:NN~0 a$0W N4lċNVvnx[ 9hnc 0sXq_TċNb/g[R-0W N4lsX 0HJ610-2016 -N ghl h3NSċN:SW4le0W(yr_00W N4le~0_AmTclagN00Wyr_T0W N4lOeapvR^`Q nx[0W N4lċNV:N6km2v:SW0 6.2.5.20W(N4le0W(agN 6.2.5.2.10W(g g:S0WY^nSF0WtN 'Y0Wg MONlbP[0WSWS ^\nNS6v:S0~Ygg ;mRq_T O:SQ6vSeˆASRS g :N YBg0SN$NOWSSTN~g nf!nleˆTW( f蕭eˆ$N'Yeˆ9Yc :SQWSS$NzSNTTSNTeˆc6R O:SQewv0WS eˆg ~;NHTSNTSNTU\^0:SQN~eˆ:NW( f蕭eˆ(F1) vQ[GW:NN~b!k~eˆ0 W(--f蕭eˆ(F1)HTяWSSTU\^ 1u:SQSeQX~y?\Xf0勭eˆhQ180km /fNagYg;mRveˆ eg ;mRwQ~b'` c6RW(0y?TfI{v0WSi7vS lg ~ g)nl\20eˆ;`SOHTUSN~gyr_ W(NSs^v^8O ]e _mbyr_hsf>f NWSl:NSSNT (WW(v0WDяNYagSNTeB\NR eˆ-NWSkeg ;mR>f:y]eSmb'`yr_ WSzNfSSTeˆ@bN*b0勭eˆ1uSۏeQ:SQy? WS^fS :SQ~8.0km eB\&^\w4xx ҉>x\0|h\S leB\ g\OeQS)nl\2 eB\SYg;mRf>f Kf[geB\Nv NM lyS~CSYOs|e|o_l~x\0[fkNTgvQ!k NGS,SuNlyNPNeB\NN =cяg勭eB\Neg\OSTЏR b_bNؚNOvg eR0Wb_0:SQ!k~g ASRS ;N gS萄y?^rg Sy? )nlceB\TWS)n4l%s^yeB\I{0 y?^rg (F2) (WWSSTSNTTT^R\O(u N [[vb_TeV~f30WB\ czeeTmbR embbYl0WB\Lu~Sub_eN0WB\Lu~ YIQo\~ffCSgrg 0 )n4l%s^yeB\(F4) HTNTU\^NWS)n4l%N&^,eˆw_nesWv0WNS\%Qg ~WSN)n4l%Qg:S (W0Wb_ Nb_bN[l7 FOY,{V|v0eB\zRf3Se| v^O)n4l%Dяve|o_l~4ls^R~6.0km vQReT:NSvTMOy WSvv[TNMOy0)n4l%S;NeB\WSOSST/eeB\ N;NeB\eN 9hnc/eeB\Rz-NuN_ng v0W f)n4l%eB\Sb_bNqq\g0)n4l%QgDя g)nlQ2 dkeB\яgN(W;mR0 :SQ6vg ;N g[[vb_Te0zkTeT'Ym Y_6vI{0[[vb_TetяNT TeWS[ SNeua Tet1u-NuN~B\~b vQb_bNSNTSSTeB\;mR$cS gsQ0zkTeMONWS)n4l%SNDя tTSSN 1ue|aq\l~@bgb[y_Te0'Ym Y_6vMON_nv0WS8u-Nv0WKNv'YmN&^ Sb$N*NTeT$N*Ǹe 6ϖtTHTSTs^LcR 1uf3'YS~TZQ~gb06v>P҉SS'Y Wv Y_6vtTSpeag*jTeB\0:SQWS)n4l%N&^g ASRS0g:S;N0W(g R^V6.2-90 V6.2-9 g ~V 6.2.5.2.2:SW4le0W({|W ċN:S^\NN*N:N[tev4le0W(USCQ0^\EmRrRvؚ-Nq\g OeR0W{|W q\ ;`SOpTNg ~N SOQ2v0WB\;N:NCQSLuf3ZQ~Pt1m 0WB\ B\ N:Nmpp0pprg\Sx\0-N:Npp\\SO N:Npp0mpprg\9Y>xrpp\0pp\0B\pp\0lpp\Tp(g\I{0 ċN:SNS҉R:N NS|TOW|y0N0WB\ \'`;N:Nm~0fh~0f+}rl\0l(|x\9Yl\ ^:N>x\0l\+T(~8h0ċN:SWSO;NQ2e|T~0WB\ \'`;N:Npp\0wx\Su\I{0 -N;NQ2,{V|0WB\ 1uNteSO NċN:S:NVhTؚ-N_NO 0W N4l1uVhTT-N_,{V|GlƖ b_b,{V|[4lWWk0ċN:Swmb(W1805~2222m v[ؚ]417m0ċN:S0Wyr_;`SO N/fWSؚSNO q\4YYHTQmWr aW^(W10N N ,{V|Xy0WB\S0^45m]S VhTq\aWaW^:N5 0Wb_)RN0Wh4lT0W N4lvcl0ċN:S:NN*N{US0rz0[tev4le0W(USCQ0W N4lve~:SNAm:SR^W,gN ;NcS'YlM4lve~ Ǐˆ|~T NneQvb__1uVhTT-N_Am g~Nlvb__clN0Wh00Wh4lv;`SOpR/f1uSTWSAmR0:SW0W N4le_csrteSO NNċN:S4le0W(USCQ0W N4le_csrN :SW0W N4l;NS'YlM4le~ teSO N:SW0W N4lSTWS_Am0 6.2.5.2.30W N4l{|W ċN:SQv0Wb_0WagN00W(g S\'`yr_[0W N4lb_b0Џy0KX[SR^I{wQ gf>fc6R\O(u0 cgq0W N4l{|WvRROnc \:SQ+T4lB\{|WR:N~gce\{|T[4l0W\ˆ4l ~Tg:S[E`Q [:SWT{|W0W N4l+T4lB\Y N 1 T[4l R^N0Wb_aW^:Ns^vq\eaW0W&^hB\ ;NKX[N,{V|~gceXyir(Qel+dl)-N +T4lN(:N|(|WB\ +T4lB\S^N,S |W0xw|T[-N} g\ϑ0W N4lR^ FOSvQ+Tϑ\N| g|WEQkXvq_T N+T g_ϑv0W N4l ;`SO[4l'`1_0 ˆ4l :SW Nˆ4l;NK4lN(:Nf3ZQ~Pt1m x\00W N4l;NKX[NˆKN-N0vQ[4l'`:N-NI{ e~egn;N:N'YlM4l00Wh4l0YVW\ˆ4lI{ R`SSv[3z[0nc:SW4le0W(De+T4lB\0W NlAmϑN,0.02^1.0L/s00W N4lAm!jpeN,0.5^1.0L/s.km2 [4l'`1_--NI{ 4lSf[{|WNHCO3-CaW:N;N wS^\NN,\N0.3g/ L 4lϑc[SS SS0b^:W0WQ+T4lB\:Nl(|x\ [4l'`1_ e~egn;N:N'YlM4l00Wh4l0g:SQl7:N0W N4lvcl:S0 :W0W0WB\:Nl(|x\ :Nv[4lB\ Nv+T4lB\v4lRT|_1_0:W0W+T4l{|W:Nsfk\ˆ4l [4l'`1_ e~egn;N:N'YlM4l00Wh4le~0@b+T4lϑu_0 6.2.5.30W N4lve0_0cyr_ 100W N4lve~ :W0W:S0W N4le~;N g'YlM4lvWTe~T0Wh4lvclS:N0W N4le~$Nyb__0'YlM4l/f,g:S;Ne~egn t^s^GWM4lϑ886.5mm ϑEQlq_T0W N4lWTneQe~v;NV }/f0Wb_0W0\'`yr_S\SOΘS0tˆ0S z^0EmB\S(xQ\\R^:S \wΘS:_p ˆS )RN'YlM4llΘS&^ˆ Nne~0W N4l0:SQ0WhY:N,{V|~gceB\v (Wgc[_b_b0Wh_Amb0Wh4lSO FO(Wc[c~MT \b_bc['`0WhAm4l NRl:SQQlGlAm󁳇] NRvc Nne~b_b~gceB\T[0W\ˆ4l0 200W N4lv_Am :W0W:S0W N4lAm:SNe~:Sef>fRLu 0W N4lAmeTSg 00WagNc6R ;NNB\rˆAm:N;N0:SQ0W N4lAmN0W NR4l\:NLu _l:NgNOOWQb 0W N4l1uSTWSbWSNNSlAmebAm0:SQ0W N4lAmwQ_wTB\rˆAmAmvyr_0 300W N4lvcl :W0W0W N4lcl:Nl7AmWQ i[ 'YlM4lYN0Wh_AmAmQ R Nne~~gceB\T[0W\ˆ4l0zeaWeT1uSTWS_Am (W0Wb_NOQbl70WkNGrrceAmvb__cl0S0Wb_0W00W(\'`c6R clN_ll\N~0 400W N4l4lMOsr `$S g0W N4l4lMO 9hnc:SW4le0W(bJTSw ċN:SQS g0W N4lMONUSCQVQ0Wb_ؚ z[RvsQ VhTؚ -NNO (W-N_MO,{V|T[+T4lB\-N 1uNVhTˆS\n+T4lB\0W N4le~ -N_T[+T4lB\b_b[4lWWk -N_4lMOؚ Nlvb__nQ0 a$sr0W N4l4lMO 1uNċN:SVQSؚlQ^S[[]NV:SSU\vq_T :SW0W N4lMONS g4le0W(nfgbJTDevk 0W N4lMO gf>f NM $N*N4lNAmϑ_NSuN:Nf>fvSS0 b$0W N4l4lMOSSyr_ ~ǏYt^[0N%SvQhT]NTQNvSU\ ؚlQNS]NV:Sv^ ċN:SQ0W N4lteSOHT NMR0 ċN:S:NN*N{US0rz0[tev4le0W(USCQ0W N4lve~:SNAm:SR^W,gN ;NcS'YlM4lve~ Ǐˆ|~T NneQvb__Am (WċN:S-N_MOT[+T4lB\2*N4lN$N*N4lNGWen(uR 0s:Wg~ghf b^yv[ċN:SQ0W N4lMOvq_T N'Y0 6.2.5.3.1b^S:S4le0W(agN 1 9hnc:W@W:SQ20WB\;N:N NS|-OW|y0NT3-J1 m~0fh~0f+}rl\0l(|x\9Yl\ ^:N>x\0l\+T(~8h0 0W N4l{|WRY N 1 ~gceB\T[4l +T4lB\;N:N,{V|kaWyB\Q4el+ dl +T4lB\S0.2~0.7m [4l'`1_ 4lMOc[SS'Y e8^t^4lMO~ Y(W\WLubb_b NB\n4l (W:W0WQ*g g{|W~gceB\lpQ20 ,{V|Q*myB\Q4al+pl +T4lB\S^SS'Y NW|vT[:NЏyzz [4l'`-NI{ (Wl70Wk1uNS0Wh4lve~ WSO-Nb_b3z[v0W N4lMO 4lMOWmN,3.2~9.8m0 2 W\ˆ4l +T4lB\:NCQSLuf3ZQ~Pt1m x(g\0g\ 0W N4l;NKX[NW\ΘSˆStˆ-N nc:SW4le0W(De f3ZQ~Pt1m x(g\0g\xQ\\ˆS $\NEmB\vΘSˆ:N;N l4lAmϑ0.14^2.0L/sN N 0W N4l_Am!jpe(W0.4^0.9L/skm2]S [4l'`1_ TewQ g@wm^X'Y[4l'`Q1_vyrp0\B\[4l'`1_ e~agN] :W0WDя*g gW\ˆ4llpQ2 _N NX[(W3z[0W N4l0 2 S:S0W N4le~0_Am0cl 1 0W N4lve~ :W0W:S0W N4le~;N g'YlM4lvWTe~T0Wh4lvclS:N0W N4le~$Nyb__0'YlM4l/f,g:S;Ne~egn t^s^GWM4lϑ886.5mm ϑEQl0q_T0W N4lWTneQe~v;NV }/f0Wb_0W0\'`yr_S\SOΘS0tˆS z^0EmB\S(xQ\\R^:S \wΘS:_p ˆS )RN'YlM4llΘS&^ˆ Nne~0W N4l0:SQ0WhY:N,{V|~gceB\v (Wgc[_b_b0Wh_Amb0Wh4lSO FO(Wc[c~MT \b_bc['`0WhAm4l NRl:SQQlGlAm󁳇_l NRvc Nne~b_b~gceB\T[0W\ˆ4l0 2 0W N4lv_Am :W0W:S0W N4l_Am:SNe~:Sef>fRLu 0W N4l_AmeTSg 00WagNc6R ;NNB\rˆAm:N;N0:SQ0W N4l_AmN0W NR4l\:NLu _l:NgNOOWQb 0W N4l1uSTWSbWSNNSlAme__Am0:SQ0W N4l_AmwQ_wTB\rˆAm_Amvyr_0 3 0W N4lvcl :W0W0W N4lcl:Nl7AmWQ i[ 'YlM4lYN0Wh_AmAmQ R Nne~~gceB\T[0W\ˆ4l0zeaWeT1uSTWS_Am (W0Wb_NOQbl70WkNGrrceAmvb__cl0S0Wb_0W00W(\'`c6R clN_ll\N~0 3 0W N4l1_'` ċ0O:S0W;N:Ng O-Nq\0W ;NN~gceT[4l0W\ˆ4l:N;N g\ϑv\n4l 'YlM4l:N;Ne~egn 0Wh4lYNaWbAmGleQl7 0W N4lЏy_w +T4lB\4lRT|agN:_0ċN:SVQEmB\YR^-NI{ 1_4lB\ l7Q*gSNя7vv:_[4lg yv:ShTsralgn\ 0W N4lsX(ϑo}Y nb!{|4l(hQ0:SQ0W N4l1_'`;`SONO0 6.2.5.3.2Km:SQlegrsa 1uN)Y6q+T4lB\wQ gN[v2al'` ~b@wS_MRv0W N4lsX(ϑN6q0Rb!{|4l(hQ0 1uNyv:SSS:SX[(W+T(lI{uNňn0gX[>eSЏ%gSSuvloR gS[0W N4lsX bN[q_T0 6.2.5.40W N4lq_TKmNċN [gq 0^yvsXΘiċNb/g[R 0HJ/T169-2004 DU_A-Nh10h2Sh3ir(qSihQ [yvvuNSe0NT0 N^algirۏLΘicg yvmS0RvqSiir(;N g(lI{0 ncs:Wg S:SQ20WB\'YR:N,{V|~gcelyir NOl\Tl(|x\0S^;`SO'Y s^GWS^'YN5m09hncs:WS[QՋ nx[N:W:STQ20WB\vn'`Spe0vQ-NkaWyB\s^GWn|pe:N8.8910-6cm/s NOW\s^GWn|pe:N3.1210-5cm/s0 9hncN N[~gSw yv:S NO0WB\n'`;`SO1_ ;`SO Nyv:S0WB\wQ gN[v)Y6q2al'`0 9hncn[~g :S,{V|~gcelyB\n|pe;`SO\ FOS:W0W\'`SΘS z^vq_T te*N:W:Sn|peSS\ R^;`SOGWS0 tN(lSulo[0W N4l4l( g bAsalgvZ (W)Y6q:W0W|W2nW@x N _{ۏL2nYt nxOvQn|pe\N110-10cm/s $\vQ/f.i@bYS:S fS_cؚ2nI{~0 (WǑ(uN N2nceW@x N W,gnS:S^[0W N4lsXObvBl0 9hncS:S4le0W(yr_ \o4l+T4lB\-Nv0W N4lS0WB\\'`00Wb_vq_T S:S0W N4lAmRba :N2bkmn^4lneQmB\0W N4l[4l( bq_T sċBlZP}YS:S2n0nom6eƖV(uceY yr+RZP}Ynnmvvcce (WS:S N8n0W N4lAmTvNWSOv Ny?Qg1#4lNT2#4lNZP}YvKm0(WS:S N8nvKmpSsalgzSNEee ^USMO^ǑS0W N4lalg2l^%`Hh0;Nce/f(WS:S N8nnal4l6eƖce 2bkal4libce0 TebQalgv0W N4l(W0WbeۏL6eƖYt0 ~N NceYtT yvЏLǏ z-N[0W N4lsXq_T(WScSVQ0 ,g!k0W N4lċNQ(WS:SSuNEe`Q N xxPiSulo 0Wb2nce1YHe S[xx9hyP[noT N8nЏy [xx9hyP[Џyĉ_SR^VۏLKm0 9hncb^xx9hyP[\O:Nalgirn:_ ,g@wΘig'YSR ,g!k bxx9hyP[\O:Nn:_ۏLKm{ GPnom-Nxx9hyP[vSm^:N300mg/L0S_S:S2nce1YHexx9hyP[ۏeQ0W N4l 9hnc 0sXq_TċNb/g[R0W N4lsX 0HJ610-2016 N~JSePYT[N(!jW Nz:N[Sm^Lu!j_ _-Nx ݍleQpvݍym t e d c te;RxYvalgirSm^ mg/L c0 leQpvRYSm^ mg/Lxx9hyP[300mg/L u 4lAm^ m/d 9hnc[penc{:N3.2710-3m/d DL ~T%_ce|pe m2/d%_ce^~WceQl4l^0 7 [,gyv^ck8^^4lc>e nNEe`lX[P,gyvvNEe^4l 7sXΘiċN ^yvyr+R/fS]LN (W^TЏLg X[(W\o(WvqSiT g[V } SSuzS'`vNNbNEe Y_w gk g[TfqfrI{ir(lo0rpI{ [N[hQNsX b Noq_T0Vdk_{[^yvۏLsXΘiċN [ُy_c[vq_TcQTtSLv20^%`NQce NO^yvNEe^0_c1YTsXq_T0RScS4ls^0ċN]\O͑p/fNEe_wSLuYNv$O[0sX(ϑvv`SS[u`|~q_TvKmT20 7.1sXΘiƋ+R 7.1.1ΘiƋ+RvV 9hnc,gyvSxI{De nx[ΘiƋ+RVY N ΘiƋ+RV9hncyvuN]zyrpS{|k] zDeRg uNǏ z-NmS0Rv;NqSi0 g[ir(/fSexxRPgekxS0"l'lSalgirkxS"l09hnc 0qSiSf[T TU_ 02015 $R+R N Nir(GW^\NqSiSf[T0 7.1.2ir(ΘiƋ+R 9hnc]zRgS{|kvsQONv[hQċN ,gyv;NqSiireyr'`S$R[h7.1-10 h7.1-1 ir(qSi'`hQ HJ/T169-2004DU_A.1 LD50('Y ~S)/ (mg/kg)LD50('Y ~v)/ (mg/kg)LC5 (\ 8TeQ04h)/ (mg/L)Yl gkir(1510.01gRkir(25LD502510LD50500.1LD500.5325LD5020050LD504000.5LD502N,kirfqir(1SqlSO(W8^)n NNl`X[(Wv^NzzlmTb_bSqmTirvQlp8^S N /f20!b20!N Nvir(02fqmSOꕹpNON21! lpؚN20!vir(03SqmSOꕹpNON55! SR NOcm` (W[Ed\OagN NYؚ)nؚS S_w͑'YNEevir(0rp'` ir((Wkp0qq_T NSNrp b[QQ0iddk]xWf:NOeavir(7.1.3yv;NqSiSf[Tyr'`Rg 10xx xxtSyr'`h7.1-20 h7.1-2xxtSyr'` hƋ-Ne TxxqSi'irSUN 3453 8/PG 3e T Phosphoric acidUNS/RP[_H3PO4RP[ϑ98CASS7664-38-2tS'`(Y‰N'`r}vrVSO 'YN42!e:Ner| zmSO0qp! 42v[[^4l=1 1.874v[[^zzl=1 /lp! 261qTlSkPa /n'`N4lNn0k'`SeP^qS[OeQ_8TeQ0k'` LNcPe0Rzzl-N N'Yϑ8T6eTl Nv`_UTT uO|T8TV0zo`I{ Su:_pvka0Ygzzl-N0R15^30mg/m3 O[fv"P'` HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5982685-6195650.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" irT"h_0 Џe vhSňvS(u^efЏ0wЏeSň[te ň}^3zY0ЏǏ z-NnxO[hV Nlo0 NPLX0 N`W=0 N HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/4054511-4252742.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" _cOW HYPERLINK "https://baike.so.com/doc/5631508-5844132.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank" 2no20YSsSň[hVSu04xˆ0T[m0nSm4lI{sae ^zsSfbcSňbSeS'O(u [hV4x_cS(u! qOe0%NyNfqirbSqir0x{|0ߘ(uSf[TI{mňmЏ0ЏeЏf^MYlo^%`YtY0mpkpel(ull0r4l0N'lSx0r^|040kxS"l kxS"ltSyr'`h7.1-50 h7.1-5 kxS"ltSyr'` hƋ-Ne TkxS"l qSi'irS/e T Hydrogen SulfideUNS/RP[_H SRP[ϑ34CASS7783-06-4tS'`(Y‰N'`r8^)n N:NerlSO0qp! -85.5v[[^4l=1 /v[[^zzl=1 1.19lp! -60.4qTlSkPa /n'`8^)n N:NerlSO0k'`SeP^qS[OeQ_8TeQ0k'`LNcPe R_mP0Ǒ(u2rWgqf0Θe0ybkO(ufNukpv:ghYT]wQ0P:S^Y glo^%`YtY0mpkpelr4l0bn'`ll0r^|h7.1-3 yvqSiSf[Tk'`0qSi'`$R[0X[Pe_Nhh ire Tyk'`/f&T^\gRkir(/f&T^\N,k'`X[Pe_YlxxLD501530mg/kg&T&TzxxikxSLC50950mg/kg&T/f"l'lSLD5040mg/m3&T/fkxS"lLC50618mg/m3&T/f algir ~>\lmmTXmmTc>e7.1.4͑'YqSinƋ 9hnc 0^yvsXΘiċNb/g[R 0HJ/T169-2004 -N cgqDU_A.1nx[\o(WvqSiUSCQS͑'YqSin vĉ[T 0qSiSf[T͑'YqSinƋ 0GB18218-2009 [,gyvSgb͑'YqSinvqSiSf[TuN0PX[eۏL͑'YqSinۏLƋ0 7.1.5uNeΘiƋ+R 1 uNňnΘiV }Rg ňnuN-N4O gP'`ire"l'lS NS gkvSekxS S^lkxS"l (WuNǏ z-NX[(W-Nk0|p$OI{NEe` Ee(WuNǏ z-NX[(WN[vNEeΘi'`09hnc T{|uNňnv{|kg RQN,gyv(WuNǏ z-Nv\o(WvqSiy{| SVSfS:W@bh7.1-40 h7.1-4 uNS.ЏǏ z-N\o(WqSiV }Rg ^SNEey{|NuSVfS:W@b1 gklSONEec>e1uNd\OSV0YSVI{ ^l{SI{SukxS"lloNEe>\lmm|~2PNEe`$VYPg(0e]I{SV buNňn0lSlo kxS"llSO8Q bNXT-Nk0sXalgxx.iSb_ lo [sXalg0 a$xxy{~0.ilo [sXalg0NXT|p$O0xx.P:SS{~0lS{ScSY3kp~prpNEeYSVY N&{Tb/gBlY_cOW *gSe~OQ)mS1Yup YNhP_eQrplSOY{SloOfrlSOY8b_brp'`lSOmTirY~O NNa _wkp~prp0.i4:ghNEeVd\O1Y [irSOؚzz`W= Tň_c$O0 OR:gh$O[I{0s^S0,rhI{ؚY ORYI{ bΘiNEev`SQN]zb/g0Y(ϑTd\O{t4ls^I{eb0 N,_wΘiNEevV }/fYebv TNNEeSe gd\O0{tebvSV S g]z0YebvV } T*NV }~ YBg vNsQT \oy؞S0Ww@w\O(u0NEeSu__V[hQ{tebv:wYn NS_ *gSe~ck N/f(W_8^r` N uNYT]zeb\oO NegvNNNEe`~~f2Qeg g~bN:W~p'`NEe0VdkHQۏv]z0Y [Uv[hQeNSؚ4ls^{t/fQ\NEeSuv͑V }0 2 uNňnΘi`c^ ǏRgT{|kg yv;NvqSiqS[/fkp~p0rpT-Nk vQqSiI{~:Nc!~~p'`~ vQ!k/fSf[|p$O qSiI{~:Nb!~qSi~ QvQ!k/f5u0ؚY`W=0irSOSbQI{ qSiI{~:Na!~4NLu~ 0 7.1.6Ƌ+R~g ,gyvuNǏ z-NirewQ gfq0fr0 gk g[qSi'` υ@w'YvqSiV }0(WuNǏ z-N;Nv gk g[SfqfrqSiire gxx0kxS0"l'lS0kxS"l0xx0kxS0"l'lS0kxS"l^\V[ 0qSiSf[TvU_ 0-NvqSiSf[T kxS"l^\k'`ir(09hnc 0qSiSf[T͑'YqSinƋ 0(GB18218-2009) qSiTuN:W@bT.X[:W@b4NLuϑh7.1-50 h7.1-5 0qSiSf[T͑'YqSinƋ 0͑'YqSin4NLuϑhUSMO(T R{| Ty4NLuϑ(t),gyvuN:W@b(uϑ(t)/f&Tgb͑'YqSink'`lSOkxS"l50.3&TyvmSvqSiSf[T-NN gkxS"l^\ 0qSiSf[T͑'YqSinƋ(GB18218-2009)@bRir( kxS"l;NX[(WNmmTX0 c 0qSiSf[T͑'YqSinƋ 0GB18218-2009 [uN:W@b(W~ϑۏL0O{ uN:W@b[IN:N cqSiir(vuN0R]SO(uI{:W@b SbuN0R]SO(uI{Ǐ z-Nv-N.PX[>e:SSJSbT0bTvhTl^?b 0[mm(W~ϑۏL{ uNňn:S(W~ϑ:N0.3t0 0qSiSf[T͑'YqSinƋ 0GB18218-2009 -N kxS"l4NLuϑ:N5t 1udkS m(luNňn:Sv(W~ϑ\N4NLuϑ yvuNňn:S:N^͑'YqSin0 7.2nyRg 7.2.1g'YSONEe 9hnc 0^yvsXΘiċNb/g[R 0(HJ/T-2004)v[IN g'YSONEe/fc(W@b gKmvis N:NvNEe-N [sX(beP^)qS[g%N͑v͑'YNEe0 ͑'YNEe/fc[ gk g[irlovkp~p0rpT gk g[irloNEe ~lQO&^eg%N͑qS[ [sX b%N͑alg0 1 kp~pTrp yvuNňn(W~kxS"lYglo0Rzzl-N NzzlmTG0RkpnSSu}lNrp0rp NP27.4% NP15.7%0 9hnc,gċNccvDel gSskxS"l(W~{SSurpvNEeHhO _Nelnx[m(l(W~{SSurpvNEeis0,g!kċNkp~pTrpNEeg'YSONEeny_(uyv[ċbJT-NvvsQQ[ sS(W[yvۏLkp~prpqSi'`ċNe SkxS"l(W~{S0 2 lo qSiSf[TPPNEe8^/fc bPX[ire1uNPP[\ N%Nb4xˆ[PX[virelo _SvaYNN0S_QsNEee PX[irelo G0Rpkpn S_Skp~pSrp0,gyv(Wire(WPX[Ǐ z-N 1uNPSOޏcY[\ N%N0PSOSu4xˆ0d\O NS_I{V }[PPPX[irelovNEeΘiisؚ0 ~ N ^͑p2PSO4xˆ_wvirelo[sX bvq_T ُ{|NEe NFOOalgsX N؏/f͑'Y[hQ` :Ng'YSONEe wQ g'Yv\o(WqSi'`0,gyvmS1*NxxPP xxPP[y:N636m3 ,gyvg'YSONEenx[:NPP4xˆ[xxlo0,gċNg'YSONEe[SΘiKmRgGP[NEe`ofh7.2-10 h7.2-1 b^yvg'YSONEe`of[ NEeloir(lonNEer`cxxPP4xˆxxxxPP1uNd\OI{SV bPP[\ N%Nb4xˆ PX[irelo7.2.2g'YSONEeis 1 kp~pTrpNEeSuvis 1uNkp~pTrpNEe^\N[hQNEe 9hnc,gċNccvDeel$Re{|[hQNEeSuvis0,g!kċN[m(lPX[USCQ sSv^vuNeYI{_Svkp~pTrpNEe _SvTgۏLRg0 2 loNEeSuvis ΘiNEeis;NǏ[VQY T{|]z0ňnSSNEeDevg0RgT{|k_0:NS f,gyvPPNEeSuQs ,g!kċNS 0[ϑΘiċN-Nl2isvnx[elc 0NzI{ -NV[hQuNyf[b/g 2007t^12g ,{ NwS ,{mQg 0VY8^vxQWloT[_R{|0NS(uN͑'YqSin[ϑΘiċNvloish7.2-20 h7.2-2 (uN͑'YqSin[ϑΘiċNvl2ish N{|WloT[_loispencegn[hV50~100mm5.00E-6a-1Crossthwaite et al7.2.3g'YSONEeny 1 NEeSuvloe 9hncP:Sve8^vc{t6R^ TeyvQ萞[LNLNXT]Ɖ{t6R^ [g]ƉN!k0 ,g!kΘiċNǏ z-N Ng N)RrQ҉^Q sS[hQ]ƉXTSsloNEe N]ƉhTg:NNEeg'Yloe nx[NEeSuvloe:N60min0 2 lQir(loϑ{lQ_ mSOl2^QL(u/OR)Re z{ _-NQL mSOl2^ kg/s Cd mSOl2|pe dk\l{S0.3tm(lhQlo v^100%ۏeQ'Yl09hncuNfve8^vc{t6R^ ,g!kΘiċNǏ z-N Ng N)RrQ҉^Q NSsloNEe0RǑSce\Pbkm(lvte*NǏ z c20minQ kxS"ll2s:N0.0807kg/s0 Ygx NM)YlRkxS"lOn(W4l-N (WS:SQv(l4l1uRg4l6eƖ|~6eƖTal4lYt0FOibceSYv(llnۏeQ4lTۏeQWXT0Wh4l [N|R4Ou/!kuq_T0 7.3sXΘiq_TKm 7.3.1losXΘiq_TKm 7.3.1.1 Km!j_ (WNEeTgċN gk g[lSO(W'Yl-NvibceǑ(u 0^yvsXΘiċNb/g[R 0HJ/T169-2004 -NYpV!j_ !j_Y N _-NC-- NΘT0WbPWhYvzzl-NalgirSm^mg.m-3 --pV-N_PWh Q--NEegpVvc>eϑ X00y0z :NX0Y0ZeTvibceSpem 08^SX =y 7.3.1.2 Km~g [uNňn:Sm(l{Slo(ll[YsXq_T cgqNt^lapenc!kۏLKm oNꁨR bNt^laagN-Ng N)RlapencۏL{_0RlaagN N loϑN[eTOeapvSm^yOΘih_ sSNEeSuisNNEe bNXTS$Ob{kNpeKNsQ|0v^NLN~fvh_Tc:y{4Y0 3 yvS:SQvSnuN0Џ0m2TfۏQBl0 7.5.2{SΘi2ce 1 {~[ň(W~AmϑvKmNh OSDCS|~ vKm{S/f&Tlo 2 %Nev2lce ZP0Rhc>e u[l_lĉ yv^ NO9eSċN:SWvsXR0 [k 0[[]NV:S;`SOĉR2008-2020 0 [[]NV:S(W[[^TSU\NN&^ Nv:SMOĉRN 0[[]NV:S;`SOĉR2012-2020 0/fvNv0 [[]NV:S:SMO:yaVV8.2-10 V8.2-1 [[]NV:S 9hnc 0[[]NV:S;`SOĉR2008-2020 0by?G[MO:N QNW0W0xS]V:S 0 ,gyvS@WMON[[^]NV:SyGr:S [s gxxNuN~ib^ ^\NxS] N8nNN &{T 0[[]NV:S;`SOĉR2008-2020 0[y?G[MO0 Vdk ,gyv @W&{T 0NWSw[[]NV:S;`SOĉR2012-2020 0(u0WĉRBl0 8.2.2N 0[[]NV:S;`SOĉRO2008-2020 sXq_TbJTfN 0SvQeEQbJTv&{T'` 2008t^6g26e NWSwsOSS_N 0[[]NV:S;`SOĉRO2008-2020 sXq_TbJTfN 0[gO b_bv[g\~a ,g!ksċǏXdSN,gyvvsQvceaۏL[kRg0~Ǐ[kRg yvv^&{T 0[[]NV:S;`SOĉRO2008-2020 sXq_TbJTfN 0SvQ[gavceaBl0 h8.2-10 h8.2-1 yvNĉRsċceav[kRg cea,gyv&{T'`'YlbeQOOON(WۏLyvsċe^\yr_^lalgVP[\O:NċN͑p0,g!ksċ\^lalgVP[(l\O:NċN͑p0&{T^ 4luN^4lc>e^0RGB13456-92-NN~hQBl,gyvuN^4l NYc&{TjV X(WN{|XR:SQybk gؚjVXYvyvۏeQ,gyvYN N{|R:S&{TV ^10R(WONQ萌TONKNR:_VSO^irvV6eN_s)R(u Tt_STEQR)R(uQuDn _U\]N^irLN 蕄v~T)R(u S^ir:NevDn ON,VSO^ir~T)R(us0R60%N N,gyvNukx Y.U^PSBR1uS[V6e&{T20qSi^irYnnGB18597-2001 0qSi^ir.X[algc6RhQ 0 gsQBl]vsQBl nqS^fX[&{Tu ` O b10[N0Wh2Nweel)R(uvW0W ^ǑSR[SLv4lWOcce 2l4lWAm1Y,gyv]6R4lWOcbJT ǑS4lWOcce&{T20:SWQ~S] z^l͑ bTO(uaNW iir Vg iir^yr+Rla bb'`:_vTy^USMO(W^Ǐ z-NugqgbL&{T1u NhSw yv&{T 0[[]NV:S;`SOĉRO2008-2020 sXq_TbJTfN 0SvQeEQbJTBl0 9hnc 0NWSw[[]NV:S;`SOĉRO2012-2020 0W0W)R(uĉRVDV8 yv@b(W:SW^\NlQV(u0W N&{T]NV:Ss gW0W)R(u [[^]NV:S{tYXTO0[[^ĉR^@\0[[^VWDn@\ck(Wteyv@b(W:SWW0W)R(uĉR0vMR[[^]NV:S{tYXTO]~\yv@b(W:SWvW0W)R(u'`(te~eQN NNnĉRO]\O-N v^]T[[^ĉR^@\0[[^VWDn@\bY ck(W6eƖDe08h[teVNStee_ [[^]NV:S{tYXT Ta,gyveQVfDN11 NS[[^]NV:S{tYXTO0[[^ĉR^@\0[[^VWDn@\0[[^4lR@\sQN,gyv @WwQSOaDN10 0 8.2.3N 0NWSeh4Y!Xn-NNNZƖ:SSU\ĉR 02014-2020 v&{'`Rg ĉRcQ ,{ Nz zz^@\ cgq $NGr$NtkQ~V v;`SOzz^@\ NYTWyrrORNNSU\:N͑p NffI{-N_W^NRSU\ qQ TSb n-NW^~NmW _T&^RhQwYTWyrrORNNW0W^0 kQ~V  [[~VV;NSb[[^v*Ys^0ޏ6q ёe0R0)nl0I0y?0SWSy0NSvW[I{aNGWS 0͑p^@\}lf6R SvQMWYNN0ňY6R 0wlS]0ePge0sO0ؚz^SOOTDnWlWGS~I{b/gDё[ƖWNN0 ,{Vz ^S[UvW@xeSO| ,{ NR_nOSO|^ N0R:_ll{Q^ R_)Y6ql)R(uekO cgq NWT vSU\t_ (WTNNGr:STZƖWGNSvNNeWMWY[Uv)Y6ql{SO^e b_bN{)Y6ql:N;N[ S))Y6ql0mS)Y6ql:NeEQ mSwll:NR vhQ:SvOlyO0~NmTsX~THev ;NSbwlS]0ؚDRNc0[[Gr:SMONffW^O :SMOORzQ O)RvN00N[vDn0[bGr_S)R(uvW0W0] gvNNW@x0wOW^vvh^:WTؚ(ϑvW^Dn /fvQb:Nn-NNNZƖ:S~bRv͑V }0 ĉRzNOSGr:Szz^@\ cۏNNB\~feSSOϑGS~ [UؚT(W^W@xeNMWYSU\eHh [NOۏ[[Gr:S[s>yO~Nm荊_SU\TSb ~r[E\W^vvhwQ g͑v\O(u0 ,gbJTǏĉRRg0sXsrgċN0sXDnb}RRgTĉR[eSNuvsXq_TRg ~TlQOSNcQvaS^ VRgNĉReHhX[(WvNĉR[eb4Nv;N6R~V }0(WdkW@x N cQNĉR[eǑS[V{ce0te^S[eV{eu0 ,gbJT:N ĉR[e:SW/fN*NƖYy g)RV }T N)R4l0lsX[ϑagNqQX[v:SW0ĉRv[e NSMQOS0R N N)RsXagNvq_TT6R~0 ĉRvhv6R[0NNzzv^@\NSU\ĉ!jvnx[ _0R:SWsXb}Rv/ec0 :N2Qs͑'Y NosXq_T ,gbJTcQNĉReHhvte^0sX6R~V }vS[V{NSĉR[evV{eu01uNmSb^l QV{B\vQ0~TCga0\OQQV{0(W,gbJTcQvte^S[eV{eu_0RǑ~v`Q N ĉR[e/fSLv0 a$ĉRsċbJTfNcQvvsQBl ,gĉR^\NzzSU\ĉR wQ g[‰'`T Nnx['`Yvyrp0:N2TĉR[eSQsv͑'Y NosXq_T ^S_ǑSN NV{eu %Ne;`ϑJRQ ^S_NSO6R:g6R N^zn`lAmWT]AmW4lsXObvT2TcSO| NfؚB\!kĉR[ecOO0(W4lsX(ϑ*ghMR ^S_cL algirϑJRQfN 6R^ c>eCOD0(l.lI{;Nalgirve^yv [L:SWQsy_n1.5~2 PvJRQϑfN0\-N4lV(us\O:NV:S{t͑8hch %NPP0X>e0cWW>W0^#nI{^_ir c>euN0u;mal4l N d_WW0W V e^09e^0ib^N4l)R] z{tTObesQve N vQNqS[4l)R] z[hQЏLvL:N0 ,{ASVag (W4l)R] z{tVQ d^S_u[,gagO,{AS Nagĉ[Y ؏ybk NRL:N N O`S0kOW4l] zS$X20b\I{ gsQe kOW2[l04levKm04le0W(vKme N dꁾngQ{ir0>e4l0c n0*b4l N (W4lWQp|0k|05u|bsUcΑu4luRir V ^{tNXTd\OmI{c6R4l)R] zve0Y N nm[4lSO galgvirT0 l4l^:N\(N)W4l^ ,gyvݍyl4l^20m Ee,gyv(Wl4l^ObVQ01uNN,{AS NagV N&{ FO/f,gyv]_U\4lWOc]\ONsċ]cQwQSOObce Bl^USMO(Wyve]g0Џ%g\g~^4lYcl4l^ v^^Ol0R4lRS_a0 8.3 @WTt'`SsXv['`Rg 9hncyvv] zRgTsXq_TRg~g ,gyvЏ%g;Nalgir:N^ l0V^0^4lTjVX ǏǑSN|RvsXObTalg2lce Talgir S[shc>e NO9eShTVsXR NO[ċNVQOeavhNuf>f q_T0 yvMON]NV:S ċNVQe6qOb:S0Θof T܀:S0u`ROb :SI{yrkObvsXOea:S yv @Wef>fvsX6R~V }0 yv@b(W0WhTR^ gV:SON ;NZƖN,gyvWSb R+R/fNWSёlS]Pge gPlQSTYlYff yb_S gPlQS,gyvNُQ[lQSu NeQz0yv^lc>e[vQq_TSn 0sXzzl(ϑhQ 0GB3095-2012 N~hQS 0]NONkSuhQ 0TJ36-1979 -NE\OO:S'Yl-N g[ir( vgؚ[Sm^PkۏL&{T'`Rg0 ,gyvN 0NWSw'Ylalg2lLR[eeHh 0&{T'`Rgh 8.5-10 h8.5-1 ,gyvN 0NWSw'Ylalg2lLR[eeHh 0&{T'`Rg NWSw'Ylalg2lLR[eeHhvsQBl,gyv&{T'`%Ne/f&T&{ T;`ϑc6RBl,gyv;N gH2SNu c>e;`ϑGW&{TS_0W;`ϑc6RvBl&{TR_nmnfNOSten~g R'Ynmnc^O(uR^,gyv;NO(u5u&{T8.5.2N 0NWSwWXalg2l]\OeHh 0&{T'`Rg ,gyvN 0NWSwWXalg2l]\OeHh 0&{T'`Rgh 8.5-20 h8.5-2 ,gyvN 0NWSwWXalg2l]\OeHh 0&{T'`Rg NWSwWXalg2l]\OeHhvsQBl,gyv&{T'`2cO Nalg%Nk NQz&{TRONǑ(ueb/g0e]z,cؚuNb/gTalglt4ls^,R_ch GS~9e Tm^lt nxO3z[0Rc>ehQ,gyv]zb/g:N VQHQۏ 4ls^ ,gyvTyalgirvc>eGWSN0RV [v^c>ehQvBl&{T2^ (u0W eXal g0%Ne/f&T&{T;`ϑc6R Bl,gyv;N gN'lSkx0.l'lSirNu c>e;`ϑGW&{TS_0W;`ϑc6RvBl&{TR_nmnfNOSten~g R'Ynmnc^O(uR^,gyv;NO(unmn)Y6qlT5u&{T8.5.4N 0ff^4lalg2l[eeHh 0&{T'`Rg ,gyvN 0ff^4lalg2l[eeHh 0&{T'`Rgh8.5-40 h8.5-4 ,gyvN 0ff^4lalg2l[eeHh 0&{T'`Rg ff^4lalg2l[eeHh,gyv&{T'`te NN ~g%Ny^ N&{TV[NN?e V{0%N͑alg4lsXvuNyv0,gyv&{TV[vNN?eV{ ,gyveuN^4lYc u;m^4l~YtT(uN~S&{TOSzz ^@\%NeTV^vYn[hTVsXq_T\ yvΘiSNcS0Vdk yv @WTt0 9algir2lceSL'`RgS;`ϑc6R 9.1alg2lce 9.1.1e]galg2l[V{ce 9.1.1.1sXzzlalg[V{ce 1 ] z_c2\ `$e]:W0W[gm4l 2bklb\Nu N,`Q (W6qΘ\O(u NfNuvlb\@bq_TvV(W200mNQ (We]g[fLvvbm4lb\ k)Ym4l4^5 !k0 a$\_cWeƖ-NX>e )\|\q_TV SeVkX Q\lb\q_Te0^_Wwe ^Q{Pge_#nSenЏ NeXy0 b$(We]\ONǏ z-N \ON:W0W^ǑSVch0VbI{NQ\lb\ibce0Q\lb\[hTkSuSǏ_LN[hQ0 c$(We]-NTt~~e] )we]e =\ϑQ\e]alg0 d$=\ϑǑ(un_\ONv^Bl]\ONXTiO&^Si NQ\lb\[e]NXTShTVsXvq_T0 bTvxSQ eňn NQ\lb\ϑ0YhQbR\필v_Ǐn|~ e_Ǐn|~vǑ(u\_xSe0 e$(We]:ghv W NQv^vsOWNT ;NO(u{(glb5u\O:Nn N_O(uR(qe0 2 Nlb\JRQNc6R `$ЏWaSfS^Q{PgeЏf^ cĉ[Mn2m=ňY ň} N[Ǐn OЏǏ z-N Nce=0 a$e]s:W^~T-Nv8lENS^ne]S SWB\ZPl cBlgbL bB\SǑ(uy#n0~wlRNQ\Slb\0 b$e]S^Ocs^te ze]S{Qb0~O0nkbNLNXT OcSnm0ЏLr`o}Y0 c$(Wer^q)Yl0Џؚ\ek ^[e]Sem4l0 d$ЏfۏeQe]:W0W^NOLv bPLv NQ\N\ϑ v^[e[fۏLQm02bk&^lWvЏfvQs:WTWd#nW(W-N0 3 ňO^l2l `$ e]USMO(WPge -Te]]z be^%Ne\'`!lvalg0 a$ ňO6kvPge=\ϑ (usOWňOPge =\ϑO(u4l'`ňOPge \O(ul'`ňOPge0 4 PgeN^2ceo `$ [4ll0}vppI{fN\Pge [L{xSba>e (u\_^X[vRl NQ\lb\vNu Y2)YX[>e^Ǒ(u%N[nv xSЏeǑS gHece0X[>ele_{ g2bkloT2bkalgvce0 a$ x0weI{^ gN蕄vXX[:W0W v^^Vb MQfNulb\vSPge2)YX>e Q\lb\0 5 vQN `$ %Ne^R:_{t v^ǑSnvce e]:W0WhTVnVXS*bYul 2bke]g^4lV4lQ7RYnTvQNV } b[l4l^vq_T0 3 e]g^OHQ[byvQY4l*bAml Oe]:SQYv4lRAm0(Wal4l{Se]g lac4l{vޏc[\ N2bk\egal4lN{-Nnoalg0W N4l(W{SccTVkXǏ z-Nybk\leSvQNSf[ir("N_bcW(W{Sli-Nalg0W N4l0 4 (We]:W0WQO^4Neal4llm`l vQS[~4lϑ:N10)Y]Svc4lϑ YtThQ(uNm4lM\ NYc0%Ne0 5 (We]gǑSyg gHev4lWOcce YǑSs^te0S[0n*b*ml0ll`lTVXI{] zce0 6 SeۏL:SQv~S cؚ:W0WQv~Ss MQ4lWAm1Yq_T4lsX0 7 :N2bkyvQ0Wh_AmAmeQl4l^[vQ4l( bq_T ^=\ϑ b(W^c[e] v^(Wyv:W0WVhTnVX0*bAml \yvQe]g^4lSc[Nuv0Wh_Am_eQyvQnvlm`l ~lmYtTV(uN^Q{PgevQmTe]S0:W0WU4lM\I{0 9.1.1.3XsXjVXalg2lce 1 Tt[ce]e OSe]eHh Tt[c]g 2 e]g_{%NWYn:WĉYn0vQЏYnǏ z^%NW{tRl 0ff^58SN gbL0 3 [N^lo0meI{ N3z[vbR SNǑ(u gsQ[hVۏL6eƖv^N1u gD(vUSMOYn0 4 ǏTtĉR Q\ N_vW0W`S(u0[4NehW:W^ǑS gHe vce O^!cX Q\_#nAm1YNuvq_T v^Oc#n:Wvbs^te ǑS~Sb Yce0 5 [Ne]ge]NXTNuvkƖ-Nvu;mW>W 1uNvQ-N+T gYvfPpbR _{ۏLvT6eƖ ~NYt [gYXbskSYn N2bk(W)Y4lxml Nu[sXqS[%N͑vnnm0 6 [Ne]NXTNuvRceW>W d[e]NXTR:_sXObYeT gsQ[ OY ^(We]:W0WQnN*Ne]NXTu;mW>W6eƖp v^YXbskS蕚[gnЏ0 7 [N^Q{W>W-N:N3z[vbR Yxxt>xI{ S1\я\O:NkXeVkX:W0W NYVkXR cgqS_0W gsQ蕄vBlSenЏYt0 8 [^Q{W>WS_W^SeYt0nЏ0NQ\`S0W 2bklb\alg 9eUe]:W0WvsX0ЏfLv~^=\ϑ_E\lpTsXOeapI{0 9 (g]R]hQNuv(g(/)Q\1uNN6eƖň Ɩ-N0Rc[0Wp0[4ll0}vppI{fN\Pge [L{xSba>e (u\_^X[vRl NQ\lb\vNu X[>ele_{ g2bkloT2bkalgvce0 10 e]g%Ny2)Yqpaj0QXe0W>WI{0 11 sċBl^eybkTl4l^>PP^_Wwe0^Q{W>W0u;mW>W0|OSvQN^_ir v^Nybk(Wl4l^QnmfT[hV0 9.1.1.5u`sXq_TQ[V{ce 1 (We]Rg^~T2*mĉR (We]:WLuYVnc*ml \:SY0Wh_AmSecQ 2bku`sXv`S0 2 R:_e]{t %NW ^\vQЏc[v_x:WX>e0 3 k[bNy] z ^zsS[vQe]:W0WۏLnttel [Uc4le SeۏL~S =\_b` Y i b` Yu`sX0 4 ^ZP}Y,g] zve]~~ĉR]\O fnx] zSpbRT4xOWvV ZP0R\`S0W0 5 R:_yvSe]gv[ OYe]\O R:_[e]NXTۏLsXObwƋYe cؚe]NXTvsXObaƋ NQ\N:NV }[ iv4xOW0 6 f0:gh^(WĉRvS NLv %NyaLv xS i %N y4xOW] z:SQN] z,gesQv i \ i_c1YMgNO0 9.1.2Џ%ggalg2l[V{ce 9.1.2.1^lalg2lce clR{ؚ^nTt'`Rg 9hnc 0'Ylalgir~Tc>ehQ 0GB16297-1996 yvclR{^ؚNhTV200s|JS_VQv^Q{5s|N N 9hncyvs^b^n ,gyvuNS?bؚ^:N11m ,gyvclR{ؚ^n:N40m0~Km c,gyvclR{nvؚ^ algirvg'Y=0WSm^`Shs N0R 10% [sXq_T\ yvclR{ؚ^nTt0 ^lhc>eRg ,gyv g~~c>e^lhc>eRgh9.1-1 h9.1-1 ,gyvTy^lltceNSYtHeg algn Ty;NalgirclR{ؚ^mc>e`QhQh `QNuSm^ mg/m3Nus kg/hc>eskg/h^lclR{H2S4010.830.132.3h Yc^l[S_0WsXvq_TRg Nh6.2-8~6.2-100O{~gSw ,gyvc>ev'YlalgirYnv^vsX(ϑhQ c>evalgir[S_0W'YlsXq_T\0 9.1.2.2^4lalg2lce 10uN^4lV(uSL'` `$ ^4l4lϑV(uvSL'` (W4ls^aRgz]~RgNuN^4lN4lϑs^a҉^RgSw xx|~^\NN4l_s|~ Vdk@b g^4l~6eƖTGWSNhQV(uNnxňn(u4l NYc0 a$ ^4l4l(V(uvSL'` mm^4l;N:NkxS ,gyvvkxS Eemm^4lۏeQ,gyvvkxSnmMni/fSLv0 ~ NRg ,gyv^4l~6eƖThQV(u/fSLv0 b$\~ ~ NRg ,gyv@b gv^4lN4lϑ04l(NSV(uceI{Rg GWSNZP0RhQV(u NYc0 9.1.2.3VSO^iralg2lce V^STTt'`Rg ,gyvvV^;N:NonǏ zNuv#nx S:Ss gňn gNWYnlxx#nx~T)R(uňn )R(us gNWYnlxxuNňnzxx.i^ONu#nxuNe~xxN0xxN0e~xxN0xxNNTgbLV[hQ 0xxN0xxN 0GB10205-2001 wQSOchR+Rh9.1-109.1-20 h9.1-1 |rxxN(ϑch y vc hOI{TNI{TTW_{ۏL~Nv6eƖ0X>e (W[fNulb\ve]^Q{W>WX>es:WSǑ(u;zI0W]^I{ۏLnv2\0 4 R:_[e]NXTvsOYe cؚhQSOe]NXTvsOaƋ0^4l1 e]g^c4llTlx`l e]^4l~c4llAmeQlx`llmYtT(uNmQWdbbireX:WSЏSm4lM\0 2 WweX:WVhTn2Q7RceY^2Q7RXI{ MQ4lWAm1Y0jVX1 yf[Tt0W[ce]]^0OSe]e_ Tt[ce]e MQ(W TNeƖ-NO(u'Yϑve]:ghY0 2 e]gR:_[e]NXTv{t Yee]NXT(We]\ONe N_reSb{0!jgI{ X:_sOaƋ =\ϑQ\jV0 3 Tt^ne]\ONb =\ϑ\NjVYn(W܏ysXObvhvNO v^ygNDяSq_T[aۏLlTOS \g~jVXpblNNvSu0 4 e]:gh0e]fQeQp^=\ϑ܏yOeap fQeQs:Wb~ǏjVXOeape^SbaL0ybk#{N bTveۏQ0VSO^ir^Q{W>W6eƖTSV6eRV6eY.U YO NeV6eNWX>e:W@b ybkVYqNXqNP^Q{W>W0^_WweTu;mW>WSenЏv^c[0WpXX[0Џ%g^lǑ(u2^xmTXmmH2SlSO^4lmm^4lV(ukxSnmMniVSO^irsX#nx.X[(W#nxiQ(uNnlxx#nx~T)R(uňn (uNuNe~xxNTxxNjVXyv@b(uvYǑ(u&{TV[hQvNOjVXY [RYǑSW@xQ/c0g'`c4YI{ce0YЏLeNuvjVX;NNQ/c0X0mXI{ebۏLlt00W N4luNfI{GWۏL2nYt BlvQHegnGB18597-2001 0qSi^ir.X[algc6RhQ 06.3.1Bl 2nB\vn|ped"10-10cm/s0 uNUSCQǑSv^ce 2bkTMNOalgirэ0Q0n0o0^z gsQĉz6R^T\MO#N6R06R[ΘifeHh z^%`eQ\sXalgq_T0 RR:N͑palg2l:S0N,alg2l:ST^alg2l:S v^ cBlۏL0Wh2n0[S:SSloalgirv0WbۏL2nYt S gHe2lalgirneQ0W N v^Se0W\lo/novalgir6eƖ0sXΘi1 ,gyv;`V^n_{&{T 0]NON;`s^bĉ 00 0wlS]ON2kpĉ 0T 0^Q{2kpĉ 0Tt^n TuNTRňn cRR+R^n v^EQRQ[hQ2bݍy0m2TuceSI{ S:Sm2sLS[4m0;Nr^S[7m bQzzؚ^ NNON4.5m0ňnQnmkph(1u~4l{QvcO4l)04ll~ThV0mpkphV S:STfQ>fe0^Q{irv|ih0p^SuceSNEegqf v^ cĉ[nb&^ [?QNuY5uqS[vY0{S ޏ~v2Y5u[5uQv^S`c0W0 6 SeSNTPX[N4Q0Θv^?bQ0܏ykpy0pn0^)n NǏ30! v[n^ NǏ800^Qir(Sň[\ ^Y gTv[hV6e[loir0MYv^TyTpeϑvm2hVPgSlo^%`YtY0^͑ƉPzzv[hV؏SkYu g[ir0 7 vQN 1 [sOeۏL%Ne0 2 %Ne0NEec>e`QSu0 A0c6R]zd\OagN 2bklSsT8T6es NM B0R:_Y{t MQYEe C0R:_uNd\O{t cؚ]Nd\O4ls^ D02bkz6q\P5u bNEec>e 8 OXbs g4300m3vNEe6eƖ`l09.2algirc>e;`ϑ 9hnc[[^sO@\;`ϑ[a ,gyv^l;`ϑegnN[[^:SWmQ0,g!ksċ^veX;`ϑchYh9.2-2@b:y h9.2-2 ^;`ϑch algiry{|^;`ϑt/a ^lϑNm3/a 8640H2S0.94 10sX~Nm_cvRg sXq_T~Nm_cvRgsS/f[yvv'`(TS_0WvwQSO`Q nx[sXq_TVP[ N [yvsXq_TVQvsXq_T;`SO\OQ~NmċN0sXq_T~Nm_cvRgv͑p /f[yvv;NsXq_TVP[\OQbD9(uT~Nm_cvvċN sSyvvsXObcebD0O{sS9(u T~NmHev0sXHevT>yOHevsSHev NSyvsXq_Tv9(u-Hev;`SORgċN0 10.1 yvsObDRg 9hncSc~SU\vBl sO^N>yO~NmOSSU\ ^yv^R:_sXOb]\O 2bkalgsXTq_TyvhTVsX(ϑ TeZP}Yalgnvlt]\O0 yv0O{sObDh10.1-10 h10.1-1 sXObbDNȉh ^Syve TypeϑbD9(uNCQ 10Wb2nyv0WbǑS2nce/702^llt2^xmTXSclR{230T100^yv;`bD900NCQYHh vQ-NsObD100NCQ `S;`bDvkOR+R:N11.11%0 10.2>yOHevTsXHevRg >yOHev ,gyv;`bD:N900NCQ vQ-NsObD:N100NCQ0yvv^T[eǏ z-N\beQ'YϑvDё(uN^TuN \:RoS_0Wv~NmBl &^RS_0Wv~NmSU\ OۏЏ0^Pg0FUN0 gRI{vsQLNTW@xevSU\^ R_S_0Wv~NmSU\0cGS~Nm[R0 Te yv^bbNT:N0We[~bev~NmXp XR"?ezn X'Y0We~Nm0 SY yv(W^gTЏ%g'YϑvRRRSNuN^;mR cON'Yϑv1\N:gO g)RN[n>yO[YORR Te[XRS_0WOv6eeQ cؚu;m4ls^ g@wygvOۏ\O(u0 2.sXHev sOevckHevSOs(WQ\algirYc MNOsXalgw Q\Џ%g^4l0^lTVSO^ir[:SWsXzzl04lsXTE\lSOeP^vq_T Џ%gsXΘi_0R gHec6R0 9hnc,g] zv] zRgSalgirq_TKmv~gRg Ǐ=[,gbJTcQv2ce SN gHeMNO,gyv[hTVsXvq_T0Vdk ,g] zvsObeQwQ g}YvsXHev0 Te ,g^yvsOce/fSOsV[sO?eV{ /{_ ;`ϑc6R 0 hc>e algc6RSR 0RObsXvvv0Ǐltce ^lc>enBl ,gyve^4lc>e _0RYUYn V^SN[shQDnS)R(uv^ZP0Rc>e jVX NO bpblsa0 ُNcev[eNuvsXHevf>f ~ N@b ^yv^wQ go}Yv>yOHevTsXHev0 11sX{tNsXvKm sXOb/fbVvNyW,gVV{0sXOb ͑(W20R:_[^yvvsX{t /f/{_bV2:N;NvsO?eV{vsQ.0ǏR:_^yvvsX{t 1\f}Y0WOS~NmSU\NsXObvsQ| 0ReSU\~NmSObsXvvv [eSc~SU\beu ]b:NbVsX{t-NvNyRNR0 ON^z}YsX{tSO| /fcؚONsXOb4ls^vsQ.0 cgqISO2000SO|vBl cQ[yvs gSQsO:ggvsX{te fnxyvalg2levЏLS{tBl0 :NSeN㉌TccyvvalgnTsX(ϑSU\SS v^~TsX(ϑsrgTRgċN cQyv%ЏgvsX(ϑS;NalgnvvKmR0 11.1sX{t6R^ 11.1.1e]gsX{t ^MRgsX{tce cgq 0^yvsXOb{tagO 0vĉ[ [byvsO gsQbybKb~0(W] z6k ^USMO0USMOS0We;N{9hncsXq_TbJTfNSvQ[yba(W-N=[TysOceSi{0^USMO^\sO] z>e(WNW^] z TI{͑0WMO OHQ bsOaƋ:_0sO] zN~}Y0R:_ve]USMOT O0e]T T-N^ gsXObBlvQ[Nag>k0 e]gvsX{tce^USMO;N{sO]\OvNXT(We]-NbchQ@\ Secc] ze]sOR` [ghgT;`~] zsOce[e`Q nxOsO] zۏ^Bl0OSUSMONe]USMOvsQ| mdSX[(WvsOyvWoT:SQs͑'YsObsX~~e yg~~Rϑ㉳Q0 11.1.2Џ%gsX{t Џ%gvsX{tvce;N/f{t0~bTysOe nxOvQck8^ЏlThc>e EQRS%cvQ\O(uZP}Ye8^sXvKm]\O SeccTysOevЏLrQ0 11.2sXvtR 11.2.1sXvtvv 109hncsXObBl_U\sXvt hQbvcwThgyvsXObcev[eTHeg O] zvsOce=[0R[Y n] zz]sXOb6eBl0 20[yv;NvsXۏLhQbvc O] zS_wv4lWAm1Y00Wh4xOWI{ N)Rq_TQ\0Rg\ z^0 30[yv[eSSuv4l(alg0jVXpbl0lb\algI{V }ۏLvc SeYtT㉳Q4NeQsvsXalgNN0[*g c gsQsXObBl[ev ^#N^USMOPg9eck bu`4xOWv ^ǑSeQecebNNb` Y0 11.2.2sXvtR ,gyvsXvtRh11.2-10 h11.2-1 sXvtRNȉh vt6k[eUSMOvcwUSMOQ[sċ6ksċUSMO^USMO0sO6RyvsXq_TbJTfNv^cSb/g[g6kUSMO^USMO0sO10Ǒ~sċbJTfNvsXOb[V{ce 20{sXObbD^6k] zvtUSMO^USMO0sO106R[yvvsXvtR v^b^@\0sO@\YHh 20;NsOce[e`Q Ye]^4l~lmTۏLV(u YUYtu;mW>W 4lWAm1Y2lvt m4lM\ceI{0 302n/f&T&{TBl 2n6eTe 40~S] zv[e`Q 50lQO[^yvvna z^0bɋ`QI{ 60ۏLalgn0:W:SsXzzl0SLujVXvKm09hncvKm~gċN ^yv/f&T0RgsXObvh 70yv^USMOsXOb:ggn0sX^`QI{ 80^yv(WsXObebX[(WvSte9ea 90[^yvsOeۏLz]6e011.3sXvKm ǏsXvKmY[‰Qnxvċ0OyvsXq_Tv z^ [vKmpencۏL~TRg ccalgnc6R`QSsX(ϑrQ T N~cQ2lalg09eUsX(ϑv^ 2yv%Џ-Nv N)RV } Q{sX[ONuNTlQOu;msXvq_T0 11.3.1sXvKmR ,gyv%ЏgwQSOvKmyvSvKmsh11.3-10 h11.3-1sXvKmyvSvKms {|+RpMOvKmyvvKmsjVXSLuN0WS00SSLuY1mޏ~I{HeAX~kt^c[^ k!kR\lclR{H2Skc[^N!k k!k N)Ye~~^lSLuY10mvcpTSgqpe~~kxS"lkc[^N!k k!k N)Y0W N4l NyQg1# 02#4lNpH0;`lx^0n'`;`VSO0]xxv0N]xxv0kxxv0lSir0/lSir0(l.l0%cSZ00lSir0000Ŕ07x0^l0I0mQN0~̃;`peT;`'Ỹkt^g00N4lc[T1g kg2)Y11.3ĉcalS 9hncV[hQ 0sXObVb_h_ c>eS(n) 0TV[sO;`@\ 0calSĉStelBl(ՋL) 0vb/gBl ON@b gc>eS Sb4l0l0X0VSO^ir _{ cgq ONϑvKm0ONe8^s:Wvcwhg vSRTĉSBl nNKNv^vsXObVb_h_Lr ~6RONcalSR^V Te[sOlte[ň(W~vcňn0calSvĉS&{TsXv[蕄v gsQBl0 ,gyvmSv;NcalS:N^lclR{ peϑ:N1*N0 clR{MOn&{Tĉ[vؚ^Tv^ c 0algnvKmb/gĉ 0ONǑ7h0vKmvBl0 Te cgqV[ 0svObVb_h_ 015562.1-1995 NGB15562.2-1995vĉ[ ]nSV[sO;`@\~N6R\OvsXObVb_h_Lr0 11.4yvz]6e yvz]6e^hh11.4-20 h11.4-2 yvz]sXOb6eNȉh {|+RalgnalgVP[ltce6ehQsXzzl g~~^l>\l^lH2S40mؚclR{ 2^xmTXmmHesGW:N90% 0 0v`algirc>ehQ 0GB14554-93 c>e\N2.3kg/he~~^lH2S/ 0v`algirc>ehQ 0GB14554-93 Sm^PehQ 0GB12348-2008 -Nv3{|hQV^/V(uNs gnlxx#nx~T)R(uňnYn100%0W N4luNfŔ07xR:Sn2n:S yvuNfI{ǑS2ncenGB18597-2001 0qSi^ir.X[algc6RhQ 06.3.1Bl yvuNfI{ǑS0WbǑ(u2nce 2nB\vn|ped"10-10cm/s nxOlom NneQ0W N NEe6eƖ`lI{N,alg2l:S22nB\vn|ped"10-7cm/s0 2n] ze]vtDeOX[[te0 12sXq_TċN~ 12.1NN?eV{0ĉR0 @WTt'` ,gyv N^\N 0NN~gtec[vU_2011t^,g 2013t^Ock 0R{|0P6R{|Tmpl{| :NAQ{|yv ,gyv^&{TV[NN?eV{0 ,gyvċNVQl g6qOb:S0Θof T܀:S0W,gQ0uOb:SI{yrkObvsXOea:S0yvĉR @WTt0 12.2 HYPERLINK \l "_Toc439951441" sX(ϑsrċN~ 12.2.1 HYPERLINK \l "_Toc439951442" sXzzl(ϑsr 9hncvKmDe ,gyv:SW'YlsX(ϑYnsXzzl(ϑSn 0sXzzl(ϑhQ 0GB3095 2012 N~hQ0 12.2.2 HYPERLINK \l "_Toc439951443" 0Wh4lsX(ϑsr ylsr4l(N1#vKmeb;`xchh vQN4l(chY0R 00Wh4lsX(ϑhQ 0GB3838-2002 c!{|hQ hSV:Ny?lSAmWQvQNuN0E\lu;malgq_T0l4l^sr4l(lSir0;`xchh 4l(ch N0R 00Wh4lsX(ϑhQ 0GB3838-2002 c!{|hQ09hncg l4l^O(uR:NNWSey0NёS] gPlQSuN(u4lS4l^ N8nQNLpnO(u lhSV/fzzl-NlǏMۏeQl4l^ ;`xhSV/fV:NNWSey0NёS] gPlQSxwX:Wl gۏLn!c(W'YΘ)Yl Nxw|\9TeQl4l^ [0 12.2.3 HYPERLINK \l "_Toc439951444" XsX(ϑsr 9hncvKmbJT SLuWYcۏeQl4l^ NOyve][l4l^4l( N b'Yq_T0 12.2.6Џ%gsXq_TċN 10'YlsXq_TRg ,gyvmSv^lc>e;N:NH2S09hnc0O{~g ^yv(Wck8^c>e`Q N g~~c>evH2S g'Y0Wb=0WSm^nv^vsX(ϑhQBl [Obvhq_T\0 200Wh4lsXq_TRg ,gyvv^4l;N:Nmm^4l,gyvkxSnmMni0 ~ N yv^bTuN^4lS_0RYU gHevYn Ee[yv:ShTV0Wh4lSOS0W N4lSOq_T\0 300W N4lsXq_TRg 1ualg_S[^ceRgSw yv[SNu0W N4lq_TvTy_GWۏL gHe2 (WnxOTy2nce_N=[ v^R:_~bTS:SsX{tvMRc N S gHec6RS:SQv^4lalgir Nnsa MQalg0W N4l Vdkyv NO[:SW0W N4lsXNuf>fq_T0 40XsXq_TRg 9hncjVXKm~g b9e[bTte*NS:SWS0S0SLuKmjVXehQ 0GB12348 2008 3{|hQ sSyOVSOT*NNGWfnxh:y/ec,gyvv^ lQO[yv^S&^egvq_Th:ysQR [,gyv@bNuv~NmHevT>yOHevc_ؚvċN0g Te_NcQN-NvaT^ ^USMO]\OQfNbb(W[e-N^wQ [Tt^ۏLǑ~0 ,g!klQOag[aSbyvhTVE\lTyvhTV gsQUSMOVSO qQS>egh110N vQ-N*NNwSgh100N 6eV100N V6es100%VSOwSgh10N 6eV10N V6es100%0dk!klQOSN;NgyvhTVQg^NT>yOVSO @bgN;NR^(Wyv:S3.0kmVQ SgNXTR^:NTt wQ gN[vNh'` W,gS fNS_0WE\lvw[`l0Sg>yOVSOSby?WSRNY[0N%QglYXTO0[[^y?sXOb@b0[[^Nl?e^y?WSRNY0[[^[v@\0RWSSDnQgYO0[[^4lR@\0[[^gN@\0[[^SU\T9ei@\0[[^]N8fTyf[b/gOo`S@\0y?WSRNY~T gR-N_0 ^USMO1\lQOaۏLNwsQl [NlQOSNgǏ z-NcQv Ǒ~`QY Nh12.5-10 h12.5-1lQOgaǑ~`Q aegnaQ[/f&TǑ~Ǒ~e_VSOa1 OHQQsOǑ~sċ Nh0sOe NMWY0sOce N0RMO yv N_U\2 %Ne vSR sXΘi4ls^SNcS0Vdk (Ww=[valgltYnce v^Ǒ~,g!kċNbJTcQv[V{cevagN N NsXObv҉^ċN yvv^/fSLv0    nlxx#nx~T)R(u] zyv^yvsXq_TbJTfN EMBED Visio.Drawing.15 \* MERGEFORMAT  PAGE \* MERGEFORMAT II PAGE \* MERGEFORMAT 48 \ \ \ \ \ \ \ \ ] *] 2] 8] >] B] F] H] 6^ X^ r^ ^ _ B_ dhG$H$WD` dh>dVDWD^`Ff1Ff. $$Ifa$] ] ] &] (] 2] 6] H] j] ~] ] ] ] ] ] ] ] ] 2^ X^ r^ v^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B_ f_ _ _ _ _ _ _ ߶ӈzӈӈӈӈpehM~5B*\phhM~5B*phhM~B*CJ\aJphhM~B*CJaJo(phhM~CJOJQJ^JaJo( hM~B*CJH*aJho(phhM~B*CJaJho(phhM~B*CJH*aJphhM~B*CJaJphhM~B*CJaJhphhM~B*o(phhM~B*ph'B_ f_ l_ r_ ~_ _ _ _ _ Pkd3$$IfFB VX 6 0  44 lae4$$& #$/Ifa$b$ $G$H$`a$_ _ _ _ _ p\\\$$& #$/Ifa$b$kd4$$If3FB VX 6 0  44 lae4_ _ _ _ _ p\\\$$& #$/Ifa$b$kdO5$$If3FB VX 6 0  44 lae4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ` ` a ba xa za |a ~a a a a a a a a a a a a a a a b b b b b b b @b Bb Fb Nb lb nb pb rb vb ~b b b b b b b b b b b b b c c c c c c 0c 2c 4c 6c :c Bc `c bc dc fc jc rc c c hM~5B*\phhM~5B*phhM~B*CJaJphhM~B*phhM~B*o(phQ_ _ _ _ _ p\\\$$& #$/Ifa$b$kd 6$$IfFB VX 6 0  44 lae4_ ` ` &` 6` h` x` ` ` a pdddddddX $G$H$`a$ dhG$H$`kd6$$IfFB VX 6 0  44 lae4 a a a a &a >a Va `a $$Ifa$`a ba ha na a a a B99999 $$Ifa$kd7$$Ifvֈwt? K 044 laa a a a a a a 7kdg8$$If4Tֈwt? K 044 la $$Ifa$a a a a a a a 7kd`9$$If4aֈwt? K 044 la $$Ifa$a a a a a a a 7kdY:$$If4ֈwt? K 044 la $$Ifa$a b b b $b &b ,b 7kdR;$$If4ֈwt? K 044 la $$Ifa$,b 2b Fb Pb Vb \b ^b 7kdK<$$If4~ֈwt? K 044 la $$Ifa$^b `b bb vb b b b $$Ifa$b b b b b b b @77777 $$Ifa$kdD=$$If4ֈwt? K 044 lab b b b b b b 7kd=>$$If4ֈwt? K 044 la $$Ifa$b b b b b b c 7kd6?$$If4@ֈwt? K 044 la $$Ifa$ c c c c "c $c &c 7kd/@$$If4dֈwt? K 044 la $$Ifa$&c :c Dc Fc Lc Nc Pc 7kd(A$$If4@ֈwt? K 044 la $$Ifa$Pc Vc jc tc zc c c 7kd!B$$If4ֈwt? K 044 la $$Ifa$c c c c c c c $$Ifa$c c c c c c c c c c c c c c c c d $d &d (d *d .d 6d Td Vd Xd Zd ^d fd rd d d e e 8e @e e e f 4f @f Ff vf xf f f f f f g 6g 8g bg dg g g g h h hi ji i i hM~B*CJphhM~5B*\phhM~B*KHphhM~5B*phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*o(phhM~B*ph>c c c c c c c @77777 $$Ifa$kdC$$If4ֈwt? K 044 lac c c c c c d 7kdD$$If4ֈwt? K 044 la $$Ifa$d d d d d d .d 7kd E$$If4ֈwt? K 044 la $$Ifa$.d 8d >d Dd Fd Hd Jd 7kdF$$If4dֈwt? K 044 la $$Ifa$Jd ^d hd jd pd rd 7kdF$$If4@ֈwt? K 044 la $$Ifa$rd e .e e e e f f (f 2f $$If`a$$If $G$H$`a$ dhG$H$WD` dhG$H$ dhWD` 2f 4f Ff xf f xrrr$IfkdG$$IfF I 0  44 laf f f f g vppp$IfkdH$$IfF I 0  44 lag g 8g dg g vppp$IfkdI$$IfF I 0  44 lag g Lh fh i ji i vhh\N>$WG$H$^W`a$ dhG$H$WDd` dhG$H$` dhG$H$WD`kdJ$$IfF I 0  44 lai i i i i i i i bkdsK$$IfF lP 0  44 la $h$If`ha$ $$Ifa$i i i i i j Nj \j j j j j j j k 8k Zk bk k k k k l l Rl tl l l m Dm m m m m tn n o o o o o o o o o p p p p p zp p lq nq zq q q q q q q q q ȾȴȴȴȴȴȴȴȴȴȴȴhM~B*KH_HphhM~B*\o(phhM~B*\phhM~5B*phhM~B*phhM~B*CJo(phhM~B*CJ\phhM~B*CJphhM~5B*CJ\ph>i i j ,j Lj xkkk $h$If`ha$kdL$$IfF lP 0  44 laLj Nj Xj j j xobb $h$If`ha$ $$Ifa$kdL$$IfF lP 0  44 laj j j j k xobb $h$If`ha$ $$Ifa$kdtM$$IfF lP 0  44 lak k k 8k Xk vm`` $h$If`ha$ $$Ifa$kdN$$IfF lP 0  44 laXk Zk bk k k xobb $h$If`ha$ $$Ifa$kdN$$IfF lP 0  44 lak k k k k xobb $h$If`ha$ $$Ifa$kdyO$$IfF lP 0  44 lak k k l l xobb $h$If`ha$ $$Ifa$kd$P$$IfF lP 0  44 lal l "l Rl rl xobb $h$If`ha$ $$Ifa$kdP$$IfF lP 0  44 larl tl xl l l l xobbb $h$If`ha$ $$Ifa$kdzQ$$IfF lP 0  44 lal l l l m Bm vm``` $h$If`ha$ $$Ifa$kd%R$$IfF lP 0  44 laBm Dm Hm jm m m vm``` $h$If`ha$ $$Ifa$kdR$$IfF lP 0  44 lam m m m m vm`` $h$If`ha$ $$Ifa$kdS$$IfF lP 0  44 lam m Hn tn n n n n xoof[NH$If $$If`a$ $$G$Ifa$$`a$G$H$`kd2T$$IfF lP 0  44 lan n n n n n n $$Ifa$n n n $$Ifa$kdT$$IfYִs `FA ]AH0  44 lan o o o (o 6o @o Lo Vo Xo Zo do no zo o o o o o o o o o o o p p Ff4Z $$If`a$FfW $$Ifa$p p p kd\$$Ifִs `FA ]AH0  44 la $$Ifa$ p *p 0p 6p

u Du Ju Pu $$Ifa$Pu Ru ^u $$G$Ifa$kdRy$$Ifִs `FA ]AH0  44 la^u du tu ~u u u u u u $$Ifa$$If$$IfWD`a$u u u $$Ifa$kdaz$$Ifִs `FA ]AH0  44 lau u u u u u u v v v v v &v 2v Bv Pv Zv fv pv rv zv v v v v v v Ff $$If`a$Ff| $$Ifa$v v v kd$$Ifִs `FA ]AH0  44 la $$Ifa$v v v v v v w w w $$Ifa$ w w w $$G$Ifa$kd$$Ifִs `FA ]AH0  44 law w $w ,w 2w :w >w Fw Vw $$Ifa$ $If`Vw Xw ^w $$Ifa$kdȃ$$Ifִs `FA ]AH0  44 la^w hw vw |w w w w w w w w w w w w w x x x x $x 2x x tke_SIIk dh1$` dh1$WDX`J`p`dh`kdr$$IfT4FO7v0  44 laf4T ˜ Ę  Z \ v x  B J V Z  ܛ J R T h ǷǷǷǷǠrd\d\d\d\d\d\d\hM~B*phhM~B*KHmHphsHhM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~5B*phhM~B*CJaJph,hM~B*CJKHaJfHphq hM~B*CJH*KHaJphhM~B*CJKHaJphhM~B*aJphjhM~B*H*UaJphj&hM~B*H*UaJph$  $ , 6 @ B J \ f l v $If $$7$8$H$Ifa$Ffޡ $$Ifa$$`a$ ƚ ̚ ֚   ( . 8 B L V ` Ff $$If`a$ $$7$8$H$Ifa$Ffp $$Ifa$` j t v ~ ƛ Л ڛ ܛ  * 4 $$7$8$H$Ifa$Ff/ $$If`a$Ff $$Ifa$4 > H J R T ^ d n x Ĝ ʜ М ڜ FfY $$If`a$ $$7$8$H$Ifa$Ffij $$Ifa$   " , 6 @ F L V ` f h & r 4$dhG$H$`a$ dhdh` $dh`a$Ff $$If`a$Ff $$Ifa$ Z n r ԡ ֡ H L P d P uh]UhhM~B*phhM~5B*\phhM~5B*\o(ph)hM~B*CJOJQJ\^JaJo(ph$hM~CJKHOJQJ\^JaJo(#hM~CJH*OJQJ\^JaJo( hM~CJOJQJ\^JaJo( hM~5B*CJ\aJo(ph(jhM~B*CJUaJmHphsHhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phr L d : J p | dhWD` & F dhWD` dhG$H$ dh sdhG$H$sdhG$H$`$dhG$H$WD`a$$dhG$H$WD`a$gdP  " $ ( 0 8 : f h @ \ ~ > @ F H f : J ̼̭̭zkY#hM~B*CJOJPJQJaJphhM~5B*CJ \aJ phhM~B*CJaJo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph hM~CJH*OJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~B*CJOJQJaJphhM~CJaJhM~CJaJo(hM~B*phhM~B*CJaJphhM~B*CJKHaJph ~ > f : J 4 T Է ַ ط * 0 $If$dha$dhdh`LdhG$H$XDYD$$$dh@&G$H$a$ dh dhG$H$dh dhWD` 4 T Է ط P T \ b p ( : < ~y~m_m_mQm_mGhM~B*aJphhM~5B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph hM~o(hM~hM~B*phhM~B*OJQJ^Jo(ph!hM~5B*OJQJ^Jo(phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*KHph*hM~B*CJKHOJQJ^JaJo(phhM~B*OJQJph&hM~B*CJOJPJQJaJo(ph0 6 < B H N T Z ` f n v ~ ȸ Ҹ ܸ Ff* $$Ifa$  * 6 B N Z f r ~ ̹ ֹ " . 8 Ff $$Ifa$Ff&8 B J V X h t Ⱥ Ժ   $ * 0 6 < B FfFf $$Ifa$B H N T Z ` f h x Ȼ л ػ FfFf $$Ifa$   " & * 2 4 @ L X d p | ¼ μ ڼ ܼ FfbFf~ $$Ifa$  $ , 4 < D L V X b j r z ƽ ν ڽ FfF $$Ifa$ڽ ܽ  $ , 4 < D N P R T p dh9DWD`dh dHG$H$WD`$`a$Ff $$Ifa$Ff* ( :   " ( 0 4 < B J N V $$1$Ifa$ $9DWD`a$dhdh` dh9DWD`dh9DWD`gd T ` r t r t v x : < @ N P j p ౥؊؀tthM~5B*KHphhM~B*o(phjdJ hM~B*UphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5B*CJaJphhM~B*KHo(phjk9hM~B*UphhM~B*phhM~B*KHphhM~5B*phhM~5B*o(ph(V \ d j l r |  $ & , 6 @ J FfFf $$1$Ifa$J T ` j t ~ * 4 > H P Ff4 $$1$Ifa$P \ h t ~  * 6 @ J L R FfFfx $$1$Ifa$R \ f p z  " , 8 > H R Ff $$1$Ifa$R \ f p z  " * 2 < F P FfD $$1$Ifa$P Z \ b l v  $ . 8 D FfFf $$1$Ifa$D N X b l v  ( 2 < F Ff! $$1$Ifa$F P Z f p r z " $ , 6 @ Ff+FfT& $$1$Ifa$@ J T ^ h r v  $ . 6 > Ff0 $$1$Ifa$> H R ^ h r | T ` dh dh9DWD`dh9DWD`gdN >U$`$dh9DWD`a$gd dh9DWD` dHG$H$WD`Ff 6 $$1$Ifa$ & * 2 8 @ D L R Z ^ f l t x Ff} $$1$Ifa$$dh9DWD`a$  " , 6 @ B H R \ f p z Ff $$1$Ifa$  $ . 8 B L T ^ h r | Ff Ff $$1$Ifa$  " , 6 > H J P Z d l v Ff $$1$Ifa$  & 0 : D N X b l v Ff# Ff $$1$Ifa$  " , 6 @ J T V \ f p z Ff( $$1$Ifa$   & 0 8 B L V ` h r | Ff- $$1$Ifa$  " , 6 @ H R \ ^ f p z Ff7 Ff2 $$1$Ifa$   " , 6 @ J T ^ h r | Ff= $$1$Ifa$  * 4 > H R \ f p r FfG Ff B $$1$Ifa$r t x @ j p v | $$1$Ifa$$dh9DWD`a$gddh9DWD`gd$9DWD`a$gd dh9DWD` dHG$H$WD` & $$1$Ifa$kdrS $$IfT֞j {+#%044 laT $$1$Ifa$ & $$1$Ifa$kdET $$IfT֞j {+#%044 laT  $$1$Ifa$ ( & $$1$Ifa$kdU $$IfT֞j {+#%044 laT( 4 @ L X d n $$1$Ifa$n p t & dh9DWD`kdU $$IfT֞j {+#%044 laTp r t ~   ,  " $ & ( F P v x ̭ww hM~B*CJH*\aJo(phhM~B*CJ\aJo(phhM~B*CJ\aJphhM~CJaJhM~CJaJo(hM~B*KHphhM~5B*KHphhM~B*o(phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*phjV hM~B*Uph*t   $ ( Ff+a $$1$Ifa$$dh9DWD`a$gd dh9DWD`dh9DWD`gd$9DWD`a$gd( 2 6 @ D P T ` d f l p z ~ Ffg Ffd $$1$Ifa$  * . : > @ F J T X b f r v Ffr Ffn FfWk $$1$Ifa$    * . 8 Ffx Ffu $$1$Ifa$8 < H L T X Z ` d n r | Ff FfK| $$1$Ifa$   " . 2 4 < @ J N X \ h l x | ~ Ffۉ Ffw $$1$Ifa$Ff  , 2 6 > D L P X ^ f $9DWD`a$ dh9DWD`dh dh9DWD`Ff? $$1$Ifa$f j r x  ( 4 > Ff $$1$Ifa$> H J P Z d n v  $ . Ff Ffӕ $$1$Ifa$. 8 B L T ^ h r |  $ . Ff $$1$Ifa$. 8 B L V X ^ h r |  $ Ff[ Ffy $$1$Ifa$$ . 8 D N X b l v  ( Ff= $$1$Ifa$( 2 < F P Z d l n t ~  " $ Ff Ff $$1$Ifa$$ * 6 @ J T ^ h r |  ( Ff $$1$Ifa$( 4 > H R \ f p z  & 0 Ff $$1$Ifa$0 : > @ H T ^ h r |  " Ff Ff $$1$Ifa$" , 6 @ J T ^ h r | dh9DWD`dh dh9DWD` dh9DWD` dHG$H$WD`Ffk $$1$Ifa$ , < N | & , 4 N$ >U$d$If`a$$a$ dh9DWD`dh9D dh9DWD` z | $ & ( , P R p r | ๮๮~rdZdhM~B*KHphhM~B*CJKHaJphhM~5B*KHphhM~5B*CJKHaJphhM~5B*phhM~B*\o(phhM~5B*\phhM~5B*o(phhM~B*\phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJ\aJo(phhM~B*CJ\aJph!hM~B*CJ\^JaJo(ph#4 @ H P R V ^ f p Lkd $$If \R"0 44 laN$ >U$d$If`a$p r v eLLLLN$ >U$d$If`a$kd[ $$If \R"0 44 la| ~ " $ P R t v D R ` " 2 8 < ʼʑʆ{ʆ{n{hM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~5B*o(phhM~B*CJ\aJo(phhM~5B*KHphhM~5B*CJKHaJphhM~5B*CJaJphhM~B*CJ\aJphhM~B*KHphhM~B*CJKHaJphhM~B*CJKHaJo(ph+ eLLLLN$ >U$d$If`a$kd $$If \R"0 44 la eLLLLN$ >U$d$If`a$kd $$If \R"0 44 la eXXS::N$ >U$d$If`a$$a$ dh9DWD`kdJ $$If \R"0 44 la ppN$ >U$d$If`a$vkd $$If 80"N 0 44 la " pppN$ >U$d$If`a$vkd $$If 70"N 0 44 la" $ & > P t[[[N$ >U$d$If`a$kd! $$If4 7F; "  0   44 laP R D ` 2 F n tgg`g`SF dh9DWD` dh9DWD`dh9D dh9DWD`kd $$If4 7F; "  0   44 la< @ D F P j l n x z ~ V h l . 0 ¯¤¯˜}qihM~B*phhM~B*^Jo(phhM~5B*H*\phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5B*o(ph$hM~B*H*OJQJ\^Jo(ph!hM~B*OJQJ\^Jo(phhM~B*\phhM~B*\o(phhM~5B*\phhM~5B*\o(ph&n $ $$7$8$Ifa$ $$Ifa$$dha$$ & . 8 > B 90000 $$Ifa$kdW $$IfTZֈX0 "W044 laTB N T V 0kd> $$IfTZֈX0 "W044 laT $$Ifa$V h 8 R $$7$8$Ifa$ $$Ifa$$dha$ dh9DWD` dh9DWD` R T \ h n r 90000 $$Ifa$kd% $$IfTZֈp0 "W044 laTr ~ 0kd $$IfTZֈp0 "W044 laT $$Ifa$ Pzkd $$IfT0"c 044 laT $$G$H$Ifa$$a$ dh9DWD`dh9DdxxXD2YD2gd  0 6  & 4 8 @ H N X \ v ~  . D T Z qhM~5B*CJaJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5B*CJKHo(phhM~5B*CJKHphhM~B*H*phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~B*phhM~B*o(ph,  & 2 yzkd $$IfT0"c 044 laT $$G$H$Ifa$2 4 8 B yy $$G$H$Ifa$zkd- $$IfT0"c 044 laTB D H P yy $$G$H$Ifa$zkd $$IfT0"c 044 laTP R X f yy $$G$H$Ifa$zkdg $$IfT0"c 044 laTf h n t yy $$G$H$Ifa$zkd $$IfT0"c 044 laTt v D 2 j p yi_OJ? $$1$Ifa$$a$dH9DG$H$WD` dH9DG$H$dh9DG$H$WD` WDj^`zkd $$IfT0"c 044 laT  2 < B F L j | ~ 0 2 : D H d h 4 6 8 : < > @ B D F H J | L N P R T V X Z \ ^ ` b ǺǺǰhM~B*KHo(phhM~B*KHphhM~5B*KHo(phhM~5B*KHphhM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~5B*o(phhM~5B*ph@p x ~ , 2 8 $$1$Ifa$ 8 : kd> $$If J%,%+36%  r   r ((((44 la: > J R d v $$1$Ifa$ $$Ifa$ kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la  & $$1$Ifa$ $$Ifa$ & ( kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la( * , 4 8 < @ D H L P $$1$Ifa$ P R kd^ $$If4 J%,%+36%rr((((44 laR V b j | $$1$Ifa$ kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la , 8 > $$1$Ifa$ > @ kd" $$If4 J%,%+36%rr((((44 la@ B D L P T X \ ` d h $$1$Ifa$ h j kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 laj n v ~ $$1$Ifa$ kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la  " 4 @ L R $$1$Ifa$  ` b d f h j l n p r t v  x z | ~ . 2         B F        $ V Z         hM~B*KHo(phhM~B*KHph\R T kdO $$If4 J%,%+36%rr((((44 laT V X ` d h l p t x | $$1$Ifa$ | ~ kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la~ $$1$Ifa$ kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la  ( : L X d j $$1$Ifa$ j l kd| $$If4 J%,%+36%rr((((44 lal n p x | $$1$Ifa$ kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la  $$1$Ifa$  kd@ $$If4 J%,%+36%rr((((44 la  . < N ` l x ~ $$1$Ifa$ ~ kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la      $$1$Ifa$  kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la     " $$1$Ifa$ " $ kdm $$If4 J%,%+36%rr((((44 la$ & ( 0 B P b t  $$1$Ifa$  kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la      $$1$Ifa$  kd? $$If4 J%,%+36%rr((((44 la    $ 0 6 $$1$Ifa$ 6 8 kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la8 : < D V d v   $$1$Ifa$  kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 la      $$1$Ifa$  kdl $$If4 J%,%+36%rr((((44 la    . 8 D J $$1$Ifa$ $$1$Ifa$ $$Ifa$  . 8 j n        $ & 8 : < >   . 0 V X Z h x z   ·̡̡̫̗ԊrrhM~5B*\o(phhM~5B*\phjhM~B*UphhM~B*aJphhM~B*H*phhM~B*KHaJphhM~B*H*o(phhM~B*o(phhM~B*phhM~5B*phhM~5B*o(phhM~B*KHo(phhM~B*KHph,J L kd $$If4 J%,%+36%rr((((44 laL N P X j x   $$1$Ifa$ $$1$Ifa$ $$Ifa$  kd0$$If4 J%,%+36%rr((((44 la      $$1$Ifa$ $$1$Ifa$  kd$$If4 J%,%+36%  r   r ((((44 la  Z x | ~        dhWD`dh $dH9DG$H$a$dH9DG$H$WD` dH9DG$H$    T V Z    & : D J N T p r $ . 2 N R ŻŻxlxlxl]lxlhM~5B*KH\o(phhM~B*KHo(phhM~B*KHphhM~5B*KHphhM~5B*\o(phhM~B*\o(phhM~B*\phhM~5B*o(phhM~B*o(phhM~B*phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5B*H*\phhM~5B*\ph$ : r x    " $ ( 4 < N ` r FfOFf' $$1$Ifa$$dha$ dhG$H$WD`dhG$H$   . @ R d n t v z FfFfw $$1$Ifa$  . 2 d n v | ~ B L P T V z ~ ( , 0 4 8 : V Z hM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~5B*o(phjhM~B*UphhM~B*\o(phhM~5B*KH\o(phhM~5B*KHphhM~5B*KHo(phhM~B*KHo(phhM~B*KHph4 0 B L R T X ` h z FfFfFf $$1$Ifa$ ( . 0 4 < D V h z dhG$H$ dhG$H$WD`FfgFf? $$1$Ifa$ < X r & B   dhWD`dhdHdh9DG$H$WD` $dH9DG$H$a$dhG$H$   8 : < J V X t v  F H R ^ p r     $ & ǻsoehM~B*o(phhM~hM~5>*B*CJaJphhM~B*CJKHaJphhM~B*CJH*aJphhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*phhM~5B*H*\phhM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~5B*o(ph'& 4 B    D F H J   2 6 B D J R X Z f l p     " < V ƺƺ|ƺk!hM~5B*CJKH\aJphhM~B*CJH*aJo(ph#hM~B*CJOJPJQJaJphhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJOJQJaJphhM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJo("hM~B*CJOJQJaJo(ph&   p   < V dhG$H$` & F dh8$G$H$`dh`$dhG$H$`a$ dh8$G$H$` dhG$H$ dh8$WD`dh LdhXDYD dhWD` V X d    n r ~   D H L P ` ƺիzn`nTDպպhM~B*CJOJQJaJphhM~B*CJaJphhM~B*OJQJo(phhM~B*OJQJphhM~CJOJQJ^JaJ hM~5CJOJQJ\^JaJ#hM~5CJOJQJ\^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~B*CJaJphhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJaJo(phhM~CJaJo(&hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph  r   p    $$Ifa$$G$H$a$ dhG$H$WD` dhG$H$ dh8$G$H$` dhG$H$$dhG$H$WD`a$$dhG$H$WD`a$` j l p | ~      * . 6 H R D P R T V \ ^ b ȹȭȝvmve\R\R\hM~5KH\o(hM~5KH\hM~CJaJhM~CJaJo(hM~CJQJaJ"hM~B*KHOJQJ^Jo(phhM~OJQJ^Jo(hM~B*OJQJ^Jo(phhM~5OJQJ\o(hM~5B*KH\o(phhM~5B*KH\phhM~B*CJaJphhM~B*CJKHaJo(phhM~B*CJKHaJph   9-$- a$$Ifa$ $do$Ifa$kd\ $$IfTTֈz V hm 044 laT   -kdQ!$$IfTTֈz V hm 044 laT $do$Ifa$ * . 6 J P $do$7$8$H$Ifa$ $do$Ifa$P R T 9.%dH` dhWD`kdF"$$IfTTֈz V hm 044 laTT    $$Ifa$ $$If`a$ $7$8$H$`a$             T V v |  P R x z | ~ ￳ܳ~k$j,&hM~B*CJEHUaJph*jI hM~B*CJKHUVaJph jhM~B*CJUaJphhM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJphhM~B*CJOJQJaJph hM~KH\ hM~KHhM~B*phhM~OJPJQJo( hM~o(hM~ hM~5QJ&   LC:.: $$G$H$Ifa$ $$Ifa$ a$$Ifa$kd;#$$IfTsri 42" $044 laT    C7 $do$Ifa$kd6$$$IfTsri 42" $044 laT $$Ifa$  V v C=4dh`kd1%$$IfTsri 42" $044 laT $$Ifa$v  * P  < l  " ` h /$d,$Ifa$$ #dHNNXDYD`a$dH` hdhWD`h hdhG$H$WD`h $hdhWD`ha$ XdhG$H$WD`Xdh`dh dh1$`    0 2 L N   " . 0 N `        ( * , . 6 > L N P R ^ f h l n x z | ĸĕĕĕĕĕĕĕĕhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5B*phhM~5@B*o(phhM~5@B*phhM~B*phhM~B*CJaJo(phhM~B*OJQJphhM~B*CJaJphhM~B*CJH*aJph5h p x   Ckd($$IfT4r =N 044 laT/$d,$Ifa$   0kd)$$IfT4ֈ =1044 laT/$d,$Ifa$    /$d,$Ifa$  +$d,$If`a$kd*$$IfT4֞  u1044 laT    /$d,$If`a$/$d,$Ifa$  +/$d,$Ifa$kd+$$IfT4֞  u1044 laT  " ( * , /$d,$If`a$ $If`/$d,$Ifa$, . 0 6 +/$d,$Ifa$kd -$$IfT4֞  u1044 laT6 @ B L N P /$d,$If`a$ $If`/$d,$Ifa$P R X ^ +/$d,$Ifa$kd .$$IfT4֞  u1044 laT^ h n z | ~ /$d,$If`a$ $If`/$d,$Ifa$| ~                 f v  õ{l{lg hM~o(hM~CJOJQJ^JaJo(&hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph'hM~B*CJKHOJPJQJaJph#hM~B*CJOJPJQJaJphhM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*phhM~B*CJaJph&~  +/$d,$Ifa$kd4/$$IfT4֞  u1044 laT   /$d,$If`a$ $If`/$d,$Ifa$  +/$d,$Ifa$kdH0$$IfT4֞  u1044 laT   /$d,$If`a$ $If`/$d,$Ifa$  +$d,$If`a$kd\1$$IfT4֞  u1044 laT    /$d,$If`a$ $If`/$d,$Ifa$ d +!! dh1$`kdp2$$IfT4֞  u1044 laT     $$Ifa$ $dh1$G$H$a$$dh1$G$H$WD`a$LidhVD2XDYD^i   4 T X ! J! ! " " " J$ V$ Z$ p$ r$ $ % % h& j& n& p& z& & ŷŧŷŝ~oaRŧhM~B*CJH*]aJphhM~B*CJ]aJphhM~B*CJ]aJo(phhM~B*phhM~B*CJaJphhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJOJQJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph#hM~B*CJOJPJQJaJph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph hM~o(hM~   4 V WNNNNN $$Ifa$kd3$$Ifr w B8Yk 044 laV X ! WK;- dhG$H$WD`LdhG$H$XDYD dhG$WD`kdQ4$$Ifr w B8Yk 044 la! " " " J$ L$ p$ r$ $ $ $ $ $ $G$H$If`$$G$H$If`a$ x G$H$`x$ kG$H$^`a$ $dh1$`a$ 0 dh` dhG$WD` dhG$ $ $ $ $ $ $ wwww$$G$H$If`a$wkd5$$If4\ Gy 24 / a!$ $ $ $ $ $ $$G$H$If`a$kkd5$$If\ Gy 24a!$ $ $ $ $ $ $$G$H$If`a$kkd6$$If\ Gy 24a!$ $ % % z& & & yod[RIdhdhdh` dhWD` $1$`a$kd!7$$If\ Gy 2 ~~~4a!p~~~& & & & & & & ' ' .( 0( <+ >+ , , - - 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 5 5 .6 06 26 46 H6 J6 7 7 7 ҶҨҨҨҨҨҗ|oahM~B*CJH*aJphhM~5B*\aJphhM~5B*KH\aJphhM~B*CJaJph j7hM~B*CJUaJphhM~B*CJH*aJphhM~B*CJ\aJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJOJQJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(ph&& ( ,+ , - / 1 1 1 1 <6 Z6 87 F7 :8 B8 *: : & F dh` dhH$`dh dh1$WD` dhG$$`a$0`0dh` 2 dh`7 7 7 88 l8 p8 @9 B9 T9 V9 : : : : h@ l@ A A A A A B B B bE dE xK zK K K K L L L M M M M VM bM dM zM ,N .N N N ,O 0O P "P

> > ? ? ? @ @ A B (B B B B C BD RD E F dh $dhWD`a$dh` dhF "F H &H I (I J J lK K L DL L VM zM 4N Z RZ dZ fZ hZ rZ vZ zZ ~Z Z Z Z Z Z [ h\ ] (_ b_ _ ` a dhG$H$WD`dh $dhWD`a$FfoFfX $$Ifa$b_ n_ p_ _ 0` J` N` ^` j` ` ` ` ` ` 4b 6b Rb Vb b b c c 2e 6e :e e e e e e e e f f ~f f f f f ph ~h i i "i Dj Fj Hj ˻˻˻٭ٟٟٟٟٟ˻٭٭ِِٟٟٟك{hM~B*phjY hM~B*UphhM~CJOJQJ^JaJo(hM~B*CJaJo(phhM~B*CJH*aJphhM~B*CJKH,aJo(phhM~B*CJKH,aJphhM~B*CJaJphhM~B*OJQJo(phhM~B*OJQJph.a (b Hb b Dc c c d d f nf f f g g g g g h h i dhWD`dh dhG$H$` dhG$H$ dhG$H$WD`i 4i Di Dj Hj tj j j k Dk k k k l l l 4m ^m $^a$dh^dh`dh$dh7$8$H$`a$$G$H$a$G$H$` dhG$H$`$dNN1$G$H$XDYDa$Hj tj k k k k l :l l l ,m 0m 4m @m Dm ^m m m m m m m m m m m m n n o o p p p p p p ʸ蠕荃ueuhM~B*CJKH,aJo(phhM~B*CJKH,aJphhM~B*o(phhM~B*phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJaJo(ph"hM~B*CJOJQJaJo(phhM~B*CJOJQJaJphhM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJphhM~5B*\ph$^m dm nm tm zm m m m m Nkdf$$Ifr 5 [044 la $$Ifa$m m m m m m m m m Nkd%$$Ifr 5 [044 la $$Ifa$m m m n Fn Vn n o NEEEEEdh`kd$$Ifr 5 [044 la $$Ifa$o Lo `o *p rq q r \s s 2t u u u 0v @v w w w (x dhdh dhWD`dh2dhG$H$VDWD^` dhG$H$WD` dhG$H$dh`p p p p rq |q q q q Vr Xr nr pr r r r r r Ns Xs js ts s s s s t t 2t u u u u .v 0v @v w w x ǺǺǺxihM~5B*CJ \aJ ph"hM~B*CJOJQJ^Jo(phhM~CJOJQJ^Jo(hM~CJOJQJ^JaJo(&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~CJOJQJaJo(hM~CJaJhM~ hM~o(hM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJH*aJph&x x (x x y y ^y hy jy ly y y || ~| | | | | | | | | | | | | | } $} Z} `} b} j} t} } } } ~ ~ .~ 4~ B~ J~ ȼȼȼm/hM~B*OJQJ^JfHo(phq hM~B*OJQJ^Jo(phhM~B*o(phhM~B*phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(ph hM~5\hM~5\o( hM~o(hM~hM~CJaJhM~CJaJo(*(x y y ly y y y y z 4z :z $If$a$dh dhWD` :z Fp1#@0  44 laf4T  $ ( : > ICCCCC$IfkdA$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T> @ B R V h l ICCCCC$Ifkd9$$IfT4rp1#@&l 044 laf4Tl n p z ICCC$Ifkd1$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T   L oiiii$Ifkd)$$IfT4(Fp1#@0  44 laf4TL N P Z | oiii$Ifkd$$IfT4Fp1#@0  44 laf4T| ~ ȃ ΃ oeeXRRR$If $dh8$`a$ dh8$`kd$$IfT4-Fp1#@0  44 laf4T 2 @ oiii$Ifkd$$IfT4(Fp1#3 0  44 laf4T@ B D V j oiiii$IfkdY$$IfT4-Fp1#3 0  44 laf4TP R V ^ j d f j l ą ҅ օ : < T Z j l p r | ~ . 0 6 8 D F  R T X Z z | , . 2 4 B D D F &hM~B*CJOJQJ^JaJo(phjhM~B*UphhM~B*phhM~B*o(phhM~B*H*o(phL p \VVV$Ifkd%$$IfT4\p7 1# 3 044 laf4Tp r t … oiiiiiii$Ifkd$$IfT4Fp1#@0  44 laf4T… ą ƅ ҅ #$Ifkdӳ$$IfT4֞p 1#@:044 laf4T҅ օ Ckd$$IfT4rp 1#@: 3 044 laf4T$If $ , oiii$Ifkd$$IfT4kFp1#@0  44 laf4T, . 0 6 T l oiiaa$1$If$Ifkd$$IfT4+Fp1#@0  44 laf4Tl n p z j oiia$1$If$Ifkd$$IfT4&Fp1#@0  44 laf4Tj l n x h * oiiii$Ifkd}$$IfT4Fp1#@0  44 laf4T* , < D J V Z oiiiii$Ifkde$$IfT4>Fp1#@0  44 laf4TZ \ ^ j n ICCCCC$IfkdM$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T ICCCCC$IfkdE$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T F ICCC$Ifkd=$$IfT4rp1#@&l 044 laf4TF H J T ` oiiii$Ifkd5$$IfT4(Fp1#@0  44 laf4T oiii$Ifkd$$IfT4Fp1#@0  44 laf4T R T Z \ ^ `    2 > J L X ` j x n z “ ̓ $ 4 : X ƻ|&hM~B*KHOJQJ^J_Ho(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~B*o(phhM~5B*\o(phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phjhM~B*UphhM~B*ph) * J j p oeeXRRR$If $dh8$`a$ dh8$`kd;$$IfT4-Fp1#@0  44 laf4T oiii$Ifkd$$IfT4(Fp1#3 0  44 laf4T  0 oiiii$Ifkde$$IfT4-Fp1#3 0  44 laf4T0 2 < H ^ \VVV$Ifkd1$$IfT4\p7 1# 3 044 laf4T^ ` b n z oiiiiiii$Ifkd$$IfT4Fp1#@0  44 laf4T “ #$Ifkd$$IfT4֞p 1#@:044 laf4T“ ̓ Ckd$$IfT4rp 1#@: 3 044 laf4T$If  ( oiii$Ifkd$$IfT4kFp1#@0  44 laf4T( * , 2 \ ~ oiiaaa$1$If$Ifkd$$IfT4+Fp1#@0  44 laf4TX Z \ x z | ~ 6 F \ ^  $ X v x 8 : > @ V X ҽҵҵҵg6hM~0J>*B*CJ^JaJfHo(phq +jhM~CJUaJfHo(q "hM~CJaJfHo(q hM~B*o(phhM~B*ph)hM~B*H*KHOJQJ^J_Ho(ph&hM~B*KHOJQJ^J_Ho(phhM~)hM~B*H*KHOJQJ^J_Ho(ph( 8 oiiaa$1$If$Ifkd$$IfT4&Fp1#@0  44 laf4T8 : < F ^ oii[SSS$1$If $1$IfWD`$Ifkd$$IfT4Fp1#@0  44 laf4T oiiiii$Ifkdq$$IfT4>Fp1#@0  44 laf4T ̖ ޖ ICCCCC$IfkdY$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T  " ICCCCC$IfkdQ$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T" $ & 0 > ICCC$IfkdI$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T> @ B L X oiiiOOQ$-DIfM [$\$`$IfkdA$$IfT4EFp1#@0  44 laf4TX ^ ` B D  X H J N P R T    * 6 < > @ D F μμΧμΧμΧ{o{o{o{oehM~5B*phhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*ph+hM~B*CJaJfHo(ph333q )hM~0J5CJaJfHo(q "hM~CJaJfHo(q +jhM~CJUaJfHo(q 6hM~0J>*B*CJ^JaJfHo(phq & oiii$Ifkd $$IfT4Fp1#@0  44 laf4T $ D b h z oeeXRRR$If $dh8$`a$ dh8$`kd$$IfT4-Fp1#@0  44 laf4TF P R X b p v ƞ ̞ ֞ ܞ " 2 F R f j ̟ ܟ 2 4 6 R T p t Р Ҡ ̡ ޡ . ⭘⭔)hM~B*H*KHOJQJ^J_Ho(phhM~)hM~B*H*KHOJQJ^J_Ho(ph&hM~B*KHOJQJ^J_Ho(ph,hM~B*OJQJ^JfHphq hM~B*o(phhM~B*phhM~5B*phhM~5B*o(ph2 ʞ oiii$Ifkd$$IfT4(Fp1#3 0  44 laf4Tʞ ̞ Ξ ޞ oiiii$Ifkdq$$IfT4-Fp1#3 0  44 laf4T " 6 \VVV$Ifkd=$$IfT4\p7 1# 3 044 laf4T6 8 : F R f j oiiiiiii$Ifkd$$IfT4Fp1#@0  44 laf4T #$Ifkd$$IfT4֞p 1#@:044 laf4T Ÿ ğ ̟ Ckd$$IfT4rp 1#@: 3 044 laf4T$If oiii$Ifkd$$IfT4kFp1#@0  44 laf4T  6 T oii[SS$1$If $1$IfWD`$Ifkd$$IfT4+Fp1#@0  44 laf4T Ҡ С oii[SS$1$If $1$IfWD`$Ifkd$$IfT4&Fp1#@0  44 laf4TС ҡ ԡ ޡ 0 oiiaU $1$If`$1$If$Ifkd$$IfT4Fp1#@0  44 laf4T. 0 6 > J ̣ ؤ ܤ ޤ  h j j l t ب ֆ||oehM~B*^JphhM~5B*\o(phhM~5B*phhM~5B*o(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~CJaJo( hM~o(hM~5\o( hM~5\hM~B*OJQJ^JphhM~B*o(phhM~B*ph&hM~B*KHOJQJ^J_Ho(phhM~' Ȣ ΢ ڢ ޢ oiiiii$Ifkd}$$IfT4>Fp1#@0  44 laf4Tޢ  ICCCCC$Ifkde$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T $ 6 < ICCCCC$Ifkd]$$IfT4rp1#@&l 044 laf4T< > @ J Σ ICC;;$1$If$IfkdU$$IfT4rp1#@&l 044 laf4TΣ У ң ܣ oiiii$IfkdM$$IfT4(Fp1#@0  44 laf4T ڤ oiii$Ifkd$$IfT4Fp1#@0  44 laf4Tڤ ܤ & , < L V \ ojdddddd$If$a$kd$$IfT4-Fp1#@0  44 laf4T\ ^ d ?99999$Ifkd$$Ifֈfz * #N 044 la ĥ 9kd$$Ifֈfz * #N 044 la$Ifĥ ƥ ȥ ʥ ԥ 9kd$$Ifֈfz * #N 044 la$If 9kd$$Ifֈfz * #N 044 la$If $ ( . N P 9kd7$$Ifֈfz * #N 044 la$IfP j l ب ި [d$If`[d$IfWD`gd[d$IfWD` $dh9Da$[ dh9DWD` dhWD`dh  P ^ cQB55 [d$If`[d$IfWD`[$d$IfWD`a$kd\$$Ifz\y 8H044 la . 2 @ F P ^ ` n p , . H J  x z  ( ү ԯ  ( @ \ ^ b n ˽ߪ˕˹hM~B*aJo(phhM~B*aJphhM~5B*o(phhM~5B*ph hM~o(hM~hM~B*CJaJo(phhM~B*phhM~B*QJ^JphhM~B*o(phhM~B*^Jo(phhM~B*^Jph1^ ` d n " H eVG::: [d$If`[d$IfWD`[d$IfWDd`kd!$$If\y 8H044 laH J N \ eVG:: [d$If`[d$IfWD`[d$IfWDd`kd$$If\y 8H044 la  " \ x eVGGG[d$IfWD`[d$IfWDd`kd$$If\y 8H044 lax z 4 R ( ԯ eccccZQI$dha$[`gddh[kdd$$If\y 8H044 laԯ گ  ( Ckd%$$IfT4r`NI 9! j 044 laf4Tr$If( 0 4 < @ B ^ C:[`gdkd $$IfT4r`NI 9! j 044 laf4Tr$If^ n  D t z $$1$G$Ifa$$d1$G$`a$ dhWD` dh9DWD`dhdh * 8 J L Z b v z   ж Ҷ : < D J L t 2 󬟬l&hM~B*CJOJQJ^JaJo(ph hM~o(hM~hM~B*KHo(phhM~B*KHphhM~5B*KHo(phhM~5B*KHphhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJKHaJo(phhM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph* _SSSS $$1$G$Ifa$kd$$IfT\`w 2 044 UaT , ܸ 2 _VIIII dh9DWD`dhkd$$IfT%\`w 2 044 UaT2 8 : @ D l º " Ի ֻ  * , @ B L N z | ȼ ʼ ڼ ܼ  h n t ŷŷŷŷxxmeexhM~B*phhM~B*H*o(phhM~B*H*o(phhM~B*o(phjhM~B*UphhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJ\aJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*H*KHphhM~B*KHphhM~5B*KHo(phhM~5B*KHph%2 l v Jkd$$If\ N"h  044 la $$1$G$Ifa$$d1$G$`a$ ĺ " YI< dh9DWD`dXD2YD2gdkd$$If\ N"h   044 la $$1$G$Ifa$" @ D l μ > h v " 4 J Z $$1$G$Ifa$$dh1$G$`a$ dhWD`dh^ dh9DWD` $dh9Da$ Adh9DWD`t Ƚ Խ ؽ  0 2 \ ` b j l z | H J ǺǺǺǮtdhM~B*CJOJQJaJphhM~B*OJQJ^Jo(ph&hM~B*CJOJQJ^JaJo(phhM~B*H*KHphhM~B*KHphhM~B*KHo(phhM~5B*KHo(phhM~5B*KHphhM~B*CJH*\aJphhM~B*CJ\aJphhM~B*CJ\aJo(ph!Z \ b l | VJJJJ $$1$G$Ifa$kd$$IfT\ n 04$444saT " * J VQFF==dh` dhWD`dhkd$$IfTj\ n 04$444saT   ( * 8 B D  ĺҧyhWIhM~B*CJH*aJph j hM~B*CJUaJph j+ hM~B*CJUaJphhM~B*KHaJph jhM~B*KHUaJph jhM~B*KHUaJphhM~B*phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~B*CJOJQJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(ph * D , J  ( 6 $$Ifa$ $1$G$`a$dHdH` $0dh1$`0a$ dHWD`dXD2YD2gddXD2YD2gd L N T V Z \ l 0 4 H J Z d Ƹ㐃{q{g{]{]{]{]hM~B*o(phhM~B*H*phhM~B*H*phhM~B*phhM~5B*KHo(phhM~5B*KHphhM~B*CJH*aJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJKHaJphhM~5B*CJaJo(phhM~B*CJH*aJphhM~B*CJaJph jhM~B*CJUaJph$6 L N Z f j n Vkd$$IfT C\ G 1YD 0 44 laT $$Ifa$n p | _VVVV $$Ifa$kdw$$IfT \ G 1YD 0 44 laT _VVVV $$Ifa$kd@$$IfT \ G 1YD 0 44 laT _VVVV $$Ifa$kd $$IfT \ G 1YD 0 44 laT _VVVV $$Ifa$kd$$IfT \ G 1YD 0 44 laT _VVVV $$Ifa$kd$$IfT \ G 1YD 0 44 laT  _VVVV $$Ifa$kdd$$IfT \ G 1YD 0 44 laT  ( 0 < v z < > T ( > @ J j p ( . L N , @ R F L ߴߴߦߴߴߴߴߴߴߴߴߴߴߴ߈ߦhM~B*CJ\aJphhM~B*CJKHaJo(phhM~B*CJKHaJphhM~B*CJaJphhM~B*CJ_H aJo(phhM~B*CJH*aJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*o(phhM~B*ph0 " ( 2 6 : _VVVV $$Ifa$kd-$$IfT \ G 1YD 0 44 laT: < > T ( _VF<<< dh1$`dXD2YD2gddH`kd$$IfT \ G 1YD 0 44 laT( > ( N F l 0 @ @ D T X n $dhWD`a$gd dhWD`gd$dha$ dhWD`dXD2YD2gddXD2YD2gddh` dh1$`L l 0 @ J L h n  @ B T V   ĸĸĸĸĸĸĸĈubĸĸĸ$jhM~B*CJEHUaJph$jhM~B*CJEHUaJphhM~@ B*CJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(phhM~B*CJOJQJaJphhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJKHaJo(phhM~B*CJKHaJphhM~B*CJKH\aJph&n $ X ,  : * hdhWD`hdXD2YD2gd dhWD`dh$dha$dXD2YD2gd dhWD` dhWD`gd $ H J b d  $ * , . " . 0 4 8 V | ѨѨѨѨѨѨѨўѨўѨюhM~B*CJOJQJaJphhM~B*H*phhM~B*o(ph j"hM~B*CJUaJphhM~B*CJH*aJphhM~B*phjhM~B*UphhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(ph3  8 @ * 0 ` f  b h X Z h * , J d   0 6  ԼhM~@ B*CJaJo(phhM~@ B*CJaJphhM~B*o(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(ph@* `  b Z L X 0 dhWD` dhWD`[dh hdhWD`h 0 L D  $$$dh@&a$ $$dh@& dh9DWD`dh dhWD`  L j  ôôѦѦѦѓq`QhM~5B*CJ \aJ ph hM~5B*CJ \aJ o(ph!hM~5B*CJ,KH,\aJ,ph hM~5CJ,OJQJ\^JaJ,$hM~5B*CJ,KH,\aJ,o(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJ\aJo(phhM~B*CJ\aJphhM~B*CJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(phhM~B*CJOJQJaJph $ 0 ` b j ` b f p v x ( * rdXJXBXdXhM~B*phhM~B*CJH*aJphhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(ph'hM~B*CJOJQJaJmHphsHhM~B*CJOJQJaJph"hM~B*CJOJQJaJo(phhM~B*OJph'hM~@B*OJQJ^J_HaJph hM~o(hM~B*_HaJo(ph&hM~B*OJQJ^J_HaJo(ph#hM~B*OJQJ^J_HaJph ` v p h * n \ $a$dh` dhWD` dh dh udhWD`Q 0 dh[$\$` \ ^ d f  4 4 > D X & * l z ~ ǹǹǫǹǹǹnjǹǃvlhM~CJPJaJhM~CJOJQJaJo(hM~CJaJo(hM~CJaJo(hM~B*o(phhM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~B*phj$hM~B*Uph*\ 6 @ H P R Nkd$$IfTF!U0  44 laT $$Ifa$$`a$dh` dhR X  Ukd$$IfT!\h! U044 laT$If $$Ifa$ " * V l r f]]]] $$Ifa$kd?$$IfT\h! U044 laTr t | 2 Z ` f`W`W $$Ifa$$Ifkd$$IfT\h! U044 laT` b d bYSYY$If $$Ifa$kd$$IfT4C\h! U044 laT @ l r b\\SS $$Ifa$$Ifkd|$$IfT4\h! U044 laTr t v bYYYYY $$Ifa$kdC$$IfT4\h! U044 laT X  d[[OAAA dhG$H$WD` dhG$H$dh`kd $$IfT4\h! U044 laT Z     " $ 8 : B H    *     t v    H J ` ڻ hM~0J hM~0Jo( jhM~B*CJUaJphhM~ hM~o(hM~CJaJo(hM~B*CJaJphhM~B*CJaJo(ph hM~CJH*OJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJo(hM~CJOJQJaJo(/ " 0 6 L Z dhG$H$$dhG$H$WD`a$ dhG$H$WD` Z t 6 (    L \ p ^ dhG$H$VDWD^` dhG$H$VD^ & F dhG$H$WD` dhG$H$WD`dh D N . F ~  N x   *   H $dhWD`a$ dhG$H$WD` dhG$H$ dhWD` dhH f  2 l  P x  $$Ifa$$dha$dhdh dhWD`dh@& ` \ b h z  2 < l    P v   ( n p ~     @ J h z |      ڼڼhM~H*OJQJ^Jo(hM~B*OJQJ^Jo(phhM~OJQJ^Jo(hM~5OJQJ\^Jo(hM~5OJQJ\^JhM~CJaJhM~CJaJo(hM~ hM~o(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJOJQJ^JaJ2   $ ypjpp$If $$Ifa$kd $$IfTF!U0  44 laT$ & ( p  bYSYY$If $$Ifa$kds $$IfT4!\P! U044 laT   bYYYY $$Ifa$kd: $$IfT4!\P! U044 laT @   f]XPGGG $$Ifa$$dha$dhdhkd $$IfT\P! U044 laT   ypjpp$If $$Ifa$kd $$IfTF<!p8 0  44 laT   2 D J  . 8 l      & `! b! ! ! " " 4" 6" V" `" j" " " " " 澶؇~v~vo hM~5\hM~CJaJhM~CJaJo(hM~OJQJ^Jo(hM~5OJQJ\^Jo(hM~5OJQJ\^J hM~o(hM~hM~CJaJhM~CJaJo(!hM~B*H*OJQJ^Jo(phhM~CJOJQJ^JaJhM~B*OJQJ^Jo(phhM~OJQJ^J)  6  bYSYY$If $$Ifa$kda $$IfT4!\ <!x 8 044 laT  4 & , bYYYY $$Ifa$kd( $$IfT4!\ <!x 8 044 laT, . l  ( 0 8 f]RJAAA $$Ifa$$dha$ dhWD`dhkd $$IfT\ <!x 8 044 laT8 : P ypjpp$If $$Ifa$kd $$IfTF$! 0  44 laT :! X! ^! d[[[[ $$Ifa$kdO $$IfT!\D$! 044 laT^! `! b! ! ! ! d[[[[ $$Ifa$kd $$IfT4\D$! 044 laT! ! " 6" X" ^" bYYYY $$Ifa$kd $$IfT4\D$! 044 laT^" `" " " # 2# :# f]RD;; $$Ifa$ $dhWD`a$ dhWD`dhkd $$IfT\D$! 044 laT" " # 0# D# T# V# # # # # T$ l$ $ $ $ $ :% B% x% z% |% ~% % % % & & & & & & & & & & ͳttokbZhM~CJaJhM~CJaJo(hM~ hM~o($hM~5B*CJ,KH,\aJ,o(ph!hM~5B*CJ,KH,\aJ,phhM~B*CJaJphhM~5B*CJ \aJ ph hM~5B*CJ \aJ o(phhM~CJaJo(hM~CJaJhM~B*OJQJ^Jo(phhM~OJQJ^Jo( hM~5\hM~5\o(#:# B# D# V# # # # pj$IfkdS $$IfTF$! 0  44 laT $$Ifa$# # # 4$ V$ \$ d[[[[ $$Ifa$kd $$IfT!\D$! 044 laT\$ ^$ l$ $ $ $ f]]]] $$Ifa$kd $$IfT\D$! 044 laT$ $ $ % :% @% f]]]] $$Ifa$kdr $$IfT\D$! 044 laT@% B% |% % & & & f[O[B9 $$dh@& $$d@TJ@& $$$dh@&a$ dhWD`kd- $$IfT\D$! 044 laT& & & ' ' ' 4( ( ( ) ) * \* * *+ b+ + + + , dhWD` dhWD` 6dhWD` dhWD` dhG$H$ dhG$H$dh& & ' ' ' t' |' ' ' ' ' ' ' 2( 4( ( ( ( ( ) ) ) ) * * Z* \* * * (+ *+ `+ b+ + + + + , , , , 6- 8- L- P- - - R. T. V. X. ^. `. . . 0 0 0 0 ɾ׾׭ɭɭ׾ɾɠޠɭhM~5CJOJQJhM~5CJOJQJo( hM~CJo(hM~CJOJQJhM~CJOJQJo( hM~CJhM~CJQJ hM~5CJhM~5CJo(hM~CJOJQJ^JaJo(hM~CJaJo(:, 8- P- - T. `. . 0 0 0 1 1 2 3 24 4 4 5 5 dhH$WD` dhWD` dhG$H$ dhWD` 6dhWD` dhWD` dhWD`0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 h1 n1 1 1 1 2 22 z2 ~2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 "4 &4 44 64 4 4 4 4 4 4 4 d5 v5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 &6 ɲhM~CJaJo(hM~CJaJhM~hM~CJQJ\]aJ o(hM~CJPJo(hM~CJPJQJo(hM~CJQJo(hM~CJPJhM~CJQJ hM~o( hM~CJ hM~CJo(85 &6 6 7 8 j8 8 9 9 : : &; z; 4< < F= = > > @? h? dhG$H$ dhWD` dhWD`d\ dhG$H$WD`$dhG$H$WD`a$&6 (6 *6 >6 N6 V6 \6 6 6 7 7 8 8 8 8 l8 n8 r8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 z: ~: : : : : $; &; x; z; |; ~; 2< 4< < < D= > >? @? h? j? l? n? ? ? @ @ @ A øǸ hM~CJ hM~CJo(hM~CJOJQJhM~CJOJQJo(hM~ hM~o(hM~CJQJaJo(hM~CJQJaJhM~CJaJhM~CJaJo(hM~CJOJQJaJo(?h? ? R@ @ A A A B B DB JB \B xB C D &D (D @D RD D D D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E $F ָߦΌ~hM~CJOJQJ^JaJhM~B*CJaJph *hM~o( hM~H*o( hM~H*hM~5OJQJ\^JhM~5\o(hM~B*CJaJo(phhM~CJaJhM~CJaJo(hM~ hM~o(hM~CJOJQJo( hM~CJo( hM~CJ-4D @D ND XD ^D dD jD lD nD pD rD |D D D D D D D D D D D D D D D Ff% Ff! $$1$Ifa$Ff $$Ifa$D E E E E E |F F F (G 2G G G G H I I *I $$G$H$Ifa$$a$ dhG$H$WD` $$@&G$H$$dhG$H$WD`a$$dh8$G$H$WD`a$dh dhWD`dh$F (F bF jF F F G G (G *G G G G G G G G H H JH H H H H I I I >I HI JI NI RI TI ZI ^I bI dI lI nI rI ŶŶ֋wlwlwdddddddhM~B*phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*o(phhM~B*CJaJo(phhM~B*CJ\aJo(phhM~B*CJ\aJphhM~5B*CJ\aJph hM~5B*CJ\aJo(phhM~B*CJaJphhM~CJOJQJ^JaJhM~CJOJQJ^JaJo('*I ,I .I 6I >I FI yyyy $$G$H$Ifa$ykd' $$IfT40 I 044 laTFI HI JI ZI jI zI _SSSS $$G$H$Ifa$kd( $$IfT4\ I 044 laTrI tI I I I I I I I I I I I I J (J DJ dJ lJ nJ xJ J J J J J J J J J J J J J J XK ZK \K ^K K K K K L L bL L L L N ڿhM~B*CJ\aJo(phhM~B*CJ\aJphhM~CJOJQJ^JaJo(!hM~B*H*OJQJ^Jo(phhM~B*OJQJ^Jo(phhM~5B*o(phhM~5B*phhM~B*H*phhM~B*phhM~B*o(ph1zI |I I I I I _SSSS $$G$H$Ifa$kdZ) $$IfT4\ I 044 laTI I I I I I aUUUU $$G$H$Ifa$kd'* $$IfT\ I 044 laTI I J J J &J aUUUU $$G$H$Ifa$kd* $$IfT\ I 044 laT&J (J DJ NJ XJ bJ _SSSS $$G$H$Ifa$kd+ $$IfT\ I 044 laTbJ dJ xJ J J J aUUUU $$G$H$Ifa$kdz, $$IfT\ I 044 laTJ J J J J J aUUUU $$G$H$Ifa$kd?- $$IfT\ I 044 laTJ J J J J J J K K aYYYYYMM $$G$H$Ifa$$dha$kd. $$IfT\ I 044 laTK K K K "K yyy $$G$H$Ifa$ykd. $$IfT40 ] I 044 laT"K $K &K 6K FK rfff $$G$H$Ifa$kdj/ $$IfT4F ] I % [ 0  44 laTFK HK fK pK zK rfff $$G$H$Ifa$kd!0 $$IfT4F ] I % [ 0  44 laTzK |K K K K thhh $$G$H$Ifa$kd0 $$IfTF ] I % [ 0  44 laTK K K K K thhh $$G$H$Ifa$kd1 $$IfTF ] I % [ 0  44 laTK K K K L rfff $$G$H$Ifa$kd62 $$IfTF ] I % [ 0  44 laTL L L &L .L thhh $$G$H$Ifa$kd2 $$IfTF ] I % [ 0  44 laT.L 0L TL ZL `L thhh $$G$H$Ifa$kd3 $$IfTF ] I % [ 0  44 laT`L bL L M $M N (N N tffXfLf dhG$H$ dhG$H$VD^ dhG$H$WD`kdG4 $$IfTF ] I % [ 0  44 laTN N N N N &N (N N N N N N O O O O O O ^O bO dO P P P P ZQ ^Q bQ dQ >S BS JS LS S S S S ˻woeoeoeoeoeoeoeoeoeohM~5B*phhM~B*phhM~5B*\o(phhM~5B*\phhM~B*CJaJphhM~5B*CJ\aJph hM~5B*CJ\aJo(phhM~B*CJOJQJo(ph hM~o("hM~B*CJOJQJaJo(phhM~B*CJOJQJaJphhM~B*CJaJo(ph%N N O >O HO RO TO \O Yvkd4 $$IfI05 044 la $$Ifa$$dhG$H$`a$ dhG$H$` $$dh@&G$H$\O ^O dO O O \P P $If$8$If $$8$Ifa$ckd5 $$IfI A!044 laP P P Q \Q ~vp$If$8$If $$8$Ifa$vkd6 $$IfI05 044 la\Q ^Q dQ Q @R R @S ttte$$8$If`a$ $8$If` $$Ifa$vkd6 $$IfI05 044 la@S BS LS S ~n$$8$G$If`a$ $$8$Ifa$vkdD7 $$IfI05 044 laS S S S ckdv8 $$IfI A!044 la $$Ifa$vkd7 $$IfI05 044 laS S T T T T LT T 4U 8U @U U U U U U U U 8^ J^ L^ N^ V^ X^ ^^ `^ t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Źϯפϖ{oaoaohM~B*CJaJo(phhM~B*CJaJphhM~CJOJQJ^JaJo(hM~B*OJQJphhM~B*OJQJo(phhM~B*H*o(phhM~B*H*phhM~B*KH,o(phhM~B*KH,phhM~B*phhM~B*o(phhM~B*\phhM~H*OJQJo(hM~OJQJo( T LT T x$8$If $$Ifa$vkd9 $$If05 044 laT T T 6U s $8$G$If` $8$G$Ifvkd+: $$If05 044 la6U 8U @U U \V W ooo & F$8$G$If` $8$G$Ifvkd: $$If05 044 la W W W X tY Y Z [ \ \ h] ] ttttttftt $8$IfWD` $8$If` $$Ifa$vkd]; $$If05 044 la ] ] ] ^ 2^ \^ ^^ t^ ^ _ ui[Vu$a$ OdhG$H$WD` dhG$H$vkd; $$Ifl05 044 la$8$If $8$If` ^ ^ ^ ^ _ _ "_ $_ &_ 2_ 4_ :_ <_ F_ H_ J_ L_ Z_ \_ ^_ `_ ຯvevYH!hM~5B*CJ,KH,\aJ,phhM~B*CJaJph!hM~B*CJH*OJaJo(phhM~B*o(phhM~B*CJOJaJph!hM~B*CJH*OJaJo(phhM~B*CJOJaJo(phhM~5B*\ph%hM~5B*CJKHOJ\aJph$hM~5B*CJOJ\aJo(ph!hM~5B*CJOJ\aJphhM~B*CJKHaJph_ _ $_ &_ <_ F_ |zkd< $$IfT0 l044 laT u$$Ifa$F_ H_ P_ Z_ || u$$Ifa$zkd,= $$IfT0 l044 laTZ_ \_ ^_ `_ v_ ` ` ja a sjbVbTu $$$dh@&a$uWD` $$dh@& $$d@TJ@&dHzkd= $$IfT0 l044 laT`_ d_ v_ ` ` ` a a a a a a a a b Db Pb Zb hb nb b b b b b b b b b b Ҧҕwmemem_X_X_X_ hM~OJo( hM~OJhM~B*phhM~B*o(phhM~5B*\ph$hM~5B*CJOJ\aJo(ph!hM~5B*CJOJ\aJphhM~B*OJo(phhM~5B*CJ \aJ ph hM~5B*CJ \aJ o(phhM~B*OJph!hM~5B*CJ,KH,\aJ,ph$hM~5B*CJ,KH,\aJ,o(pha a a a a a a a Ckdf> $$Ifr@ M Q[ \4044 la $$Ifa$u$`a$a a a b b b b b $b LkdE? $$IfSr@ M Q[ \4044 la $$Ifa$$b 8b